Agenda 9 februari 2012

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
09-02-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Butter spreekt voorafgaand aan de vergadering de raad toe, en bedankt voor de belangstelling gedurende zijn ziekte. De voorzitter opent vervolgens de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Mededelingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Wethouder Hofstra deelt mede dat de gemeente een investeringsbudget voor stedelijke vernieuwing heeft ontvangen van de Provincie.

 3. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 8 december 2011, besloten deel 10 november 2011 (ereburgerschap) en 5 januari 2012 (benoeming wethouder)

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Benoeming en beëdiging raadslid VVD
  Samenvatting:

  Beslissing: Namens de commissie geloofsbrieven (bestaande uit de heer Ruissen, de heer Zweers en mevrouw van Leeuwen) doet de heer Ruissen verslag van de bevindingen van de commissie. Hij rapporteert dat er geen bezwaren zijn om mevrouw Bac toe te laten als raadslid. In handen van de voorzitter legt mevrouw Bac vervolgens de eed af en wordt daarmee toegelaten als raadslid.

 5. Benoeming burgerlid VVD

  Beslissing: Er zijn geen bezwaren tot de benoeming van de heer Barkey als burgerlid namens de VVD, en hij wordt als zodanig door de raad benoemd. Hij legt vervolgens in handen van de voorzitter de eed af.

 6. Benoeming lid presidium
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Door middel van stemming te voorzien in de vacature voor presidiumlid.


   download 2012000670.doc

  Beslissing: De heer Oosterwijk en de heer Boudesteijn worden benoemd als stembureau. De heer Oosterwijk doet namens het stembureau verslag dat er 21 stemmen zijn uitgebracht. Alle stemmen zijn geldig. Van de 21 stemmen zijn er 9 uitgebracht op de heer Poelman en 12 op de heer Neeleman. De heer Neeleman is daarmee benoemd tot lid van het presidium.

 7. Benoemingen in commissies en besturen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Door middel van stemming te voorzien in de vacatures in commissies en besturen.


   download 2012000800.doc

  Beslissing:

  De heer Oosterwijk doet namens het stembureau verslag dat er 21 stemmen zijn uitgebracht, dat alle stemmen geldig zijn en dat alle stemmen zijn uitgebracht op de voorgestelde kandidaat. Daarmee zijn de volgende personen benoemd:

  • Wethouder Hofstra als lid van het Algemeen Bestuur van het Streekarchief Midden-Holland
  • Wethouder Hofstra als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur-en Recreatieschap Krimpenerwaard
  • Wethouder Hofstra als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Promen.
  • Wethouder Blankenberg ald lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Rotterdam
  • Wethouder Hofstra als lid van het Algemeen Bestuur van de DCMR Milieudienst Rotterdam
  • Wethouder Hofstra als lid van het Algemeen Bestuur van de GR Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond
  • Wethouder Hofstra als lid van Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond

 8. Sociaal-maatschappelijke voorzieningen (bespreekpunt)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. het proces vast te stellen voor het voeren van een politieke discussie over het gewenste en financieel solide aanbod van sociaal-maatschappelijke (basis)voorzieningen in onze gemeente.


   download 2012000764.doc

  Beslissing: De raad discussieert over de aanpak van de discussie over sociaal-maatschappelijke voorzieningen, en is daarbij eensgezind in de wens voor een brede aanpak. Er wordt ook benadrukt dat ook gekeken moet worden naar wat ontbreekt in het totaal aan voorzieningen. Er wordt verder breed benadrukt dat tijdige beschikbaarheid van de informatie essentieel is om een goede discussie te kunnen voeren.

 9. Vaststelling archeologische beleidskaart (hamerstuk)
  Samenvatting:

  Te besluiten om: de archeologische verwachtingen- en beleidskaart van de gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen.
  Bijbehorend(e) document(en):
  2011011230 ()
   

  Beslissing: De gemeenteraad stelt zonder verdere discussie de archeologische verwachtingen- en beleidskaart van de gemeente Krimpen aan den IJssel vast.

 10. Vaststelling bestemmingsplan Memlinghof (hamerstuk)
  Samenvatting:

  Te besluiten om:1. Met inachtneming van de beantwoording van de zienswijzen van de he-ren Van der Velden en Colijn, zoals verwoord in de nota beantwoording zienswijzen van 20 december 2011, het bestemmingsplan Memlinghof vast te stellen.2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  Bijbehorend(e) document(en):
  2011011229 ()
   

  Beslissing: De gemeenteraad stelt zonder verdere discussie het bestemmingsplan Memlinghof vast en besluit geen exploitatieplan vast te stellen.

 11. Benoeming nieuwe leden Stichting DSL (hamerstuk)
  Samenvatting:

  Te besluiten om: De gemeenteraad conform bijgevoegde stukken te adviseren over te gaan tot benoeming van de leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand).
  Bijbehorend(e) document(en):
  2011011231 ()
   

  Beslissing: De gemeenteraad besluit om de voorgestelde leden te benoemen. Daarmee worden de heer ir. G.K. Tegelberg als architeect-commissielid (voorzitter), mevrouw ir. A. de Back als architect-commissielid (secretaris) en de heer ir. L. de Boer als architect-commissielid (gemandateerde) benoemd.

 12. Raadsbesluit Tijdelijke regels aanscherping WWB 2012 (hamerstuk)
  Samenvatting:

  vast te stellen de Tijdelijke regels aanscherping WWB 2012
  Bijbehorend(e) document(en):
  voorstel 2012000078 (27-12-2011)

  Beslissing:

  Mevrouw Hofs dient de motie ‘beschikbaarstelling tegemoetkoming als gevolg van tijdelijke regels aanscherping WWB 2012’ (M1) in. De motie is ondertekend door de PvdA, CDA, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, Leefbaar Krimpen, D66,  en Stem van Krimpen. De fractie van de VVD geeft aan de motie niet mede-ondertekend te hebben vanwege de steun voor het kabinetsbeleid. De fractie is daarnaast van mening dat moties (van de Tweede Kamer) en toezeggingen van de staatssecretaris wel uitgevoerd moeten worden en stemt daarom wel voor de motie. De motie wordt daarmee raadsbreed aangenomen.

 13. Budgetautorisatie
  Samenvatting:

  Te besluiten om:de aanpassingen van de budgetten te autoriseren.
  Bijbehorend(e) document(en):
  voorstel 2012000817 (17-01-2012)
   

  Beslissing: De gemeenteraad besluit om de aanpassingen van de budgetten te autoriseren.

 14. Vragenhalfuur actualiteit
  Samenvatting:

  Beslissing:

  De heer Zweers (GroenLinks) trekt de bij de begrotingsraad van 10 november 2011 ingediende motie ‘Blibvert’ in, en dient een aangepaste motie ‘Invoeren van de Blipvert’ (M2) in. Vanuit de overige fracties wordt positief gereageerd op de motie, maar er is terughoudendheid vanwege het gebrek aan inzicht in de hoeveelheid en de uiteindelijke kosten. Het voorstel van de SGP om de beoordeling van eventuele plaatsing en een groter verband mee te laten wegen wordt breed ondersteund. Wethouder Prins is positief over de strekking van de motie en het idee erachter, maar wil een evenwichtige afweging maken, ook in overleg met buurgemeente Capelle. De fractie van GroenLinks besluit hierna om de informatie van het college af te wachten en brengt de motie niet in stemming.