Agenda 12 mei 2011

Orgaan:
Raadscommissie Samenleving
Locatie:
Waalzaal
Datum:
12-05-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: Drs. A. Hofstra.
Griffier:M.J. van der Ham-Bartels.
Aanwezig: de commissieleden: M.C. Bac - Engels (burgerlid), A. v.d. Bor (burgerlid), C. van Geelen, I.S. van ’t Hoogerhuijs-Buitenhuis, K. Jaarsma (burgerlid), drs. A.T. Kamsteeg, drs. A.J. de Leeuw, W.J. van Leeuwen - Broere, H. Luijendijk, A. Mastenbroek (burgerlid), C.A. Oosterwijk, drs. A.H. Poelman, P.C. Schultink (burgerlid), F.A. Snel (burgerlid), R.J.F. van der Ven en A.M.H. Zweers.
Voorts zijn aanwezig: wethouder A.A. Aeyelts-Averink Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg.

 1. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: Zowel voor agendapunt 6 als agendapunt 7 hebben zich insprekers gemeld. Aan het spreekrecht wordt invulling gegeven bij behandeling van het betreffende agendapunt.

 2. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen.

 3. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter opent de vergadering en licht toe dat na de presidiumvergadering waarin de concept agenda’s zijn vastgesteld het stuk over het Krimpenerwaardcollege (agendapunt 6) is aangepast waardoor het accent meer bij ruimtelijke ontwikkeling is komen te liggen en meer in de commissie Grondgebied thuis zou horen. Vanwege al verstuurde uitnodigingen, ook aan bewoners, is de agendering in de commissie Samenleving echter gehandhaafd, maar worden de stedenbouwkundige kaders enkel informatief/beeldvormend besproken. In juni worden de stedenbouwkundige kaders adviserend besproken. De voorzitter stelt voor om de bespreking over het Krimpenerwaardcollege direct na de besluitenlijst te behandelen, gevolgd door bespreking van de financiering aanleg kunstgras hockeyveld(agendapunt 7). De commissie stemt hiermee in, waarmee de agenda wordt vastgesteld.

 4. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 17 maart 2011.

  Beslissing: Zowel de besluitenlijst van de openbare vergadering als de besloten vergadering van 17 maart 2011 worden ongewijzigd vastgesteld.

 5. Bezuinigingen leerlingenvervoer

  Samenvatting: Te besluiten om1. Kennis te nemen van de rapportage van het onderzoek naar bezuinigingen in het leerlingenvervoer.2. In te stemmen met het pakket aan maatregelen dat nodig is om de bezuinigingstaakstelling te behalen namelijk:a Het optrekken van de kilometergrens naar 6 kilometer;b Stoppen met het vervoer naar het Medisch Kinderdagverblijf;c Het invoeren van een onderzoek door een onafhankelijke instantie bij aanvragen voor aangepast vervoer;d Het stopzetten van vervoer naar het praktijkonderwijs;e Het opheffen van het principe 1e gehaald is 1e thuisgebracht;f Het invoeren van een eigen bijdrage van de ouders bij vervoer over meer dan 20 kilometer.3. Al dan niet in te stemmen met een onderzoek naar het invoeren van e´e´n centrale opstapplaats voor het leerlingenvervoer.4. Voorgestelde financie¨le gevolgen comptabel te verwerken.5. De verordening leerlingenvervoer 2011 vast te stellen.

  download 2011004425.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel. Alle fracties zien de noodzaak tot bezuiniging. Niet alle voorstellen worden ondersteund. De SGP fractie twijfelt over het opheffen van het 1e gehaald is 1e gebracht principe. De fractie van de CU benadrukt het belang van zorgvuldigheid en dat ouders niet steeds dezelfde gegevens zouden moeten hoeven invullen. De fractie doet de suggestie in de toekomst een ander stelsel te overwegen. Met betrekking tot het optrekken van de kilometergrens naar 6 km spreken de fracties van de SGP, VVD en PvdA uit dit te ondersteunen. De fracties van de Stem van Krimpen, GroenLinks, en Leefbaar Krimpen zijn hier tegen. De fracties van de ChristenUnie en CDA willen het nader in de fractie bespreken, en ook de D66 fractie is kritisch. Ten aanzien van het invoeren van een onderzoek door een onafhankelijke instantie bij aanvragen voor aangepast vervoer, en ten aanzien van het invoeren van een eigen bijdrage bij vervoer over meer dan 20 km spreekt het merendeel van de fracties steun uit. De fractie van Leefbaar Krimpen licht toe dat er geen steun bestaat indien de keuze voor een school verder weg uit noodzaak is omdat er dichterbij geen plek was. Over het opheffen van het principe 1e gehaald is 1e thuisgebracht wordt verschillend gedacht. De fracties zijn alle tegen het doen van onderzoek naar één centrale opstapplaats. Er worden verder enkele vragen gesteld over de inzet van vervoerder Stoppelenburg door Connexxion, de mogelijkheid van bezuinigingen op het vervoer naar het zwembad. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de vragen en licht toe dat ouders via de cliëntenraad worden betrokken en er voor de maatregelen verschillende overgangstermijnen gelden.

 6. Krimpenerwaardcollege / CKV KOAG (onder voorbehoud)

  Samenvatting: Te besluiten om1. In te stemmen met opname van de onderwijshuisvestingsvoorziening vervangende nieuwbouw van het Krimpenerwaard College en 3 gymzalen in het door het college vast te stellen onderwijshuisves-tingsprogramma 2012. 2. De stedenbouwkundige kaders vast te stellen.3. Zich te committeren aan het beschikbaar stellen van de bij de voor-ziening behorende middelen in de door uw raad vast te stellen be-groting 2012.

  download 2011004611.doc

  Beslissing:

  • Mevrouw de Vries spreekt in namens muziekvereniging Concordia en Big Band Krimpen. Zij licht de huisvestigingsproblematiek toe en spreekt de voorkeur uit voor toekomstige huisvesting bij de nieuwbouw van het Krimpenerwaardcollege. De commissieleden reageren op de bijdrage en refereren aan de morele en inspanningsverplichting van de gemeente. Wethouder Aeyelts Averink geeft aan een andere beleving te hebben van de overleggen met Concordia dan de inspreekster en benadrukt dat er druk wordt gezocht naar een geschikte locatie, en nieuwbouw bij het Krimpenerwaardcollege te duur is. Zij zegt toe inzicht in deze kosten te geven voor de volgende commissieronde. De huidige overleggen worden gevoerd door Concordia, ambtenaren en de wethouder; zij voelt geen behoefte om deze samenstelling te wijzigen. Schriftelijk ingediende inspreekbijdrage
  • De heer Matze spreekt in namens bewoners van Groenendaal 9-87 en geeft aan teleurgesteld te zijn in de locatiekeuze. Er is vooral bezwaar tegen het verdwijnen van groen en risico op rondhangende jeugd.
  • De heren Gardien en van der Linden spreken in namens bewoners van de Vijfkamp 23-49 en geven aan moeite te hebben met de locatiekeuze. Ook hebben zij bezwaar tegen het bestuurlijke proces en de geringe voorbereidingstijd voor omwonenden. Zij informeren naar inschattingen van planschade, en het alternatievenonderzoek.
  • De heer de Vries  spreekt in namens de Stichting Gezondheidscentrum en informeert naar de ontsluitingsweg van het Krimpenerwaardcollege via het parkeerterrein van het Gezondheidscentrum, en wil het bodemwarmtegebruik graag afstemmen.
  • De heer Lagrand is bewoner van de Groenendaal en spreekt zijn vrees uit voor een negatieve invloed van de bouw op de woonomgeving van de Groenendaal. Hij wijst op de betere bereikbaarheid vanuit de Krimpenerwaard bij vestiging aan de Krimpenerbosweg en wijst op de verkeersrisico’s.

  De commissie bespreekt het voorstel vervolgens. Zij delen de mening van de insprekers dat het bestuurlijke proces tot nu toe onbevredigend is. Betere communicatie is van belang. De fractie van het CDA geeft aan dat het multifunctioneel gebruik voorop moet staan en dat de randvoorwaarden voor besluitvorming nu niet helder zijn. Er worden enkele vragen gesteld de ligging nabij een lpg station, compensatie voor verenigingen, het groenstructuurplan, het ontbreken van plannen voor KOAG in de afweging en welk aanvullend onderzoek nodig is om tot een afweging te kunnen komen, een sedum dak,en een alternatievenonderzoek (waarbij de Krimpenerbosweg vaak wordt genoemd). Wethouder Blankenberg licht toe dat het huidige plan nog niet gedetailleerd is en dat na verdere uitwerking belanghebbenden verder worden betrokken. Er vindt compensatie plaats voor de inname van groen door sloop van de huidige locatie, een sedum dak is nastrevenswaardig. Over parkeren en de aanrijroute gaat hij graag in overleg met vertegenwoordigers van het Gezondheidscentrum. Besluitvorming over KOAG was nu prematuur en ligt in de volgende ronde voor. Vestiging aan de Krimpenerbosweg is onderzocht maar is vanwege hoogspanningskabels die verkabeld zouden moeten worden onrendabel. Ook vestiging aan het huidige evenemententerrein en nieuwbouw op de huidige locatie zijn overwegen en afgekeurd. Wethouder Aeyelts Averink geeft een toelichting over de compensatie van de boekwaarde op het moment van overdracht. In tweede termijn wordt aangegeven dat evaluatie van de werkwijze rondom de behandeling van de stedenbouwkundige kaders zinvol is. Met betrekking tot de voorliggende beslispunten 1 en 3 voor de raadsvergadering wordt nog (schriftelijke) verheldering gevraagd. De fracties van het CDA en de CU geven aan zich nog te willen beraden voorafgaand aan de raadsvergadering. De fracties van de SGP, VVD, en LK geven aan in principe te kunnen instemmen maar bij eventuele wijzigingen van de stedenbouwkundige kaders ten opzichte van het huidige voorstel een aangepast voorstel te verwachten.

  Adviesnota en Bouwregels

 7. Financiering aanleg kunstgras hockeyveld

  Samenvatting: Te besluiten om1. de gemeentelijke bijdrage van in totaal € 88.000 te dekken uit het resul-taat van de jaarrekening 2010 op de post combinatiefuncties.

  download 2011004423.doc

  Beslissing:

  De heer Stendahl spreekt in namens de Mixed Hockey Club Krimpen aan den IJssel. Hij spreekt waardering uit dat de gemeente meebetaalt aan de financiering van de aanleg van een tweede kunstgrasveld. De vervanging van het eerste kunstgrasveld zal de vereniging over een aantal jaren zelf financieren. De vereniging verwacht nog tenminsten 10 jaar op de huidige locatie te blijven. De commissieleden stellen enkele vragen over onder meer de herkomst van de middelen, de noodzaak van vervanging, de onderhouds- en huurkosten. Wethouder Blankenberg beantwoordt de vragen en licht toe dat er destijds geen afspraken waren gemaakt over de vervanging van de onderlaag. De lagere onderhoudskosten worden gedurende 10 jaar gekapitaliseerd. De wethouder beaamt dat dit eenmalig is en er geen rechten voor de toekomst aan ontleend kunnen worden.  De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 8. Beleidsverantwoording 2010

  Samenvatting: Te besluiten om1. In te stemmen met de beleidsverantwoording over 2010 en de toelichting daarop.2. De beleidsverantwoording 2010 te betrekken bij het opstellen van de kadernota en begroting 2012.

  download 2011004430.doc

  Beslissing: Vanwege tijdgebrek wordt de beleidsverantwoording niet behandeld. De commissieleden kunnen hun vragen schriftelijk stellen en de behandeling in de gemeenteraadsvergadering zal dan starten met een beantwoording van deze vragen.

 9. ASV en subsidiebeleidskader 2012

  Samenvatting: Te besluiten om1. Kennis te nemen van de concept Algemene Subsidieverordening 2012 en het concept Algemene Subsidiebeleidskader 2012.2. Beide documenten, vooruitlopend op definitieve vaststelling in uw raad van 22 september 2011, voor inspraak aan het maatschappelijk veld vrij te geven.

  download 2011004422.doc

  Beslissing: De ASV en het subsidiebeleidskader worden vanwege tijdsgebrek rechtstreeks in de gemeenteraadsvergadering behandeld.

 10. Internetfilter bibliotheek

  Samenvatting: Te besluiten om1. Bibliotheek aan den IJssel te verzoeken om een pc aan te schaffen en daarop een internetfilter te plaatsen voor jeugd van onder de 14 jaar in de Krimpense vestiging van Bibliotheek aan den IJssel.2. Hiervoor extra middelen (waarvan € 5.000,- incidenteel in 2011 en vanaf 2012 € 3.000,- structureel) beschikbaar te stellen.

  download 2011004417.doc

  Beslissing: Het internetfilter bibliotheek wordt vanwege tijdsgebrek rechtstreeks in de gemeenteraadsvergadering behandeld.

 11. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Punt 3 van de afsprakenlijst (nagaan of er donorformulieren worden verstrekt bij (bv) uitgifte van reisdocumenten (n.a.v. motie Pechtold hierover in de 2e kamer) kan worden afgevoerd. Dit is uitgezocht en gecommuniceerd.

 12. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: Mevrouw van ’t Hoogerhuijs (VVD) doet de suggestie om bij besprekingen van bijvoorbeeld stedenbouwkundige kaders in het vervolg een grote kaart te plaatsen ter verheldering van de discussie. Mevrouw Jaarsma (SvK) informeert naar de stand van zaken na de in Capelle aan den Ijssel aangenomen motie waarin het bestuur van OPOCK tot aftreden wordt gemaand. Wethouder Aeyelts Averink geeft aan dat zowel het Capelse als Krimpense college de mening is toegedaan dat het bestuur op de goede weg is.

 13. Informatie

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken worden ter informatie aangeboden.

  Beslissing: Er zijn geen opmerkingen over de stukken op de informatielijst.