Agenda 20 juni 2011

Orgaan:
Raadscommissie Bestuur - Middelen
Locatie:
Waalzaal
Datum:
20-06-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: C. van der Velden. Griffier: M.J. van der Ham-Bartels. Aanwezig de commissieleden: G. BoudesteijnG, W.J. de Bruijn (burgerlid), E.H.J. Hofs van Wensveen, drs. A. Hofstra, K. Jaarsma (burgerlid), drs. A.J. de Leeuw, H. Luijendijk, A. Mastenbroek (burgerlid), P.J. Moerland, A.J.C. Neeleman, drs. A.H. Poelman, ir. H.J.A. Ruissen, T.B. versnel, C.A. Vogelaar. Voorts zijn aanwezig:burgemeester L. M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius en B. Karman.

 1. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 2. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 3. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter deelt mede dat de heer Butter afwezig is.

 4. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 9 mei 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst van zowel de openbare vergadering als de besloten vergadering van 9 mei 2011 worden ongewijzigd vastgesteld.

 5. Jaarstukken 2010

  Samenvatting:

  Te besluiten om in te stemmen met de Jaarstukken 2010.

  Beslissing: De commissie bespreekt de jaarstukken 2010. Er worden vragen gesteld over het resterende financiële verschil bij het thema ‘Een goed begin’, de geringe ureninzet ten bate van bureau HALT, het verschil bij het leerlingenvervoer, de toekomstige raming voor de Tuyter en de gestegen kosten bij minder kolkenreiniging in Capelle. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de vragen over HALT en de Tuyter. Wethouder Prins licht toe dat Capelle minder gebruik heeft gemaakt van de Krimpense kolkenreiniger. De burgemeester geeft aan dat de beantwoording over het verschil bij het thema ‘Een goed begin’ schriftelijk wordt gedaan; de beantwoording over het leerlingenvervoer volgt in de raadsvergadering. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel van het college en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten. Jaarrekening 2010

 6. Vaststellen kadernota 2012

  Samenvatting: Te besluiten omin te stemmen met de kadernota 2012 en een discussie te starten over collectieve en individuele voorzieningen.

  download 2011005942.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt de kadernota 2012. Er worden vragen gesteld over onder meer de waarde van de ramingen, vraag en aanbod bij het CJG, de schuldhulpverlening, en de storting in de reserve centrum, de lange looptijd van het onderzoek over jeugd-en jongerenwerk, de wachtlijsten bij opvoedingsondersteuning, en de (afschaffing van de) jeugdsportsubsidies Verdere vragen gaan over de bezuiniging op het ontwikkelingsbudget van het Meldpunt, de mogelijkheden om de inzet ten bate van de schuldhulpverlening uit te besteden, en concretisering van besparingen op Jeugd en Onderwijs. Er wordt verder geïnformeerd naar samenwerking met Capelle, de gevolgen van het Bestuursakkoord, inzet van BOA’s, de effecten van afschaffing van bijvoorbeeld de jeugdsportsubsidies op particuliere financiële druk, de opvattingen van het college en onderbouwing van stortingen in reserves en de effecten van de landelijke bezuinigingen op de kinderopvang. De VVD is niet enthousiast over het fietsveer en verdeeld over betaald parkeren. De fractie wil geen extra verhoging van de OZB boven de trend en kondigt aan indien nodig een (gedekt) wijzigingsvoorstel hiervoor in te dienen in de begrotingsraad. De fractie twijfelt over enkele taken die nu door de gemeente gefinancierd worden en stelt een kerntakendiscussie voor. De fractie van de PvdA is voorlopig tegen invoering van betaald parkeren en voor collectief beheer van voorzieningen. Bij inzet op een multifunctionele sporthal wil de SGP fractie deze volledig binnen de sportbegroting realiseren. De fractie vindt het idee van een fietsveer interessant, is niet enthousiast over de invoering van betaald parkeren en de verdere verhoging van de OZB. Ze stelt voor een sluitende begroting te maken zonder deze verhoging boven de trend en geeft aan de indruk te hebben dat er lucht in de begroting zit. De fractie wil een takendiscussie voeren. De fractie van de ChristenUnie is positief over de bezuiniging op de representatiekosten, kan zich niet vinden in bezuinigingen op het minimabeleid, wil pas in laatste instantie verdere OZB verhoging overwegen, en twijfelt over de haalbaarheid van een fietsveer. Ook het CDA wil niet op het minimabeleid bezuinigigen, twijfelt over een fietsveer en is terughoudend over verdere OZB verhoging. De fractie geeft aan dat het initiatief tot e-laadpunten bij het CDA (niet VVD) vandaan kwam. De fractie van Stem van Krimpen is positief over een kerntakendiscussie maar had deze liever bij aanvang van de raadsperiode gevoerd. De fractie wil geen verdere OZB verhoging en betaald parkeren, en is niet enthousiast over een bereikbaarheidsmakelaar en klimaatcoordinator. De fractie van D66 is tegen verhoging van de OZB en precario. De fractie van Leefbaar Krimpen wijst erop dat het gratis parkeren bij het winkelcentrum een pluspunt is voor bezoekers. Wethouder Prins en wethouder Aeyelts Averink beantwoorden de gestelde vragen en nemen kennis van de input van de fracties. De wachtlijsten voor opvoedingsondersteuning komen in de volgende commissieronde terug. Wethouder Prins geeft aan dat het college voor de korte termijn voorstellen doet en voor de langere termijn graag in discussie gaat over het gewenste voorzieningenniveau. Ten aanzien van de verhoging van de OZB boven de trend geeft hij aan dat andere lasten dalen. Burgemeester Huizer benadrukt dat in de raad aangegeven kan worden welke maatregelen ongewenst zijn en hoe de bezuiniging dan gerealiseerd dient te worden. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel van het college en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 7. Comptabiliteit

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken hebben financiële gevolgen.

  Beslissing: De commissie neemt zonder verdere discussie kennis van de lijst.

 8. Informatie

  Samenvatting:

  Er zijn geen lijststukken aangeboden.

  Beslissing: Er zijn geen stukken voor de informatielijst. Wel deelt burgemeester Huizer mede dat er een brief is ontvangen via de Provincie waarin minister Donner aan Gedeputeerde Staten laat weten niet in te kunnen stemmen met het huidige herindelingsadvies en waarin hij verzoekt om een nieuw advies waarin de urgentie wordt aangetoond en waarvoor draagvlak bij de betrokken gemeenten bestaat.

 9. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen wijzigingen voor de afsprakenlijst.

 10. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: Naar aanleiding van een vraag van de heer Poelman geeft de voorzitter aan dat er een concept-brief op de lijst van de raad staat in reactie op de in Capelle aangenomen motie over de rekenkamercommissie.