Agenda 14 juni 2011

Orgaan:
Raadscommissie Grondgebied
Locatie:
Waalzaal
Datum:
14-06-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: P. J. Moerland. Griffier: M.J. van der Ham-Bartels. Aanwezig de commissieleden: A. van den Bor (burgerlid), G. Boudesteijn, J. Butter, E.H.J. Hofs-van Wensveen, K. Jaarsma (burgerlid), A.J. de Leeuw, H. Luijendijk, A. Mastenbroek (burgerlid), A.J.C. Neeleman, C.A. Oosterwijk, J.S. Ponsen, C.J. de Rooij (burgerlid), R.J.F. van der Ven, T.B. Versnel, C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers. Voorts zijn aanwezig: wethouder A.A. Aeyelts Averink - Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg, wethouder A. Prins, A. Bosker en W. de Gelder.

 1. Besluitenlijst

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 10 mei 2011.

  Beslissing: In de besluitenlijst wordt aangepast dat het om groente-afval gaat in plaats van groenten. De besluitenlijst wordt met deze aanpassing vervolgens vastgesteld.

 2. Vaststellen agenda

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter geeft aan dat er na de openbare vergadering een besloten onderdeel is. De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

 3. Spreekrecht

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 4. Mededelingen

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen.

 5. Beleidsvoorstel en ontwerp plannen OV 2012

  Samenvatting: Te besluiten omIn te stemmen met de reactie van B&W op het beleidsvoorstel en de ont-werp plannen OV 2012.

  download 2011004973.doc

  Beslissing: De commissie kan zich vinden in het voorliggende bezuinigingsvoorstel, maar de commissieleden dringen er wel in meerderheid op aan dat er een zinsnede wordt opgenomen in de uiteindelijke brief namens de gemeente waarin de kwetsbaarheid van de gemeente en het belang van een goed openbaarsvervoersnetwerk worden benadrukt. Wethouder Prins zegt dit toe. De raad stemt met genoemde toevoeging in met het voorstel van het college en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten. Er worden verder enkele vragen gesteld over de buslijnen die worden uitgevoerd door Connexxion. De heer Ponsen (VVD) merkt op dat ook via het Meldpunt vervoer naar het ziekenhuis wordt verzorgd.

 6. Informatie

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken worden ter informatie aangeboden.

  Beslissing: Er zijn geen stukken ter informatie aangeboden.

 7. Afspraken/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Met betrekking tot het onder de aandacht brengen van opties voor verbetering van plasticafvalinzameling licht wethouder Prins toe dat dit gebeurt, maar er wel nog onduidelijkheden zitten rondom de inzameling van plastic afval. Het is nog niet bekend wanneer de evaluatie over afvalinzameling plaatsvindt. Wethouder Blankenberg heeft geïnformeerd naar de ontsluiting van de Krimpenerbosweg bij het Natuur-en Recreatieschap, en zal hier nogmaals aandacht voor vragen in de eerstkomende vergadering. Het punt kan worden afgevoerd. Wethouder Aeyelts Averink komt nog terug op het onder de aandacht brengen van de site www.energieloket.nl. Voortkomend uit de vergadering van 10 mei 2011 wordt de handhaving van de Blauwe Zone op het parkeerterrein van de Crimpenhof toegevoegd aan de afsprakenlijst.

 8. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: Na aanleiding van een vraag hierover geeft wethouder Blankenberg aan dat hij er van op de hoogte is dat de Rabobank ook gesprekken voert met de gemeente Bergambacht over de vestiging van het hoofdkantoor.