01-03-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
01-03-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw doet verslag van zijn gesprek met DCV op 24 februari jl. over de toekomst van het sportveld. Afspraken zijn gemaakt over de concrete inzet die DCV op tafel gaat leggen. 2. Wethouder Oosterwijk meldt, dat met het HHS overeenstemming is bereikt over de terugkeer van een ligplaats van het schip van de Scouting langs de Sliksloot. 3. Hij meldt dat op 29 februari jl. ondertekening heeft plaatsgevonden van de overeenkomst Maritieme Delta, waarmee Krimpen aan den IJssel tot dit platform is toegetreden. 4. De gemeentesecretaris meldt dat op 3 maart a.s. een delegatie van de organisatie van Alblasserdam op bezoek komt om zich te laten informeren over het huisvestings- en organisatieontwikkeling-concept van onze gemeente. 5. Wethouder Boudesteijn doet verslag van zijn contacten met zijn collega van Krimpenerwaard over mogelijkheden tot promotie van de waard en de rol die gemeenten daarin kunnen vervullen. 6. De burgemeester meldt dat hij de gemeenteraad zal informeren over de crisisoefening die op 16 februari jl. plaatsvond in de Stormpolder. 7. De burgemeester meldt voorts dat hij zijn “100-dagen ervaringen” gaat delen met het Seniorenconvent.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 23 februari 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 23 februari 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit De agenda’s van beide vergaderingen worden doorgesproken.

    Document(en)
    • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

     Besluit Het college staat stil bij recente (landelijke) ontwikkelingen in de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk, alsmede bij de relatie met onze plaatselijke aanpak. Het college memoreert het overlijden van een (te vroeg geboren) kindje, waarvan de begrafenis hedenmorgen plaatsvindt op begraafplaats Waalhoven.

    • 006. Beleidsvisie en strategie van het Streekarchief.

     Presentatie door de heer Siegfried Janzing over de beleidsvisie en strategie van het Streekarchief.

     Besluit Het college neemt kennis van en laat zich inspireren door de beleidsvisie en strategie van het Streekarchief, zoals wordt gepresenteerd door de heer Siegfried Janzing.

    • 007. Voorbereiden raadsvergadering 3 maart 2016

     Besluit De vergadering van de raad wordt voorbereid.

     Document(en)
    • 008. Motie Vrijwilligersbank

     1. De gemeenteraad middels een raadsbesluit in te laten stemmen met het opstarten van een digitaal platform voor inzet van vrijwilligers onder de website KrimpenWijzer (WeHelpen). 2. Aan ContourdeTwern een projectsubsidie van € 16.000 voor 2016, € 10.500 voor 2017 en € 5.500 voor 2018 voor het oprichten en in stand houden van een digitaal platform voor vrijwilligers onder de website KrimpenWijzer. 3. De kosten ad € 16.000,- voor 2016, € 10.500 voor 2017 en € 5.500 voor 2018 te dekken binnen de begroting van het Sociaal Domein. 4. De abonnementsgelden voor WeHelpen van ongeveer € 4.339,50 te dekken binnen de begroting van het Sociaal Domein (structureel). 5. De Adviesraad Sociaal Domein te informeren middels toezending van het raadsbesluit.

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de financiële dekking van de lidmaatschapsbijdrage plaatsvindt vanuit Programma 3, Preventie.

     Document(en)
    • 009. Brief Staatssecretaris Dekker m.b.t. oab-middelen

     Staatssecretaris Dekker een brief te sturen waarin wordt aangedrongen op een herverdeling van Rijksmiddelen onderwijs achterstanden beleid (oab).

     Besluit Conform advies besloten. De raad wordt in kennis gesteld van de collegebrief aan de Staatssecretaris Dekker.

     Document(en)
    • 010. Verlening budgetsubsidies 2016 (2e tranche)

     1. Op grond van de verleningsinformatie en de subsidieovereenkomst over te gaan tot subsidieverlening aan de instelling uit de 2e tranche. Het gaat hierbij om de instelling ContourdeTwern. 2. Het ter ondertekening aanbieden van de subsidieovereenkomst aan de instelling.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 011. Hoogwaardig Handhaven en huisbezoeken

     1. Het uitvoeringplan Hoogwaardig Handhaven in principe vast te stellen en kennis te nemen van het protocol huisbezoeken. 2. De Adviesraad Sociaal Domein de stukken toe te zenden en hen te vragen over het uitvoeringsplan Hoogwaardig Handhaven te adviseren. 3. Een definitief besluit te nemen na ontvangst van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

     Besluit Wordt aangehouden.

     Document(en)
    • 012. Uitvoering tweelaagse hooiberg kinderboerderij

     1. Kennis te nemen van de uitvoering van de verdieping op de hooiberg (boven het educatief centrum) van de kinderboerderij en de raad hier per raadsinformatiebrief over te informeren.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 013. Motie intergemeentelijk onderzoek P+R langs N210

     De gemeenteraad op de hoogte te brengen van de stand van zaken conform bijgevoegde raadsmemo.

     Besluit Wordt aangehouden.

     Document(en)
    • 015. Communicatie

     Besluit Actieve communicatie wordt gezocht over agendapunt 1.3.