Agenda 21 juni 2011

Orgaan:
Raadscommissie Grondgebied
Locatie:
Waalzaal
Datum:
21-06-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: J.S. Ponsen (plv.vz.). Griffier: M.J. van der Ham-Bartels. Aanwezig de commissieleden: M.C. Bac - Engels (burgerlid), W.J. de Bruijn (burgerlid), J. Butter, E.H.J. Hofs-van Wensveen, I.S. van 't Hoogerhuijs-Buitenhuis, K. Jaarsma (burgerlid), A.T. Kamsteeg, A.J. de Leeuw, H. Luijendijk, A. Mastenbroek (burgerlid), A.J.C. Neeleman, C.A. Oosterwijk, R.J.F. van der Ven, C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers. Voorts zijn aanwezig: wethouder A.A. Aeyelts Averink - Winsemius en wethouder J.H. Blankenberg.

 1. Stedenbouwkundige kaders Krimpenerwaard College

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de stedenbouwkundige kaders voor de bouw van een nieuw Krimpener-waard College vast te stellen.

  download 2011005294.doc

  Beslissing: De voorzitter van de commissie, de heer Moerland, is omwonende van het Krimpenerwaardcollege. Daarom zit de heer Ponsen de vergadering voor. In afwijking van de voorgestelde agenda stemt de commissie ermee in om punt 2 van de agenda als eerste te behandelen. De heer Stuffers geeft een presentatie over de plannen en licht daarbij toe dat de bouwenveloppe groter is dan de footprint van het gebouw. Hij licht de alternatieven die zijn overwogen kort toe, en gaat in op de versterking van de groenstructuur bij doorzetten van het huidige plan. Ook licht hij toe dat de omtrek van 150 meter van het LPG vulpunt een aandachtsgebied is, waar onder voorwaarden wel gebouwd mag worden. Bij keuze voor het huidige plan, volgt een bestemmingsplanwijziging. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heren van der Linden en Benard, die de bewoners van de Vijfkamp 23-49 vertegenwoordigen. Zij geven een uitgebreide presentatie waarin zij hun bezwaren tegen het huidige plan toelichten, met als voornaamste bezwaar dat de voorgestelde locatie te klein is. Zij stellen voor om op de huidige locatie een nieuw schoolcomplex te bouwen. Vervolgens voert de heer Verweij als rector van het Krimpenerwaardcollege kort het woord. Hij geeft aan dat de voorkeur van het schoolbestuur uitgaat naar de voorgestelde omgeving, en overleg met omwonenden gewenst is. Bij de keuze voor een architect is de aandacht voor inpassing in de omgeving belangrijk geweest. Hij schat de kosten voor eventuele tijdelijke huisvesting ingeval van bouw op de huidige locatie op 2,5 a 3 miljoen euro. In tweede termijn brengt de heer de Vries namens het Gezondheidscentrum kort in herinnering dat er gene sprake kan zijn van ontsluiting via het parkeerterrein van het Gezondheidscentrum. De fracties bespreken de plannen vervolgens waarbij commissiebreed groot belang wordt gehecht aan de inbreng van bewoners. Ook de verschillende belangen worden onderkend. Er worden enkele vragen gesteld over onder meer de al dan niet overschrijding van de bouwenveloppe en de interpretatie van de cijfers, de multifunctionele sporthal, mogelijke uitsteltermijnen, de zichtlijnen en de verlenging en inrichting van de groenstructuur, de toegestane afstand vanaf het LPG vulpunt en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Verder wordt geïnformeerd naar de inrichting van de sportvelden, de noodzaak van een vierde bouwlaag, de ontsluiting (in relatie tot het Gezondheidscentrum) en handhaving van het huidige groen. Wethouder Blankenberg beantwoordt de gestelde vragen en stelt dat een logisch moment voor een eerste contact tussen de school en omwonenden is op het moment dat de locatiekeuze door de raad is gemaakt. De wethouder zegt toe meer toelichting op de cijfers ter beschikking te stellen aan raad en omwonenden, gaat in op de nadelen van de alternatieven en het belang van de versterking van de groenstructuur. De huidige visies gaan uit van 3 bouwlagen, ook ingeval van bouw van de sporthal, maar het is goed om de mogelijkheid voor een 4e bouwlaag open te houden. Over de ontsluiting is een zin toegevoegd in het voorliggende advies. Voor de fractie van de VVD weegt het algemeen belang het zwaarst. De fractie kan met het plan instemmen en stelt voor de suggesties van de bewoners te betrekken bij de verdere uitwerking. De fractie van het CDA lijkt de beschikbare ruimte erg krap, voorspelt een vierde bouwlaag en benadrukt het belang van een multifunctionele ruimte. De fractie van de ChristenUnie heeft een sterke voorkeur voor 3 lagen in plaats van 4 en het gebruik van de groenstrook als groene verbinding. De fractie verzoekt om een goede onderbouwing van de noodzaak van een sporthal en adviseert goed na te denken over het vervolg in de communicatie over de plannen. De fractie van Stem van Krimpen verzoekt om verdere uitwerking van de alternatieven, en toont zich met name geïnteresseerd in de locatie aan de Driekamp. De PvdA fractie kan zich in het plan vinden, eveneens als de GroenLinks fractie. De fractie van D66 zet vraagtekens bij de noodzaak van een multifunctionele sporthal. De fractie van Leefbaar Krimpen stemt in met de kaders, en doet de suggestie nog eens te kijken naar de (locatie van de) fietsenstalling. De SGP fractie verzoekt om uitwerking van alternatieven en om een brede inventarisatie van voorzieningen en mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik. De commissie stemt in meerderheid in met het voorstel van het college en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten. De fracties van het CDA, Stem van Krimpen, SGP spreken zich hierbij in commissieverband nog niet uit over hun raadsoordeel over het voorstel.

 2. Stedenbouwkundige randvoorwaarden IJsseldijk 330

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de stedenbouwkundige randvoorwaarden van het bouwplan IJsseldijk 330 vast te stellen.

  download 2011005104.doc

  Beslissing: De heer Stuffers is stedenbouwkundige en geeft een presentatie, waarin hij toelicht dat het bestemmingsplan voorschrijft dat er geen verdichting plaats mag vinden, maar er door de ontwikkelingen op het Van Duijvendijk terrein een andere situatie is ontstaan. De locatie maakt deel uit van de begrenzing van de bebouwing. In de discussie tonen de commissieleden zich positief over het plan. Er worden nog enkele vragen gesteld over de inspraakprocedure, de planschaderegeling, de plannen van de eigenaar met de gebouwen en de mogelijkheden om iets te schuiven met de gebouwen. Wethouder Blankenberg beantwoordt de vragen en geeft aan dat bij instemming van de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd dient te worden. Planschade wordt betaald door de ontwikkelaar, maar de gemeente keert de planschade uit. Over het huidige plan is na veel gesprekken overeenstemming bereikt. De commissie stemt in met het voorstel van het college en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering

  Ruimtelijke onderbouwing IJsseldijk 330