Agenda 8 september 2011

Orgaan:
Raadscommissie Samenleving
Locatie:
Waalzaal
Datum:
08-09-2011 20:00

 1. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt enkel gebruik gemaakt van het spreekrecht bij de agendapunten 5 en 6.

 3. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Wethouder Aeyelts Averink meldt dat de website Jong In Krimpen bezocht is door 1108 bezoekers, waarvan 1072 nieuwe bezoekers. Wat betreft de wachtlijsten voor opvoedingsondersteuning geeft zij aan dat er een toename is in het aantal aanvragen erin 2011 gemiddeld 4 mensen per maand op de wachtlijst stonden.

 4. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 14 juni 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. Multifunctionaliteit gymzalen Krimpenerwaard College en korfbalvelden KOAG

  Samenvatting: Te besluiten om1.Middelen ter beschikking te stellen om in het kader van de nieuwbouw van het Krimpenerwaard College in plaats van 3 gymzalen een sporthal te realiseren voor multifunctioneel gebruik;2.Middelen ter beschikking te stellen om in plaats van drie schoolsportvelden drie vervangende korfbalvelden ( 2 kunst- en 1 natuurgras) te realiseren voor multifunctioneel gebruik (ckv KOAG en Krimpenerwaard College) en voor ckv KOAG een nieuwe kantine en een (buiten)berging te realiseren en deze gebouwdelen te integreren in de vervangende nieuwbouw van het Krimpenerwaard College;3.In overleg met het Krimpenerwaard College en ckv KOAG nadere afspraken vast te leggen over het bouwheerschap, de eigendom en het beheer van de sporthal, de onder 2 genoemde gebouwdelen en de aan te leggen velden;4.Kennis te nemen van het feit dat na realisering van de sporthal voor multifunctioneel gebruik de capaciteit aan gymzalen, sportzalen en sporthallen voor het onderwijsgebruik toereikend is. Voor het gebruik door de sportverenigingen wordt de capaciteit vooralsnog ook toereikend geacht, dit is een punt van nader overleg;5.Kennis te nemen van de voortgang in de voorbereidingen van een vervangende huisvesting voor Muziekvereniging Concordia / Big Band Krimpen;6.Kennis te nemen van de financie¨le consequenties zoals verwoord in de financie¨le paragraaf.

  download 2011007484.doc

  Beslissing: De heer Paul spreekt in namens de Sportraad. Hij benadrukt de behoefte aan een sporthal en maakt enkele kanttekeningen. Hij geeft tevens aan dat de Sportraad een integraal voorstel zal doen voor bezuinigingen op de sportbegroting. Dit zal in het voorjaar van 2012 gereed zijn. Hij geeft aan dat er wordt nagedacht over mogelijkheden voor andere vormen van beheer van sportaccommodaties. De heer Den Outer spreekt in namens KOAG en geeft aan uit te kijken naar de nieuwe accommodatie maar wel zorgen te hebben over de financiering van de Sporthal. KOAG kan zelf een extra bijdrage gaan leveren van maximaal 10% van de jaarbegroting. Momenteel wordt er uitgeweken naar locaties die niet altijd geschikt zijn voor de sport. De heer Stendahl spreekt in namens de Mixed Hockey Club Krimpen en geeft aan dat de lusten en lasten gelijkelijk verdeeld moeten worden. De commissie bespreekt het voorstel vervolgens uitgebreid. De fracties tonen zich in meerderheid positief over het voorstel in grote lijnen, maar er leven nog wel veel vragen over met name de financiering en verwachte opbrengst en de gebruikersverdeling. Er worden verder vragen gesteld over onder meer de mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik, het gebruik van de kantine, plannen voor herontwikkeling voor het huidige KOAG terrein (ook in relatie tot de lagere woningbouwbehoefte in de provincie), de plannen voor Concordia en Big Band Krimpen, de ontwikkeling van een integrale visie, de daadwerkelijke behoefte aan een extra binnensportaccommodatie en mogelijkheden tot efficiënter gebruik. Wethouder Blankenberg beantwoordt de vragen en geeft daarbij onder meer aan dat de totale capaciteit aan binnensportaccommodaties zal toenemen ten gunste van alle verenigingen, dat de lusten in relatie staan tot de lasten bij beheer van de kantine, en er inderdaad sprake is van enige spanning bij gelijk gebruik, waarbij de onderwijsbehoefte voorop staat. Hij geeft verder aan graag verder mee te denken over een integrale visie. Wat betreft de financiële consequenties geeft hij aan dat de kosten zullen stijgen, maar dat iedereen hier aan bijdraagt, ook het zwembad, waardoor de extra kosten voor de verenigingen beperkt blijven. Wethouder Aeyelts Averink geeft verder aan dat er gesprekken zijn geweest met Concordia en onlangs is gebleken dat de Populier niet beschikbaar is. Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheden van een prefab locatie. Een probleem hierbij is dat er alleen verbouwingsgelden beschikbaar zijn. Bovendien moet er een geschikte locatie worden gezocht. In de tweede termijn geeft de SGP fractie aan er belang aan te hechten dat de kosten binnen de sportbegroting worden gedekt. De fracties spreken zich nog iet uit over advisering aan de gemeenteraad.

 6. Jaarrekening 2010 + begroting 2011 OPOCK

  Samenvatting: Te besluiten om:1.De jaarrekening 2010 met tekort van € 432.751 en de gewijzigde begroting 2011 met een tekort van € 880.636 van de Stichting OPOCK goed te keuren;2.Kennis te nemen van de door de stichting OPOCK aangeboden no-ta ""Eindadvies Herstel van balans"" inclusief erratum.3.Kennis te nemen van de brieven die door het bestuur van OPOCK zijn verzonden aan het personeel van OPOCK en aan de ouders van de leerlingen

  download 2011007362.doc

  Beslissing: De voorzitter van het bestuur, de heer Bruil, is aanwezig om vragen te beantwoorden en stelt de heer van Bergen (huidige directeur a.i.) en de heer Peeze (nieuwe directeur) voor. De commissie bespreekt het voorstel en informeert naar onder meer de gevolgen voor Krimpense scholen, de reserve groot onderhoud, en de profielen voor bestuursleden . De heer Bruil beantwoordt de vragen waarbij hij aangeeft dat er ook in het verleden is gezocht naar diverse expertises van bestuursleden, de reserve groot onderhoud te hoog was en de gelden aan onderhoud zijn besteed, en de Krimpense scholen uit moeten komen met de norm voor leerkrachten. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 7. Financiële informatie Promen 2010-2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met het jaarverslag 2010, het Addendum Ondernemingsplan 2011 en de Begroting 2012 van het werkvoorzieningschap Promen .2. De gemeentelijke bijdrage aan Promen in 2011 met € 56.635 te verhogen en dit comptabel te verwerken in de begroting 2011 ten laste van het rekeningsaldo 2011.

  download 2011007366.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel en toont zich bezorgd over de situatie. Er worden vragen opgeworpen en suggesties gedaan om de sociale werkvoorziening in de toekomst anders vorm te geven. Tegelijkertijd wordt de morele verplichting gevoeld om goede zorg te leveren. Wethouder Blankenberg deelt de zorgen van de commissie en houdt de commissie op de hoogte van de gedachtegang van het Promen bestuur over de visie op sociale werkvoorziening. De wethouder geeft aan dat zowel uitkopen uit een Gemeenschappelijke Regeling als inkopen in een andere GR erg kostbaar zijn. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel van het college en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 8. Subsidiebeleid 2012 e.v.

  Samenvatting: Te besluiten om1.De Algemene Subsidieverordening 2012 en het subsidiebeleidskader 2012 definitief vast te stellen.

  download 2011007363.doc

  Beslissing: De fractie van Stem van Krimpen benadrukt het belang van goede communicatie over de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Wethouder Ayelts Averink stelt vanwege de duidelijkheid voor om artikel 19.1, lid bij aan te passen door de datum te wijzigen in 1 augustus. De commissie stemt in met het voorstel van het college (inclusief de voorgestelde wijziging) en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 9. Verandertraject Werk en Inkomen

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het Plan van aanpak Verandertraject Werk en Inkomen 2011-2012;2. Een budget ad Euro 20.400 (inclusief niet compensabele Btw.) beschikbaar te stellen voor de inhuur van een sociaal rechercheur ten behoeve van de pilot controle op maat en genoemd bedrag te dekken uit de algemene reserve.

  download 2011007360.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel. Er worden enkele vragen gesteld over onder meer de mening van het Cliëntenplatform en de mogelijkheden tot samenwerking met bijvoorbeeld Promen. Wethouder Blankenberg beantwoordt de vragen en licht toe dat in Capelle inmiddels een succesvolle pilot op dit vlak loopt en twijfelt over het nut van samenwerking met Promen. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel van het college en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 10. WEB: begroting OLIVER 2011-2012

  Samenvatting: Te besluiten om1. In te stemmen met de ontwerpbegroting voor het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) voor het schooljaar 2011-2012.2. In te stemmen met de ontwerpbegroting voor de financie¨le bijdrage van de deelnemende gemeenten aan het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER) voor 2011.

  download 2011007478.doc

  Beslissing: De commissieleden bespreken het voorstel en stellen daarbij enkele vragen over de bezuinigingen, het huidige gebruik, en de wijze van evaluatie. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de vragen

 11. Aanvullende vergoeding dakrenovatie Jacobus Koelmanschool

  Samenvatting: Te besluiten om1. Aan het schoolbestuur van de VVOGG, ten behoeve van de Jacobus Koelmanschool, een extra investeringsbedrag van € 5.840,32 beschikbaar te stellen en dit comptabel in de begroting te verwerken.

  download 2011007355.doc

  Beslissing: De heer Poelman geeft aan enkele (technische) vragen schriftelijk te zullen stellen. De heer Van der Ven geeft aan het onjuist te vinden dat de gemeente kosten boven de offerteprijs moet vergoeden. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel van het college en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 12. Afstemmingsverordening 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De Afstemmingsverordening 2011 en de Maatregelenverordening WIJ 2011 opnieuw vast te stellen.

  download 2011007371.doc

  Beslissing: De commissieleden stellen enkele vragen over de verordening. Wethouder Blankenberg beantwoordt de vragen. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel van het college en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 13. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De startnotitie jeugdwerkloosheid kan worden afgevoerd van de afsprakenlijst. Hetzelfde geldt voor de update over gebruikersstatistieken van de jongerenwebsite. De suggestie over de enquête op de site blijft gehandhaafd; de site is nog in opbouw. Het onder de aandacht brengen van tussentijdse toetsing van aanbieders bij gemeentelijke overleggen gebeurt; dit punt kan worden afgevoerd. De communicatie over de beleidsregels en mogelijkheden om subsidie aan te vragen wordt gehandhaafd.

 14. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: De fractie van leefbaar Krimpen informeert naar de evaluatie van het drugsbeleid. Het presidium bespreekt dit in het kader van de Lange Termijn Agenda. De fractie heeft ook veel klachten gekregen over de uitvoering van het leerlingenvervoer. Wethouder Aeyelts Averink geeft aan dat er strak de hand wordt gehouden aan de uitvoering. De fractie van Stem van Krimpen informeert naar het speelplaatsenbeleid. Het is de bedoeling dat dit in 2011 wordt aangeboden. De fractie van de SGP informeert naar de indicatiestelling in het leerlingenvervoer. Deze vraag wordt schriftelijk beantwoordt. De fractie suggereert om een kader te stellen voor welke vragen in de commissie thuishoren en welke vragen beter schriftelijk kunnen worden gesteld en afgedaan.