Agenda 27 januari 2011

Orgaan:
Raadscommissie Samenleving
Locatie:
Waalzaal
Datum:
27-01-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: Drs. A. Hofstra. Griffier:Mr. A.F. Braams. Aanwezig: de commissieleden: A. v.d. Bor (burgerlid), C. van Geelen, E. Hofs, I.S. van ’t Hoogerhuijs-Buitenhuis, K. Jaarsma (burgerlid), drs. A.T. Kamsteeg, W.J. van Leeuwen, H. Luijendijk, A. Mastenbroek (burgerlid), P.J. Moerland, A.J.C. Neeleman, C.A. Oosterwijk, P.C. Schultink (burgerlid), F.A. Snel (burgerlid), R.J.F. van der Ven. Voorts zijn aanwezig: wethouder A.A. Aeyelts-Averink Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg.

 1. Aanpassing verordening WMO

  Samenvatting: Te besluiten om De Verordening WMO aan te passen conform het ontwerp-besluit.

  download 2011000236.doc

  Beslissing: De dames Jaarsma (SvK), Mastenbroek (D66), 't Hoogerhuijs (VVD), van Leeuwen (LK) en de heren van Geelen (PvdA), Oosterwijk (SGP), van der Bor (GL), Kamsteeg (CU) en Moerland (CDA) stellen vragen over de verhuisplicht, de beleidsregels, de verhuiskostenvergoeding, de (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage, de tijdsdruk voor advisering van het WMO beraad, het uitvraagsysteem van de aanvraagprocedure de beschikbaarheid van aangepaste woningen, de aanbesteding van de woningaanpassingen, de voorlichting, trapliften in relatie tot verhuizing en jongeren in de Wmo. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de gestelde vragen. Na discussie stemt de commissie in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders en adviseert de raad overeenkomstig te besluiten.

 2. Herijking subsidiebeleid

  Samenvatting: Kennis te nemen van Voornemens met betrekking tot herijking van het subsidiebeleid

  download 2011000239.doc

  Beslissing: Mevrouw 't Hoogerhuijs (VVD) en de heren Luijendijk (SvK), Moerland CDA), Kamsteeg (CU), Oosterwijk (SGP) en van der Ven (LK) stellen vragen over het beleidskader, een inventarisatie van subsidiebehoeften, het activiteitenplan, het opstellen van objectieve criteria, een toelichting op de uitvoeringsregelingen, inspraakmogelijkheden, en over diverse artikelen van de "was-wordt" tabel van de ASV 2012. Op verzoek van wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de heer Kruithof van de afdeling Samenleving de gestelde vragen. De uitkomsten van de discussie zullen worden meegenomen bij de verdere voorbereidingen van het besluitvormingstraject van het subsidiebeleid.

 3. Gemeenschappelijke regeling Oliver

  Samenvatting: Te besluiten om: Het college te mandateren voor het vaststellen en wijzigen van de ge-meenschappelijke regeling Oliver.

  download 2011000240.doc

  Beslissing: De dames 't Hoogerhuijs (VVD), Mastenbroek (D66) en Snel (CDA) stellen vragen betreffende het aantal gebruikers van de regeling, de terugwerkende kracht van de regeling en de beperkingen (plafond) van de regeling. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de gestelde vragen. De commissie stemt in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders en adviseert de raad overeenkomstig te besluiten.

 4. GGD Begroting 2011

  Samenvatting: Te besluiten om 1. In te stemmen met de GGD begroting 20112. In te stemmen met het voorstel voor verrekening decentrale huisvestings-kosten CJG Rijnmond

  download 2011000243.doc

  Beslissing: De heren van der Ven (LK) en Oosterwijk (SGP) stellen vragen over enkele posten uit de begroting en over de decentrale huisvesting van het CJK. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de gestelde vragen. Na enige discussie stemt de commissie in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders en adviseert de raad overeenkomstig te besluiten.

 5. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 2 december 2010.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 7. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De afsprakenlijst wordt geactualiseerd. De punten 7 en 8 kunnen van de lijst worden gehaald.

 8. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

 9. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer van der Bor (GL) wijst de commissie op de website www.berekenuwrecht.nl van Stimulanz/Nibud. Deze website is een waardevol hulpmiddel voor degenen die menen recht te hebben op hulp. Van de rondvraag wordt door de overige leden geen gebruik gemaakt.

 10. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Mevrouw Mastenbroek (D66) deelt mede aanwezig te zijn geweest bij de informatiebijeenkomst voor jongeren betreffende de start van de nieuwe website www.jonginkrimpen.nl. Zij doet verslag van haar bevindingen. Wethouder Blankenberg informeert de commissie over de bestrijding van de wateroverlast bij enkele woningen aan de Lekdijk. Hij spreekt zijn waardering uit over de inzet van medewerkers van het TBK, Hoogheemraadschap en de eigen ambtelijke organisatie. Wethouder Aeyelts Averink informeert de commissie over de uitslag van de nominatie voor de Publieksprijs Mooi Nederland van het project van Duijvendijk. Het project is geeindigd op de 4e plaats en kreeg een 1e plaats in de categorie compacte stad. De heer Oosterwijk (SGP) spreekt zijn waardering uit over de wijze waarop het college de wateroverlast aan de Lekdijk heeft aangepakt. De voorzitter vraagt aandacht voor het verzoek om een voorkeur aan te geven voor een datum van een werkbezoek bij het Meldpunt. De voorzitter en raadsgriffier staan vervolgens nog even stil bij de vele nazendingen van stukken voor deze commissie. De gehele informatievoorziening aan de raad staat geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van het presidium.

 11. Informatie

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken worden ter informatie aangeboden.

  Beslissing: Aangaande punt 1 (Individuele verstrekkingen Wmo) stelt de heer van der Ven (LK) vragen over de bestemmingen van het AOV-vervoer en de relatie tussen het PGB en de Vierstroomzorgring. Wethouder Aeylts Averink beantwoordt de gestelde vragen. De heer Oosterwijk (SGP) stelt tevreden te zijn met de wijziging van het Besluit Individuele verstrekkingen Wmo. Aangaande punt 2 (Aanpassing bijstandsbeleid c.a.) worden door de heren Neeleman (D66), van der Bor (GL), Kamsteeg (CU), van Geelen (PvdA), van der Ven (LK) en Oosterwijk (SGP) vragen gesteld over de bezuinigingen zelf, de langdurigheidstoeslag, het ontbreken van het standpunt van het WWB-platform, de verhouding tussen de bezuiniging van Euro 40.000,- en de toevoeging van Euro 4.000,- aan het aanvullingsfonds en de verdeling in het financieel overzicht behorende bij de voorgestelde bezuinigingen. Wethouder Blankenberg beantwoordt de gestelde vragen. Na discussie blijven meerdere fracties moeite houden met de verdeling van de bezuinigingen in het financieel overzicht. Naar aanleiding hiervan zegt wethouder Blankenberg toe nog een keer naar deze verdeling te zullen kijken en vervolgens de informatienota nogmaals ter bespreking voor te leggen aan de commissie. Daarbij zal dan ook het advies van het WWB-platform betrokken worden.