Agenda 10 november 2011

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
10-11-2011 09:30

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter opent de vergadering. De heer Poelman is vandaag afwezig. De heer de Leeuw komt later.

 2. Actualiteit
  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Boudesteijn (LK) complimenteert de gemeente met de kinderopvang. Hij vermeldt bovendien dat hij naar aanleiding van een ongeluk in een Tilburgs zwembad navraag heeft gedaan bij zwembad de Lansingh, waar alles prima in orde is.

 3. Voorstel tot het vaststellen van de (meerjaren)begroting 2012 - 2015
  Samenvatting:

  Begroting 2012 - 2015

   

  De fracties nemen het woord voor de eerste termijn van de Algemene Beschouwing:

  De volgende moties en amendementen worden ingediend:

  In  de beantwoording gaat het college in op de gestelde vragen. Burgemeester Huizer zegt dat in het eerste kwartaal van 2012 een voorstel over voorzieningen wordt gemaakt (voorafgaand aan de bespreking van de kadernota). Gebruik van Nieuwe Media wordt ingezet om betrokkenheid van burgers te vergroten, maar direct contact staat voorop. Zij stelt voor op korte termijn in gesprek te gaan over hoe de  vandalismemonitor wordt ingezet. Het college heeft geen rol in de rekenkamercommissie. De burgemeester licht wel toe dat er gesprekken gaande zijn met Capelle aan den Ijssel, waarover in december gerapporteerd kan worden, zodat begin 2012 een besluit kan worden genomen. Wethouder Prins geeft aan dat er een raadsinformatiebrief is over de mogelijke samenwerking en benadrukt dat fusie niet aan de orde is. Hij suggereert verder om het jaarwerkplan van de NV MAK in een informatieve commissie te bespreken. Wethouder Aeyelts Averink geeft aan dat zij verwacht binnenkort meer informatie te kunnen geven over een mogelijke oplossing voor de huisvesting van Concordia en Big Band Krimpen. Met betrekking tot het monumentenbeleid worden de aanbevelingen van Dorp, Stad & Land opgevolgd. Zij zegt een overzicht van raden en platforms van advies toe. Wethouder Blankenberg zegt toe de raad regelmatig te informeren over de Stichting Krimpen Werkt. Bij de woningbouwopgave wordt er steeds meer vraaggericht gekeken; de slagingskans op de huizenmarkt is inmiddels gestegen naar circa 4%. Hij wil in overleg met de Volkstuinvereniging en overlegt binnenkort met de Molukse gemeenschap over sloop, nieuwbouw of renovatie van hun kerkgebouw.

  In de tweede termijn stellen de fracties nog enkele verduidelijkende vragen, benadrukken hun standpunten, en spreken zich (deels) uit over de in 1e termijn ingediende moties. Er wordt bovendien een drietal moties ingediend:

  GroenLinks trekt M7 (combinatiefunctionaris cultuur) in en geeft aan M9 (blibvert) aan te houden voor bespreking in een informatieve commissie. D66 trekt M10 (rekenkamercommissie) in.
  Het college geeft in tweede termijn antwoord op vragen en spreekt zich uit over de moties. Burgemeester Huizer raad A1 (amendement vandalismemonitor) wordt aan noch af, al is een amendement zonder financiële dekking wel lastig uitvoerbaar. M5 (politiewijkteam) ziet zij als ondersteuning.  Wethouder Prins acht M2 (samenwerking Capelle) overbodig, evenals M4 (praktijk verkeersexamen). Hij ontraadt M8 (invoeren stadslandbouw) vanwege de onhaalbaarheid. Wethouder Aeyelts Averink geeft met betrekking tot M12 (leerlingenvervoer) aan dat ze de voorkeur geeft aan het op termijn evalueren van de huidige praktijk. M13 acht zij overbodig. Wethouder Blankenberg ziet M6 (woonproblematiek) als ondersteuning van het huidige beleid.

  • Amendement A1, Moties M3 en M4 worden vervolgens ingetrokken.
  • M1 (wijkverpleegkundigen) wordt aangehouden voor behandeling tijdens de bespreking van het WMO beleidsplan en nota gezondheidszorg. 
  • M5 wordt geamendeerd: de tekst “een duidelijke uitspraak te doen omtrent het behoud van het politiewijkteam en alles in het werk te stellen” wordt vervangen door “zich in te zetten”.
  • M8 wordt geamendeerd: het woord “substantieel” wordt geschrapt. Wethouder Prins beschouwt de motie vervolgens als ondersteuning van het huidige beleid.
  • M12 wordt geamendeerd: onder de 2e bullet onder het kopje ‘constateert’ wordt na het eerste wordt (dat) de volgende tekst ingevoegd: “bij toekomstig eventueel noodzakelijke bezuinigingen”.
   De moties worden vervolgens in stemming gebracht:
  • M2: motie samenwerking met Capelle (CDA, PvdA): AANGENOMEN
  • M5: motie functionerend en opererend houden van het Politiewijkteam (Leefbaar Krimpen): AANGENOMEN
  • M6: motie betreffende woonproblematiek (PvdA): AANGENOMEN
  • M8: Motie invoeren Stadslandbouw (GroenLinks): AANGENOMEN
  • M11: motie betreffende het ‘Continueren van Krimpens schoolzwemmen voor kinderen uit groep 4 (SGP, LK, GL, CDA, D66, PvdA): AANGENOMEN
  • M12: motie betreffende het leerlingenvervoer (ChristenUnie): AANGENOMEN
  • M13: motie betreffende het gemeentelijk monumentenbeleid (ChristenUnie): AANGENOMEN

  Vervolgens wordt de begroting in stemming gebracht: de raad stemt unaniem in met het voorstel van het college.

  Beslissing: De raad stemt unaniem in met het voorstel van het college.

 4. Besluitenlijst gemeenteraad
  Samenvatting:

  Vaststellen van de besluitenlijst van de gemeenteraad van 22 september 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. Begroting OGZRR 2012
  Samenvatting:

  Te besluiten om 1. In te stemmen met de Begroting 2012 van de OGZRR (Openbare
  Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond) 2. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2010 van de OGZRR.

  Beslissing: De raad stemt in met het voorstel van het college.