Agenda 17 maart 2011

Orgaan:
Raadscommissie Samenleving
Locatie:
Waalzaal
Datum:
17-03-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: Drs. A. Hofstra. Griffier:M.J. van der Ham-Bartels. Aanwezig: de commissieleden: A. v.d. Bor (burgerlid), W.J. de Bruijn (burgerlid), C. van Geelen, E. Hofs, E.H.J. Hofs-van Wensveen, I.S. van ’t Hoogerhuijs-Buitenhuis, drs. A.T. Kamsteeg, H. Luijendijk, A. Mastenbroek (burgerlid), A.J.C. Neeleman, C.A. Oosterwijk, P.C. Schultink (burgerlid), F.A. Snel (burgerlid), R.J.F. van der Ven. Voorts zijn aanwezig: wethouder A.A. Aeyelts-Averink Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg.

 1. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter opent de vergadering en licht toe dat hij ambtenaren heeft verzocht in het publieksdeel plaats te nemen. Hij verzoekt commissieleden technische vragen van te voren ambtelijk te stellen en stelt een commissiediscussie op hoofdlijnen voor. Punt 6 van de agenda (voortzetting impulsregeling ‘brede school, sport en cultuur’ wordt voorafgaand aan punt 5 behandeld. Vervolgens komt punt 8 (jaarstukken stichting OPOCK) aan de orde. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

 2. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht

 3. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Mevrouw van Leeuwen (LK) is afwezig; zij wordt waargenomen door de heer de Bruin.

 4. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 27 januari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. Tarieven muziekschool

  Samenvatting: Te besluiten om De 'Verordening regelende de tarieven voor de Gemeentelijke Muziekschool Krimpen aan den IJssel' voor het jaar lopend van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012 vast te stellen.

  download 2011002136.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel en verzoekt om behandeling van het voorstel in het vervolg plaats te laten hebben ná de publicatie van de tarieven. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de gestelde vragen en geeft aan dat te late besluitvorming voorkomen dient te worden en enige tijdswinst te behalen zou zijn door wijziging van de bevoegdheid de tarieven vast te stellen. De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 6. Voortzetting Impulsregeling "Brede School, Sport en Cultuur"

  Samenvatting: Te besluiten om1. De deelname aan de Impulsregeling ""Brede School, Sport en Cultuur"" te continueren.2. In te stemmen met bijgaande notitie Combinatiefuncties.3. Voorgestelde budgettair neutrale financie¨le gevolgen comptabel te verwerken.

  download 2011002112.doc

  Beslissing: De heer Knoop en de heer van Boxem geven een presentatie over de inzet van combinatiefuncties. De commissie bespreekt aansluitend het voorliggende voorstel van het college. De commissie toont zich in meerderheid positief over het voorstel. Er worden vragen gesteld over de verhouding ten opzichte van de Brede School, kindtransport, beschikbaarheid van vrijwilligers, de breedte van het werkterrein, de kosten ingeval er niet wordt uitgebreid, de beschikbaarheid van de rijkssubsidie, mogelijke concurrentie met commerciële sport- of cultuurinstellingen. De SGP fractie stelt vragen bij het gebruik van combinatiefuncties voor het opzetten van een theaterprogramma. Wethouder Aeyelts Averink geeft in haar reactie aan dat het vervoersaspect de aandacht heeft. Er worden ook middelen uit andere programma’s betrokken voor relevante onderdelen om zoveel mogelijk aanvragen te honoreren ondanks dat het aantal aanvragen het budget overstijgt. De rijkssubsidie is een structurele voorziening, waarvan de huidige impulsregeling tot 2012 loopt. Aangezien de aanbieders zelf meedoen in de activiteiten, vreest zij niet voor concurrentieproblemen. De commissie stemt vervolgens in meerderheid in met het voorstel en adviseert de raad overeenkomstig te besluiten.

 7. Peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie

  Samenvatting: Te besluiten om1. Het ""Uitvoeringsprogramma Het jonge kind"" vast te stellen.2. De verordening ""Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel 2011"" vast te stellen.

  download 2011002109.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel en stelt daarbij vragen over onder meer de aanbieders, certificering, informatieverstrekking aan anderstaligen, de financiële positie van De Madelief en CJG Rijnmond,en de hardheidsclausule. Daarnaast wordt er gesproken over de beeldvorming over het consultatiebureau. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de gestelde vragen waarna de commissie instemt met het voorstel en de gemeenteraad adviseert overeenkomstig te besluiten.

 8. Jaarstukken Stichting OPOCK

  Samenvatting: Te besluiten om1.Kennis te nemen van de door de Stichting OPOCK aangeboden nota ""Herstel van balans"";2.De jaarrekening 2009 en de begrotingen 2010 en 2011 van de Stichting OPOCK goed te keuren;3.Aan de Stichting OPOCK de verplichting op te leggen om direct na afloop van ieder kwartaal een marap inclusief herstelmonitor in te dienen bij het college.

  download 2011002134.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel en toont zich ontevreden over de gang van zaken bij OPOCK en over het feit dat er geen delegatie van OPOCK aanwezig is bij de commissiebehandeling. Men is positief over het herstelplan maar enkelen stellen wel vragen bij de haalbaarheid. Er wordt onder meer geïnformeerd naar de consequenties voor het bestuur, mogelijke gevolgen voor Krimpense scholen, en het resterende tekort in 2014. Wethouder Aeyelts Averink gaat in op de wijze van aanbieding aan de raad en geeft aan dat het bestuur een resultaatverplichting heeft. In tweede termijn stelt de commissie unaniem voor om als beslispunt aan het ontwerpbesluit toe te voegen: “Aan de Stichting OPOCK de verplichting op te leggen om voor 2014 een sluitende begroting ter goedkeuring aan de raad aan te bieden”. Met die aanpassing stemt de commissie in meerderheid in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 9. Aanpassing bijstandsbeleid c.a.

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. Het collegestandpunt aangaande de bezuinigingen bijzondere bijstand c.a.;2. Het advies van het Clie¨ntenplatform WWB d.d. 8 maart j.l.;3. Het advies van de Commissie Samenleving d.d. 17 maart 2011.

  download 2011002355.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het collegevoorstel en stelt vragen over de inperking van de doelgroep, de mogelijkheid om onbesteed budget uit het Aanvullingsfonds weer bij de doelgroep terecht te laten komen. De meerderheid van de commissie uit een voorkeur voor scenario 1. Wethouder Blankenberg beantwoordt de vragen en geeft daarbij aan dat het begrotingstechnisch niet mogelijkheid is een eventuele onderbesteding van het Aanvullingsfonds naar de doelgroep over te hevelen. Hij geeft verder aan dat gezien de voorkeur van de commissie voor scenario 1, het college verder gaat met een uitwerking die op dit scenario gebaseerd is.

 10. Informatie (vervallen)

  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen punten op de informatielijst.

 11. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen opmerkingen over de afsprakenlijst.

 12. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Versnel (VVD) informeert of naar aanleiding van de motie Pechtold die vraagt om het meegeven van een donorformulier aan burgers die bijvoorbeeld een paspoort komen afhalen, actie is ondernomen. De wethouder zegt toe dit na te gaan.