Agenda 6 september 2011

Orgaan:
Raadscommissie Bestuur - Middelen
Locatie:
Waalzaal
Datum:
06-09-2011 21:00

 1. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Van der Velden is verhinderd. De heer Moerland zit in het verlengde van de zojuist gehouden vergadering van de commissie Grondgebied ook deze vergadering van de commissie Bestuur/Middelen voor.

 2. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 3. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen.

 4. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 20 juni 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 1e begrotingswijziging 2011 en conceptbegroting 2012 DCMR

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2011 van de Gemeen-schappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond.2. In te stemmen met de concept begroting 2012 van de Gemeenschappe-lijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond.

  download 2011007353.doc

  Beslissing: De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 6. Digitaal werken voor de gemeenteraad

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Extra krediet te verlenen ter hoogte van € 30.279 voor het digitaal werken van de gemeentera

  download 2011007354.doc

  Beslissing: Er wordt geïnformeerd naar de informatievoorziening van bijvoorbeeld steunfractieleden. Dit zal in de toekomst uitsluitend digitaal gebeuren. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 7. Vaststellen vergaderschema gemeenteraad oktober 2011 - juli 2012

  Samenvatting:

  Vergaderschema

  Beslissing: Er wordt geïnformeerd naar een mogelijk conflict voor de planning van fractievergaderingen in februari/maart in verband met de voorjaarsvakantie. Er wordt tevens geïnformeerd of de jaarrekening eerder besproken zou worden. De griffier zegt toe e.e.a. na te gaan, en geeft daarbij aan dat er weinig mogelijkheden zijn om met data te schuiven. De fractie van de PvdA benadrukt te hechten aan een gelijktijdige behandeling van de beleidsverantwoording en de jaarrekening.

 8. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Over de discussie over publieke/private taken stelt het presidium voor dit op een rustig moment in 2012 te doen. Het initiatief over ene 6-minutenzone in de Stormpolder heeft helaas enige vertraging opgelopen. Met betrekking tot de participatie van de raad bij de SRR wordt bedoeld dat er behoefte is aan informatievoorziening aan de raad over relevante zaken aangezien het niet mogelijk is alles proactief zelf te volgen. Het voorstel is om dit in de Lange Termijn Agenda te integreren. Wethouder Prins geeft aan dat voor de raad relevante informatie altijd wordt verstrekt. Aan het evenementenbeleid wordt gewerkt; de bedoeling is raadsbehandeling in december.

 9. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Zweers informeert naar de mening van raad en college over een brief van QuaWonen aan huurders dat er geen hennepplantjes mogen worden gehouden, en verwijst hierbij naar een arrest van de Hoge Raad hierover wat 5 plantjes voor eigen gebruik toestaat. De burgemeester geeft aan dat de wijkagent niet kan worden ingezet voor huisbezoeken hierover en stelt het in het overleg met de politie aan de orde. Mevrouw de Rooij informeert naar de certificering van de gemeentelijke website. Hier blijkt geen probleem mee te zijn aangezien de certificering via Getronics is geregeld.