Agenda 31 januari 2011

Orgaan:
Raadscommissie Bestuur - Middelen
Locatie:
Waalzaal
Datum:
31-01-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: C. van der Velden. Griffier: Mr. A.F. Braams. Aanwezig de commissieleden: G. Boudesteijn, G. Broekman (burgerlid), W.J. de Bruijn (burgerlid), J. Butter, drs. A. Hofstra, I.S. van 't Hoogerhuijs, H. Luijendijk, A.J.C. Neeleman, drs. A.H. Poelman, ir. H.J.A. Ruissen, C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers. Voorts zijn aanwezig:wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius en gemeentesecretaris Mr. A. Boele.

 1. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De afsprakenlijstlijst wordt geactualiseerd.

 2. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn berichten van verhindering van de heren Moerland (CDA) en Versnel (VVD).

 3. Comptabiliteit

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken hebben financiƫle gevolgen.

  Beslissing: De commissie neemt zonder verdere discussie kennis van de lijst.

 4. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijstĀ 6 december 2010.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: Voor het spreekrecht heeft zich niemand gemeld.

 7. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Ruissen (SGP) informeert naar de definitieve cijfers betreffende de kosten van vernielingen aan gemeentelijke eigendommen tijdens oud en nieuw. Burgemeester Huizer beantwoordt de gestelde vraag. Zij spreekt over een relatief rustig beeld, waarbij de kosten op ongeveer Euro 20.000,-- zullen uitkomen. De heer Hofstra (VVD) stelt een vraag over de reisinformatieborden van Q-buzz. Wethouder Prins zal dit nader uitzoeken en komt hier op terug.

 8. Korte presentatie realisatie bezuinigingen begroting 2011

  Samenvatting:

  Beslissing: Na een inleiding van wethouder Prins verzorgt gemeentesecretaris de heer Boele een presentatie over de voortgang van de bezuinigingen in de begroting 2011. Door verschillende leden van de commissie worden tijdens en na de presentatie vragen gesteld. De heer Boele beantwoordt de gestelde vragen. Vastgesteld kan worden dat nu reeds bijna 90% van de in de begroting 2011 beoogde bezuinigingen is gerealiseerd. Aan de resterende 10% zal de komende tijd invulling worden gegeven.

 9. Informatie

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken worden ter informatie aangeboden.

  Beslissing: Aangaande punt 3 (Decembercirculaire gemeentefonds 2010) stelt de heer Poelman (CU) een vraag over de in de circulaire opgenomen lijst met specifieke uitkeringen. Hier worden alleen de grote gemeenten genoemd. Wethouder Prins zal hier naar kijken en hier later op terugkomen.