01-07-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
01-07-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg meldt, dat hij zich beschikbaar heeft gesteld als deelnemer in een bestuurlijk voorbereidingsteam dat binnen stadsregionaal verband gaat werken aan een nieuwe woningtoewijzingsverordening. 2. Wethouder Oosterwijk meldt, dat hij zitting neemt in een regionale werkgroep die belast is met een herschikking van spoedeisende hulp. 3. Voorts stelt hij het college op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot zijn kandidaatstelling voor het DB-lidmaatschap voor de DCMR, zulks met het oog op de AB-vergadering van 2 juli a.s. 4. De gemeentesecretaris zegt, dat de raad van de gemeente Zuidplas inmiddels toestemming heeft gegeven aan het college van die gemeente tot het toetreden tot de GR IJsselgemeenten. 5. Hij meldt dat voor de wethouders een mediatraining in voorbereiding is. De 14e juli wordt door de wethouders voor dit doel gereserveerd. 6. Hij stelt het college op de hoogte van de stand van zaken met het initiatief van de ereburgers om te komen tot de plaatsing van een gedenkteken in de jumelage gemeente Kiskoros. 7. Wethouder De Leeuw meldt dat binnen de Mixed Hockeyclub plannen voor een nieuw clubgebouw in voorbereiding zijn genomen. 8. Het college heeft kennis genomen van de antwoorden op de technische vragen vanuit de raad over de Kadernota 2015. De antwoorden zijn op 30 juni jl. aan de raad verzonden. 10. Het college bereidt de vergadering van de raad van 4 juli a.s. voor.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 24 juni 2014.

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 24 juni jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 1 juli 2014 t/m maandag 6 juli 2014.

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit De agenda’s worden besproken en de afvaardiging vanuit het college afgesproken

 6. 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

  Besluit De gemeentesecretaris koppelt terug vanuit de vergadering van de Stuurgroep Huisvesting van hedenmorgen. Bijzonderheden vallen op dit moment niet te melden.

 7. 007. Introductie Rampenbestrijding

  Introductie op het thema Rampenbestrijding door Marcel van Dokkum.

  Besluit Marcel van Dokkum geeft een presentatie van het werkveld van de Rampenbestrijding, de onderscheiden bevoegdheden en de specifieke taken van operationele diensten, overheidsinstanties en de samenleving.

 8. 008. Jaarrekening 2013 OPOCK

  1. De jaarrekening 2013 van de Stichting OPOCK door middel van bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad te zenden met het voorstel geen zienswijze in te dienen

  Besluit Conform advies besloten.

 9. 009. Ontwerp bestemmingsplan Symfonia fase 2

  1. Kennis te nemen van de resultaten van het wettelijk overleg en de inspraakprocedure met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan Symfonia fase 2 2. In te stemmen met de inhoud van het ontwerp bestemmingsplan Symfonia fase 2 en het ter inzage te leggen gedurende een periode van 6 weken.

  Besluit Conform advies besloten.