Agenda 25 januari 2011

Orgaan:
Raadscommissie Grondgebied
Locatie:
Waalzaal
Datum:
25-01-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: P. J. Moerland. Griffier: mr. A.F. Braams. Aanwezig de commissieleden: G. Boudesteijn, J. Butter, E.H.J.Hofs-van Wensveen, I.S. van 't Hoogerhuijs-Buitenhuis, K. Jaarsma (burgerlid), A.J. de Leeuw, H. Luijendijk, A. Mastenbroek (burgerlid), A.J.C. Neeleman, C.A. Oosterwijk, J.S. Ponsen, C.J. de Rooij (burgerlid), F.A. Snel (bugerlid), R.J.F. van der Ven, C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers. Voorts zijn aanwezig: wethouder A.A. Aeyelts Averink - Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en wethouder A. Prins.

 1. Aanschaf extra zoutsilo

  Samenvatting: Te besluiten om1. Een tweede opslagsilo voor strooizout aan te schaffen, zodat we 's winters over een grotere voorraad strooizout kunnen beschikken.

  download 2011000266.doc

  Beslissing: Door de dames De Rooij (CU), Hofs (PvdA) en de heren Zweers (GL), Butter (PvdA), Neeleman (D66), Boudesteijn (LK), Luijendijk (SvK), Oosterwijk (SGP) en Ponsen (VVD) worden vragen gesteld betreffende een regionale gemeenschappelijke aanpak, duurzame alternatieven voor strooizout, aanbesteding, het strooibeleid in het algemeen en bij ouderencentra in het bijzonder alsmede de uitgifte van zakjes strooizout aan inwoners. Wethouder Prins beantwoordt de gestelde vragen. De commissie stemt in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders en adviseert de raad overeenkomstig te besluiten.

 2. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Informatie

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken worden ter informatie aangeboden.

  Beslissing: Aangaande punt 1 (Benchmark Riolering) stelt de heer Vogelaar (SGP) een vraag m.b.t. het financiele voordeel van deelname aan het Platform slappe bodem. Wethouder Prins beantwoordt de gestelde vraag. Aangaande punt 2 (Kwaliteitsplan openbare ruimte 2011) worden door de dames 't Hoogerhuijs (VVD), Jaarsma (SvK), Hofs (PvdA) en de heren Oosterwijk (SGP), Boudesteijn (LK), de Leeuw (CDA) en Neeleman (D66) vragen gesteld over de technische staat van het straatmeubilair, de rammelstrook Raadhuisplein, de fietsenstalling busstation, de optimalisatie van verkeersborden, het opwaarderen van enkele straten en de verkeerssluis op de Olympiade. Wethouder Prins beantwoordt de gestelde vragen.

 4. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 30 november 2010.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer D.J Peterse spreekt in bij agendapunt 5.

 6. Presentatie door Stedin/Ziut

  Samenvatting:

  Presentatie over de openbare straatverlichting in Krimpen aan den IJssel.

  Beslissing: Er volgt een presentatie over de openbare straatverlichting in Krimpen aan den IJssel door Karen Trotter (Stedin) en Piet Verburg (Ziut). Na de presentatie spreekt de heer D.J. Peterse in. Hij plaatst de nodige kanttekeningen bij de procedures rondom de afhandeling van meldingen bij Stedin en Ziut betreffende storingen in de straatverlichting rond het Omnium. Vervolgens worden door de dames Jaarsma (SvK), 't Hoogerhuijs (VVD) en de heren Butter (PvdA), Boudesteijn (LK), de Leeuw (CDA), Oosterwijk (SGP), Neeleman (D66) en Ponsen (VVD) vragen gesteld over de afhandelings- en meldprocedures van klachten, communicatie met klagers, periodieke rapportages, de veroudering van het netwerk, kabelbreuken, onveilige verkeerssituaties door uitval van verlichting en de mogelijkheid van schouwrondes. Hierbij wordt door mevrouw Jaarsma (SvK) een actieplan voorgesteld voor een jaarlijkse schouw door/voor inwoners samen met vertegenwoordigers van Stedin, Ziut en gemeente. De vertegenwoordigers van Stedin en Ziut beantwoorden de gestelde vragen en zeggen toe alle opmerkingen en suggesties mee te nemen, teneinde deze te verwerken in verbetertrajecten. Onder dankzegging voor de verhelderende presentaties van de vertegenwoordigers van Stedin en Ziut concludeert de voorzitter tot slot dat de commissie in het najaar graag een verbeterrapportage van Stedin en Ziut zal behandelen.

 7. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De afsprakenlijst wordt geactualiseerd.

 8. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Zweers (GL) vraagt zich af of de beroepstermijn bij de onlangs op de gemeentepagina gepubliceerde parkeerverordening wel juist is. Op verzoek van wethouder Prins wordt deze vraag beantwoord door de heer mr. A.E. Bosker (Directeur Ruimte). Mevrouw Jaarsma (SvK) informeert naar de mogelijkheid tot beveiliging van de met koper uitgevoerde kunstvoorwerpen in de openbare ruimte. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de gestelde vraag. De heer Oosterwijk (SGP) verzoekt om een voortgangsrapportage van het project Stormpolder. Wethouder Prins zegt toe om voor het zomerreces een voortgangsrapportage te zullen presenteren. De heer De Leeuw (CDA) verwijst naar een artikel in het VNG Magazine, waarin de mogelijkheid tot het aanbrengen van enkele oplaadpunten voor elektrische auto's binnen de gemeentegrenzen wordt besproken. Hij vraagt zich af of dit ook voor onze gemeente mogelijk is. Wethouder Prins zegt toe hier onderzoek naar te zullen doen.

 9. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Wethouder Prins informeert de commissie over de resultaten van zijn onderhandelingen over de openingstijden van de Algerabrug. Buiten het zomerseizoen zal de brug vanaf 19.00 uur opengaan (nu: 18.30 uur). Wethouder Blankenberg informeert de commissie over de bestrijding van de wateroverlast bij enkele woningen aan de Lekdijk. Hij spreekt zijn waardering uit over de inzet van de medewerkers van het TBK, Hoogheemraadschap en de eigen ambtelijke organisatie. Hij informeert de commissie verder over zijn contacten met het actiecomite Rondweg, inzake de verkeersproblematiek rondom de nieuwbouw in dat gebied. De door de fractie van het CDA ingediende schriftelijke vragen dienaangaande zullen door het college schriftelijk worden beantwoord. Wethouder Aeyelts Averink informeert de commissie over de uitslag van de nominatie voor de Publieksprijs Mooi Nederland voor het project van Duijvendijk. Het project is geeindigd op de 4e plaats en kreeg een 1e plaats in de categorie compacte stad.