Agenda 9 mei 2011

Orgaan:
Raadscommissie Bestuur - Middelen
Locatie:
Waalzaal
Datum:
09-05-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: J. Butter.
Griffier: M.J. van der Ham-Bartels.
Aanwezig de commissieleden: M.C. Bac - Engels (burgerlid), G. Boudesteijn, G. Broekman (burgerlid), W.J. de Bruijn (burgerlid), drs. A. Hofstra, K. Jaarsma (burgerlid), H. Luijendijk, A. Mastenbroek (burgerlid), P.J. Moerland, drs. A.H. Poelman, ir. H.J.A. Ruissen, C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers.
Voorts zijn aanwezig:burgemeester L. M. Huizer, wethouder A. Prins en wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius .

 1. Beëindiging lidmaatschap rekenkamercommissie de heer dr. H.J. van der Molen

  Samenvatting: Te besluiten om1. De heer dr. H.J. van der Molen op diens verzoek met terugwerkende kracht met ingang van 1-1-2011 te ontheffen van zijn functie als extern lid, tevens voorzitter van de rekenkamercommissie.

  download 2011004373.doc

  Beslissing: De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 2. Beleidsverantwoording 2010

  Samenvatting: Te besluiten om1. In te stemmen met de beleidsverantwoording over 2010 en de toelichting daarop.2. De beleidsverantwoording 2010 te betrekken bij het opstellen van de kadernota en begroting 2012.

  download 2011004430.doc

  Beslissing: Diverse fracties verbazen zich over het lage rapportcijfer voor het aanbod van clubs en verenigingen in de opsomming op pagina 12. Dit blijkt bij verdere lezing niet te kloppen; het correcte cijfer is 7,1. Er is eveneens verbazing over de lage score voor welzijnsvoorzieningen. Hier blijken buurthuizen en jongerencentra mee bedoeld te zijn, niet de voorzieningen die in de gemeente gebruikelijk onder welzijnsvoorzieningen worden verstaan. Er worden verder vragen gesteld over de effecten van meldingen over hangjeugd, het plaatsen van Mosquito’s in de toekomst, het aanbod van clubs en verenigingen, de tevredenheid over de openbare verlichting, de snelheidsinformatiedisplays, graffiti op particulier bezit, woninginbraken, aanrijtijden van ambulances en communicatie met burgers. Het college beantwoordt de vragen en geeft daarbij aan nader over graffitiverwijdering bij particulieren te willen spreken, dat een stijging van woninginbraken een regionaal beeld is, en de rapportage over de overschrijding van aanrijtijden in tijd wordt aangegeven in volgende rapportages. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 3. Concept-begroting 2012 Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting: Te besluiten om:1. gebruik te maken van de mogelijkheid te reageren op de concept begroting 2012 van de Stadsregio Rotterdam

  download 2011004446.doc

  Beslissing: De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 4. Voorjaarsnota 2011

  Samenvatting: Voorjaarsnota 2011

  download 2011004456.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel en de leden stellen vragen over onder meer bovenwettelijke voorzieningen, de effecten van het Bestuursakkoord, de extra uitgaven bij voormalig personeel, het schrappen van dure woningaanpassingen en het al dan niet voeren van een takendiscussie. Er wordt zorg uitgesproken over het toenemend gebruik van de WWB door jongeren. Wethouder Prins beantwoordt de vragen en licht toe dat de maatregelen uit het bestuursakkoord nog niet meegenomen zijn, aangezien dit akkoord nog niet ondertekend is. Het zou goed zijn als de gemeenteraad een takendiscussie voert. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 5. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 21 maart 2011.

  Beslissing: De fractie van de SGP geeft aan met betrekking tot punt 6 (evenementenbeleid) aan een voorkeur voor scenario 1 te hebben uitgesproken. Dit wordt aangepast in het verslag, wat vervolgens wordt vastgesteld.

 6. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter stelt voor punt 1 van de informatielijst (Jaarverslag 2010 commissie bezwaarschriften) na punt 5 te behandelen. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

 7. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Het overzicht van de meldingen van klachten bij het publiekscentrum is verspreid; punt 1 van de afsprakenlijst kan afgevoerd worden. Op de website staat een overzicht van gemeentelijke AED’s; dit wordt nog aangevuld met AED’s op overige locaties, inclusief bereikbaarheidstijden. Daarmee kan het punt in huidige vorm worden afgevoerd. De fractie van Stem van Krimpen brengt de eerder ingediende motie over de invoering van een 6 minutenzone in herinnering. Het dictum uit deze motie vervangt de huidige tekst bij punt 2 op de afsprakenlijst. Overigens wordt in de Stormpolder een proef gedaan met het instellen van een 6 minuten zone.

 8. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 9. Comptabiliteit

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken hebben financiële gevolgen.

  Beslissing: De fractie van de ChristenUnie geeft aan ondanks de eerder uitgesproken steun voor het voorstel niet in te kunnen stemmen met het voorstel om een internetfilter te installeren op een pc in de bibiliotheek (punt 4 van de comptabiliteitslijst). De fractie van de SGP geeft aan hier wel steun aan te verlenen. De commissie neemt kennis van de overige punten op de lijst.

 10. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: De fractie van de SGP informeert naar de gevolgen van een serverstoring voor bijvoorbeeld de uitgifte van reisdocumenten en ingeval van crisis. Wethouder Prins geeft aan dat een onderdeel wat vervangen moest worden defect raakte, en inmiddels in tweevoud is besteld.

 11. Informatie over metropoolregio (door de heer van Vliet burgemeester Lansingerland)

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer van Vliet is naast burgemeester van Lansingerland ook Dagelijks Bestuurder van de Stadsregio Rotterdam, waar hij verantwoordelijk is voor de portefeuilles Middelen en Bestuurlijke Organisatie. Vanuit zijn functie als bestuurder van de Stadsregio geeft hij een presentatie over de Metropoolregio. In de discussie stellen de commissieleden vragen over onder meer wat de Metropoolregio toevoegt, de betekenis voor de toekomst van de Stadsregio, en de participatie van Dordrecht. Verder wordt het verzoek aan het presidium gedaan om het onderwerp na de Metropoolregiodag van 25 mei te agenderen voor bespreking.

 12. Informatie

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken worden ter informatie aangeboden.

  Beslissing: Met betrekking tot punt 1 van de informatielijst voert de voorzitter van de commissie bezwaarschriften het woord. Hij geeft aan dat er gemiddeld eens per week een bezwaar wordt ingediend. Dit leidt soms bij gegrondverklaringen tot extra aandacht op bepaalde terreinen of tot nieuwe primaire besluiten. Er is een trend van dalende afhandelingstermijnen. Hij houdt een pleidooi voor betere wederzijdse communicatie. De commissieleden tonen zich tevreden over deze dalende trend, en voert enige discussie over welke termijn als maatstaf gehanteerd wordt. Vervolgens neemt de commissie kennis van het stuk. Met betrekking tot punt 4 van de informatielijst (Lokale lasten 2011) geeft het CDA aan verheugd te zijn over de positie op de COELO-lijst. Van de overige punten op de informatielijst neemt de commissie kennis.

 13. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer van der Velden is verhinderd. De heer Butter vervangt hem als voorzitter.