Agenda 15 maart 2011

Orgaan:
Raadscommissie Grondgebied
Locatie:
Waalzaal
Datum:
15-03-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: P. J. Moerland. Griffier: M.J. van der Ham-Bartels. Aanwezig de commissieleden: G. Boudesteijn, J. Butter, E.H.J.Hofs-van Wensveen, I.S. van 't Hoogerhuijs-Buitenhuis, K. Jaarsma (burgerlid), A.T. Kamsteeg, H. Luijendijk, A. Mastenbroek (burgerlid), A.J.C. Neeleman, C.A. Oosterwijk, J.S. Ponsen, C.J. de Rooij (burgerlid), F.A. Snel (bugerlid), R.J.F. van der Ven, C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers. Afwezig: A.J. de Leeuw. Voorts zijn aanwezig: wethouder A.A. Aeyelts Averink - Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en wethouder A. Prins.

 1. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Beckman en mevrouw de Krou spreken in over de verkeersveiligheid op en om de Ouverturelaan, na een eerder verzoek om een onderhoud met de wethouder. Ze pleiten voor een (gedeeltelijke) versmalling van de laan als snelheidsbeperkend middel en mogelijk opnieuw inzetten van de spitsonderbreker. Wethouder Prins gaat op een gepast moment graag in gesprek, en nodigt de insprekers uit om deel te nemen aan een werkgroep die de knelpunten inventariseert. Hij adviseert om bij het nadenken over oplossingen ook in gedachten te houden dat de laan dient als wijkontssluitingsweg. De heer Beckman en mevrouw de Krou stemmen in met deelname aan de werkgroep.

 3. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Wethouder Aeyelts Averink heeft een mededeling over de e-laadpunten waar in de vorige commissievergaderingen naar geïnformeerd werd. De aanvraag voor e-laadpunten (1 per 10.000 inwoners) is deze week verzonden; naar verwachting wordt er later in de week contact opgenomen door de aanbieder.

 4. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 25 januari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. Presentatie: woningbouwprojecten in Krimpen aan den IJssel

  Samenvatting:

  Rob van den Broeke en Rita Schoen (QuaWonen) geven een update over alle (toekomstige) woningbouwprojecten in de gemeente.

  Beslissing: De heer van den Broeke en mevrouw Schoen van QuaWonen geven een presentatie over (toekomstige) woningbouwprojecten in de gemeente. Ze gaan hierbij ook in op de verschillende typen woningen en de demografische samenstelling van de gemeente en manieren om doorstroming te bevorderen. Na afloop van de presentatie beantwoorden zij enkele vragen van commissieleden over planning, huurprijs, behoefte aan grondgebonden woningen versus appartementen, ontgroening en doorstroming, en geven aan over een aantal maanden graag een nieuwe update te komen geven.

 6. Presentatie: Vervolg op programma Rotterdam Vooruit

  Samenvatting:

  Geert Draijer (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) geeft informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen omtrent mobiliteit.

  Beslissing: Wethouder Prins introduceert de heer Draijer, die in het kader van het programma Rotterdam Vooruit een presentatie geeft over het mobiliteitsvraagstuk van Brienenoordbrug – Algeracorridor. Hij licht vier mogelijke clusters van ingrepen toe, en geeft daarbij aan dat verbreding van de Algerabrug in de nabije toekomst niet te verwachten is. Wel wordt gedacht aan het toevoegen van twee stadsbruggen. In reactie geven de commissieleden aan bezorgd te zijn over de mobiliteitsgroei en pleiten voor een oplossing voor het verkeer richting Krimpen. De heer Draijer beantwoordt de vragen en benadrukt dat voor de korte termijn oplossingen moeten worden gezocht in de sfeer van verkeersmanagement in plaats van fysieke ingrepen. Op korte termijn neemt de druk op de mobiliteit echter toe. De verwachte levensduur van de Algerabrug kan een moment vormen voor termijnen in de besluitvorming.

 7. Woningmarktafspraken 2010-2020 Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting: Te besluiten om1. In te stemmen met de geformuleerde bijdrage (het 'bod') van Krimpen aan den IJssel aan de Woningmarktafspraken 2010-2020 Stadsregio Rotterdam.

  download 2011002118.doc

  Beslissing: De heer van der Weiden spreekt in over dit onderwerp en geeft aan de commissiebespreking als mosterd na de maaltijd te beschouwen gezien de geplande bespreking van 16 maart door de Stadsregio. Hij uit twijfels over de mogelijkheden om voorzieningen te verplaatsen en stelt in het kader van de stedenbouwkundige contouren vraagtekens bij mogelijke verplaatsing naar de Krimpenerbosweg. De commissie bespreekt vervolgens het voorliggende stuk, en stelt enkele vragen over onder meer de genoemde locaties, een eventuele boeteclausule, input van lokale makelaars, realiteitsgehalte van het bod, de balans tussen vraag en aanbod van woningen, de strijdigheid tussen de wensen van de Stadsregio en die van Krimpen en de mogelijkheid tot tussentijdse bijsturing. Wethouder Blankenberg geeft in reactie aan dat het bod gebaseerd is op de woonvisie, waar makelaars bij betrokken waren bij de opstelling. Een boeteclausule is niet van toepassing. Het definitieve bod wordt niet op 16 maart maar eind mei door de Regioraad vastgesteld. De wethouder geeft een toelichting op de voorgenomen locaties en verplaatsing van de huidige voorzieningen. Mocht verplaatsing naar de Krimpenerbosweg aan de orde zijn dan moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Tot 2015 zijn er concrete bouwplannen, en voor daarna staan er al 2 projecten gepland. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad overeenkomstig te besluiten.

 8. Informatie

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken worden ter informatie aangeboden.

  Beslissing: Met betrekking tot punt 1 van de lijst (Jaarwerkplan NV Mak) informeert de heer Oosterwijk (SGP) naar maatregelen in 2011 om de stagnatie van de afvalscheiding tegen te gaan. De heer de Gelder beantwoordt de vraag en geeft aan dat in 2010 monitoring is gestart om te kijken wat er in het restafval zit. Dit wordt in 2011 voortgezet.

 9. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen opmerkingen over de afsprakenlijst.

 10. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: Mevrouw Snel (CDA) vraagt aandacht voor de inzameling van plastic afval, wat door de wind soms verwaait. Ze verwijst naar een voorlichtingscampagne hierover in Zuidplas. De wethouder zegt toe dit onder de aandacht van de inzamelaar te brengen. De heer Boudesteijn (LK) doet een suggestie voor oranje bakken voor inzameling. Mevrouw van het Hoogerhuijs (VVD) stelt voor om een commissiebezoek te brengen aan het van Duijvendijk-project. De heer van der Ven (LK) informeert naar de aanwezigheid van bewoners uit Lekkerkerk bij de milieustraat. De wethouder geeft aan dat dit inderdaad mogelijk is; er is een contract over afgesloten. Mevrouw Jaarsma (SvK) oppert de mogelijkheid van kroonringen voor de bevestiging van de Plastic Hero zakken aan lantarenpalen en heeft hiertoe informatie ingewonnen bij Capelle aan den IJssel.