Agenda 21 maart 2011

Orgaan:
Raadscommissie Bestuur - Middelen
Locatie:
Waalzaal
Datum:
21-03-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: C. van der Velden. Griffier: M.J. van der Ham-Bartels. Aanwezig de commissieleden: G. Boudesteijn, G. Broekman (burgerlid), W.J. de Bruijn (burgerlid), J. Butter, drs. A. Hofstra, K. Jaarsma (burgerlid), H. Luijendijk, A. Mastenbroek (burgerlid), P.J. Moerland, A.J.C. Neeleman, drs. A.H. Poelman, ir. H.J.A. Ruissen, T.B. Versnel, C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers. Voorts zijn aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg, wethouder A. Prins,.

 1. Evenementenbeleid

  Samenvatting: Richting geven aan het Krimpens evenementenbeleid.

  download 2011002110.doc

  Beslissing: De voorzitter licht toe dat het presidium voorstelt dit onderwerp niet in de huidige fase in de raadsvergadering te behandelen, maar na commissiebehandeling opnieuw in handen van het college te stellen voor verdere uitwerking, waarna het in een later stadium weer via de commissie in de raadsvergadering ter besluitvorming voor komt te liggen. De commissie stemt hiermee in. De commissie bespreekt de opinienota vervolgens. Er wordt breed gesteld dat er grote behoefte is aan het duidelijk en transparant kenbaar maken van de geldende vergunningenbeleid, en een positieve grondhouding ten aanzien van de toepassing ervan. Er worden suggesties gedaan voor een betere spreiding, het initiatief bij de burger, een evenementenkalender, een link leggen met de combinatiefuncties, mogelijkheden voor sponsoring, jeugdparticipatie, betrekken van burgers, expertise van elders, betrekken van maatschappelijke partners, een efficiëntere werkwijze door de gemeente en het gebruik van het van Duijvendijkterrein. Enkele fracties stellen vraagtekens bij de behoefte aan een uitgebreid evenementenbeleid. De SGP fractie en CDA fractie geven aan te hechten aan eerbiediging van de zondagsrust. Qua ambitie heeft de fractie van de SGP een voorkeur voor scenario 1, en de fractie van de CU voor scenario 1 of 2. De VVD wil doorgroeien naar scenario 5. Ook Leefbaar Krimpen en Stem van Krimpen opteren hier (op termijn) voor. GroenLinks en het CDA prefereren scenario 3 a 4 en D66 minimaal scenario 3. Los van de geformuleerde ambities wordt breed aangegeven dat een en ander min of meer budgetneutraal dient te worden gerealiseerd. In haar reactie concludeert burgemeester Huizer dat er draagvlak is voor scenario 3+; zij ziet evenementenbeleid echter niet als primair vergunningenbeleid maar als een gezamenlijk afspreken wat je wil zien en wat de rol van de gemeente is, waarna dit neergelegd moet worden in regels. Zij weerspreekt een pleit voor een grote rol voor de gemeente en geeft voorbeelden van een faciliterende en proactieve rol van de gemeente en geeft daarbij aan dat de gemeente niet altijd de financier hoeft te zijn, maar dat er altijd enige kosten of inzet benodigd zijn bij evenementenbeleid. Zij wil burgers en maatschappelijke partners bij de verdere uitwerking betrekken.

 2. Gemeenschappelijke regeling DCMR

  Samenvatting: Te besluiten om1. in te stemmen met de 19e wijziging van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond

  download 2011002123.doc

  Beslissing: De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 3. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Informatie

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken worden ter informatie aangeboden.

  Beslissing: Er zijn geen opmerkingen over de informatielijst

 5. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 31 januari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Burgemeester Huizer komt terug op punt 1 van de informatielijst (overzicht van klachtenmeldingen bij het publiekscentrum).

 7. Presentatie: toekomstvisie op de brandweer

  Samenvatting:

  Postcommandant Kees van den Berg en districtscommandant Leo de Lange geven een presentatie over de toekomstvisie op de brandweer.

  Beslissing: Burgemeester Huizer licht toe dat er door berichtgeving in de media een verkeerde indruk kan zijn ontstaan over de positie van de brandweer in de samenleving. Vandaar dat de brandweer is uitgenodigd een presentatie te komen geven over de visie op de brandweer in de samenleving. De heer de Lange (districtscommandant) en de heer van den Berg (postcommandant) verzorgen de presentatie en refereren aan het boek De brandweer over morgen. In de presentatie gaan ze in op de gestegen kosten en gelijkblijvend aantal branden en de noodzaak de brandweertaken op een andere manier in te vullen. Er wordt met name meer ingezet op kansreductie. Zij beantwoorden de gestelde vragen over onder meer de kosten van de veranderende werkwijze, de SIV’s, ervaringen elders, samenwerking met maatschappelijke partners, inzet en beschikbaarheid van vrijwilligers. Tot slot nodigt de brandweer de commissieleden uit tot het deelnemen aan een oefenavond (elke dinsdagavond).

 8. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Zweers (GroenLinks) merkt op dat stichting The Future nog geen antwoord heeft gehad over een verzoek over de organisatie van de straatspeeldag op 1 juni. Wethouder Aeyelts Averink geeft aan dat de bewuste aanvraag is gedaan in combinatie met andere aanvragen en de stichting is uitgenodigd voor een gesprek hierover.

 9. Comptabiliteit

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken hebben financiële gevolgen.

  Beslissing: De heer Zweers (GroenLinks) stelt een vraag over het nut van het koopstromenonderzoek (punt 2 van de comptabiliteitslijst). Wethouder Prins beantwoordt de vraag.

 10. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. De voorzitter neemt zelf de gelegenheid om de heer van der Molen te bedanken voor zijn inzet als voorzitter van de rekenkamercommissie de afgelopen (ruim) 5 jaar. Hij memoreert de grote betrokkenheid van de heer van der Molen, die zowel binnen de commissie als andere betrokkenen breed gewaardeerd werd. De heer van der Molen geeft aan met veel plezier en genoegen het voorzitterschap te hebben vervuld en wenst de raad toe dat hij de rekenkamercommissie voor zichzelf houdt.

 11. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter deelt mede dat het presidium besloten heeft de vergadering van de commissie Bestuur/Middelen van 11 mei te verplaatsen naar maandag 9 mei. Dit heeft te maken met de woensdagavondsluiting van het raadhuis.