Agenda 14 juni 2011

Orgaan:
Raadscommissie Samenleving
Locatie:
Waalzaal
Datum:
14-06-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: drs. A.H. Poelman (plv.vz). Griffier:M.J. van der Ham-Bartels. Aanwezig: de commissieleden: A. v.d. Bor (burgerlid),J. Butter, E. Hofs - Wensveen, I.S. K. Jaarsma (burgerlid), drs. A.T. Kamsteeg, drs. A.J. de Leeuw, W.J. van Leeuwen - Broere, H. Luijendijk, A. Mastenbroek (burgerlid), P. J. Moerland, A. Neeleman, C.A. Oosterwijk, J.S. Ponsen, C.J. de Rooij (burgerlid), R.J.F. van der Ven, T.B. Versnel, C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers. Voorts zijn aanwezig: wethouder A.A. Aeyelts-Averink Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en wethouder A. Prins.

 1. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 12 mei 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 3. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen.

 4. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Poelman zit de vergadering voor aangezien de heer Hofstra wegens vakantie afwezig is. Vanavond vindt aansluitend aan deze vergadering ook de vergadering van de commissie Grondgebied plaats.

 5. Informatie

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken worden ter informatie aangeboden.

  Beslissing: De commissie neemt kennis van punt 1 van de informatielijst (Vervolg Bloemrijk en inzet buurtcoach) en toont zich enthousiast en wordt het belang van duidelijkheid over de rolverdeling (bij dit en toekomstige projecten) benadrukt. De fractie van GroenLinks informeert naar de bereidwilligheid van burenhulp onder jongere en oudere bewoners. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de vraag en beaamt dat het de bedoeling is dat de buurtcoach zich overbodig maakt, hoewel er wellicht ruimte blijft voor een monitorfunctie. De commissie neemt eveneens kennis van punt 2 van de informatielijst (leerlingenprognoses basis- en voortgezet onderwijs 2011).

 6. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing:

  • Wethouder Blankenberg geeft met betrekking tot de startnotitie Jeugdwerkloosheid aan dat de startnotitie jeugdwerkloosheid wellicht wordt opgenomen in een breder plan van aanpak over de tekorten WWB.
  • Wethouder Aeyelts Averink licht toe dat de jongerenwebsite in de lucht is. Het idee voor een enquĂȘte wordt voorgelegd aan de jongerenredactie. De wethouder zegt toe na de zomer een update te geven over het gebruik van de website (gebruikersstatistieken).
  • Bij gemeentelijke overleggen is aandacht voor tussentijdse toetsing van de aanbieders.
  • Wethouder Aeyelts Averink komt in september 2011 terug op de subsidiebeleidsregels

 7. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.