Agenda 10 mei 2011

Orgaan:
Raadscommissie Grondgebied
Locatie:
Waalzaal
Datum:
10-05-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: P. J. Moerland.
Griffier: M.J. van der Ham-Bartels.
Aanwezig: de commissieleden: M.C. Bac - Engels (burgerlid), G. Boudesteijn, J. Butter, I.S. van 't Hoogerhuijs-Buitenhuis, K. Jaarsma (burgerlid), A.J. de Leeuw, H. Luijendijk, A. Mastenbroek (burgerlid), C.A. Oosterwijk, C.J. de Rooij (burgerlid), F.A. Snel (bugerlid), R.J.F. van der Ven, C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers.
Voorts zijn aanwezig: wethouder A.A. Aeyelts Averink - Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg, wethouder A. Prins, A. Bosker en J. Soede.

 1. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter meldt dat wethouder Prins na afloop van de openbare vergadering in beslotenheid een mededeling heeft. De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

 2. Spreekrecht

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 3. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen.

 4. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 15 maart 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst van de vergadering van 15-3-2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. Vestiging Rabo-bank

  Samenvatting: Te besluiten om:1. bij Gedeputeerde Staten een aanvraag om ontheffing ex artikel 15, lid 1 van de Verordening Ruimte in te dienen voor vestiging van een regiokantoor ('back office') van de Rabobank Krimpenerwaard aan de Krimpenerbosweg (tussen Big Bear en de nieuwe rotonde).2. de gemeenteraad conform artikel 16 van de Verordening Ruimte voor te stellen om in te stemmen met het doen van een dergelijke aanvraag.

  download 2011004224.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel van het college. Enkele leden geven aan dat het lastig is de discussie te voeren zonder adviesnota aan de raad. Er worden enkele vragen gesteld over onder meer benodigde ontheffing in het kader van het Groenstructuurplan, het aantal nieuwe arbeidsplaatsen, toekomstige bouwplannen en toekomstige (infrastructurele) kosten, voordelen van de vestiging voor inwoners, de grondeigenaar van de locatie, mogelijke alternatieven en de termijn van de procedure. Ook wordt geïnformeerd naar de precieze inzet richting de Provincie, en geïnformeerd naar hoe de aanvraag bij de Provincie is ontvangen. Wethouder Blankenberg geeft aan dat bij verdere uitwerking inderdaad het Groenstructuurplan aan de orde komt, het nieuwe arbeidsplaatsen in de gemeente oplevert, er geen verdere bouwplannen zijn, het kantoor ook voor klanten toegankelijk wordt, de meeste weerstand bij de Provincie inmiddels ambtelijk overwonnen is, de gemeente grondeigenaar is, er geen reële alternatieven zijn, en over de termijn weinig te zeggen is. Bij een positief besluit van de Provincie, kan vanuit de gemeente wel snel een voorstel gemaakt worden. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten. Adviesnota

 6. Beleidsverantwoording 2010

  Samenvatting: Te besluiten om1. In te stemmen met de beleidsverantwoording over 2010 en de toelichting daarop.2. De beleidsverantwoording 2010 te betrekken bij het opstellen van de kadernota en begroting 2012.

  download 2011004430.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt de voorliggende hoofdstukken uit de beleidsverantwoording, en betrekt daarbij eveneens de omgevingsvergunning (programma 2). De leden stellen met betrekking tot hoofdstuk 7 vragen over onder meer de stand van zaken betreffende de omgevingsvergunning, de niet gehaalde norm voor gescheiden inzameling van afval, de landelijke norm voor papierinzameling en de rol van verenigingen bij de inzameling, de normering van fietspaden, inzamelpunten voor plastic afval, beleid bij onderhoud van wegen, led-verlichting, nieuw beleid voor speelplekken, en de mogelijke aanpassing van streefwaarden bij niet halen van de normering. Er wordt een suggestie gedaan om plastic afval 2-wekelijks (in plaats van 4-wekelijks) in te zamelen. Wethouder Prins beantwoordt de vragen en licht toe dat alleen groenafval apart wordt ingezameld, waardoor de norm onhaalbaar is. Papier wordt inderdaad mede door verenigingen ingezameld, en gekeken kan worden naa hoeveel papier er in het restafval zit, achterpaden bij ophoging worden meegenomen, led-verlichting waar nuttig wordt toegepast, bij gevaarlijke situaties meldingen over de buitenruimte binnen 3 dagen worden aangepakt, en een kortere inzameltijd voor plastic afval wordt meegenomen in de evaluatie. Wethouder Blankenberg geeft aan dat het speelplaatsenbeleid nog dit jaar aan de raad wordt voorgelegd. Aangaande hoofdstuk 8 worden vragen gesteld over het onderzoek naar een P&R in de Krimpenerwaard, de slaagkansen op de woningmarkt, recreatie aan de Krimpenerbosweg,, resultaten van inspanningen t.b.v. duurzaamheid, en de Stadsferry. Wethouder Blankenberg licht toe dat de lage slagingskansen op de woningmarkt komen door enerzijds de invoering van het regionale woningmeldsysteem en anderzijds door de lage productie tussen 2000 en 2009. Momenteel zijn er wel veel woningen in aanbouw. De Provincie gaat over een eventuele afslag vanaf de N210; hij informeert ernaar bij het Natuur-en Recreatieschap. Wethouder Aeyelts Averink geeft aan dat de voortgangsrapportage duurzaamheid meer informatie over energiebesparing bevat en er bespaard wordt op bijvoorbeeld verlichting. Ook wordt gezocht naar uniforme monitoringsystemen. Wethouder Prins geeft aan dat er over circa 6 maanden een rapportage van Rotterdam Vooruit wordt verwacht waarin een pakket maatregelen staat over onder meer de P&R voorziening. De commissie stemt vervolgens in met de relevante onderdelen uit het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 7. Nieuwbouw en renovatie riooleindgemalen

  Samenvatting: Te besluiten om1. In te stemmen met de nieuwbouw van het riooleindgemaal Lansing en renovatie riooleindgemaal Moderato2. Garant te staan voor de benodigde bouwkosten voor nieuwbouw gemaal Lansing in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard3. Het benodigde krediet van in totaal € 1.577.000 middels een comptabili- teitsbesluit door de raad beschikbaar te stellen en af te schrijven in res-pectievelijk 40 en 25 jaar en de afschrijvingslasten daarvan vanaf 2013 ten laste te brengen van de rioleringsexploitatie.

  download 2011004431.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel en stelt enkele vragen over onder andere de exploitatiekosten, financiële consequenties, de genoemde kosten, en de rentelasten. Wethouder Prins beantwoordt de vragen en geeft aan dat de kosten waarschijnlijk lager zullen uitvallen dan vermeld. De vermelde kosten betreffen het aandeel van de gemeente. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 8. Afwerkingsplan Gezondheidscentrum

  Samenvatting: Te besluiten om1. een krediet van € 696.000 excl. BTW beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van het afwerkingsplan voor het nieuwe Gezondheidscentrum aan de Groenendaal;2. Dit bedrag ten laste te brengen van de Niet In Exploitatie Genomen Grond Gezondheidscentrum binnen de Bouwgrondexploitatie.

  download 2011004389.doc

  Beslissing: De commissie discussieert over het voorstel en er worden vragen gesteld over de aanleg van een groen dak, de bomen tussen de bebouwing, de grondwissel met de Goudvis, de extra kosten van € 76.000, en het verloop van de inloopbijeenkomst. D66 pleit voor de aanleg van een parkeerzone. Wethouder Aeyelts Averink gaat in op de gestelde vragen en geeft aan dat door de gewijzigde subsidieregels een groen dak niet te verwezenlijken lijkt. Bij de inloopbijeenkomst zijn geen vergaande problemen aan de orde gekomen; er zijn vragen gesteld over de parkeervoorziening, het groen en de zichtlijnen vanuit de flats. Er zijn enkele verbetersuggesties aangereikt. Het terrein van de Goudvis wordt iets kleiner. Er worden om de veiligheid te waarborgen hekken geplaatst bij het parkeergedeelte en aan de achterzijde. Dit levert extra kosten op, evenals schoonmaken van vervuilde grond. Er is geen reden voor een parkeerzone aangezien het toekomstige Krimpenerwaardcollege in de eigen parkeervoorziening zal voorzien. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 9. Afvalstoffenverordening

  Samenvatting: Te besluiten om1. De Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel 2011 vast te stellen

  download 2011004428.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel. Er worden vragen gesteld over onder meer een kadernota en uitvoeringsbesluit, de toegestane tijden waarop afval aangeboden kan worden, over laden en lossen en de toezichtbouder. Wethouder Prins geeft aan dat er een jaarwerkplan is, en er op de toegestane aanbiedingstijden niet gehandhaafd wordt zolang er nauwelijks klachten zijn. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 10. Afsprakenlijst/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De voortgangsrapportage centrum staat op de agenda, en daarmee kan punt 1 van de afsprakenlijst afgevoerd worden. Punt 2 (onderzoek naar mogelijkheid e-laadpunten) kan eveneens afgevoerd worden; dit is uitgevoerd.

 11. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing:

  • De fractie van GroenLinks uit zijn bezorgdheid over de voorgenomen bezuinigingen op het openbaar vervoer; met name het vervallen van de lijn naar het IJsselland ziekenhuis baart zorgen. Is het college bereid om extra inspanningen te leveren om de effecten te minimaliseren? De fractie van de SGP ondersteunt deze vraag en vraagt om een appèl te doen op de regio. Wethouder Prins geeft aan dat de effecten voor de gemeente erg beperkt zijn in vergelijking met andere gemeenten. De lijn naar het IJssellandziekenhuis wordt nauwelijks gebruikt.
  • De fractie van Stem van Krimpen verzoekt om duidelijkere belijning van de blauwe zone op het parkeertterrein van het Crimpenhof. Wethouder Prins geeft aan hier binnenkort met de politie over te spreken. De belijning zal worden vernieuwd en er zal op worden gehandhaafd.
  • De fractie van Stem van Krimpen vraagt om meer handhaving in 30-km zones en inzet op bewustwordings van automobilisten. Wethouder Prins geeft aan dat het college maatregelen van de raad uitvoert.

 12. Informatie

  Samenvatting:

  De op bijgaande lijst vermelde stukken worden ter informatie aangeboden.

  Beslissing:

  • De fractie van de SGP informeert met betrekking tot punt 2 van de informatielijst (voortgangsrapportage Stormpolder) naar de geluidsbeheersing. Wethouder Prins beantwoord de vraag.
  • Met betrekking tot punt 3 van de informatielijst (voortgangsrapportage Duurzaamheidsvisie) informeert de SGP fractie naar de conclusies met betrekking tot luchtkwaliteit, en informeert over de site van QuaWonen over energiebeheersing. De fractie pleit voor het tastbaarder maken van de behaalde winst op duurzaamheid. Wethouder Aeyelts Averink geeft aan dat er van de monitoring die plaatsvindt binnenkort een rapportage verschijnt. Niet alle resultaten zijn goed meetbaar. Zij zegt toe de site van QuaWonen onder de aandacht te brengen.