Agenda 6 september 2011

Orgaan:
Raadscommissie Grondgebied
Locatie:
Waalzaal
Datum:
06-09-2011 20:00

 1. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 3. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen.

 4. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 14 juni en 21 juni 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. Presentatie over de dijkverlegging

  Samenvatting:

  Presentatie door wethouder A. Prins en de heer J. Gubbels (projectleider van het hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard).

  Beslissing: De heer Gubbens verzorgt een presentatie over de voorgenomen dijkverlegging in Krimpen aan den IJssel. Er worden enkele vragen gesteld, onder meer over de watergebonden bedrijven. De heer Gubbens en wethouder Prins beantwoorden deze vragen.

 6. Grondwaterzorg

  Samenvatting: Te besluiten om1. een visie en beleidsdoelen vast te stellen ter uitvoering van de wettelijke inspanningsverplichting die de gemeente heeft om de grondwaterstanden zoveel mogelijk te beheersen.

  download 2011007346.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel van het college en stelt enkele vragen aan de wethouder. De opmerkingen en vragen hebben onder meer betrekking op de verantwoordelijkheid van grondeigenaren, de betrokkenheid van het Hoogheemraadschap, het voorkomen van grondwaterproblemen, en het Waterloket. Wethouder Prins beantwoordt de vragen en benadrukt dat er sprake is van goede samenwerking en burgers geïnformeerd worden. Samenwerking met andere gemeenten in een Waterloket is een goede tip. Bij problemen die zich na ophogingen voordoen met de grondwaterstand wordt binnen de financiële en technische mogelijkheden naar oplossingen gezocht. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 7. Afspraken/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De plasticafvalinzameling is onder de aandacht gebracht van de inzamelaar, maar hier is nog geen antwoord over ontvangen. Een evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Er wordt gekeken naar het onder de aandacht brengen van de website www.energieloket.nl. Er is aandacht voor communicatie over het inrichtingsplan van het Krimpenerwaardcollege. Alle punten op de afsprakenlijst blijven gehandhaafd.

 8. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.