Agenda 8 december 2011

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
08-11-2011 20:00

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: Op verzoek van de heer Butter wordt punt 8 besproken. Op verzoek van de heer Luijendijk wordt punt 11 besproken. Met betrekking tot punt 4 geeft hij aan dat hij de antwoorden op de gestelde schriftelijke vragen wil bespreken. De voorzitter geeft aan dat hij hiervoor een verzoek kan indienen bij het presidium.

 2. Besluitenlijst gemeenteraad
  Samenvatting:

  Vaststellen van de besluitenlijst van de gemeenteraad van 10 november 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Najaarsnota 2011 (hamerstuk)
  Samenvatting:

  Najaarsnota 2011

  Beslissing: De gemeenteraad stemt in met het voorstel.

 4. Belasting- en tariefvoorstellen 2012 (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:de belasting- en tariefvoorstellen 2012 en de belastingverordeningen 2012 conform het ontwerp-besluit vast te stellen


   download 2011010370.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt in met het voorstel.

 5. Controlleprotocol jaarrekening 2011 (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Het concept-controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarre-kening 2011 vast te stellen


   download 2011009969.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt in met het voorstel.

 6. Financiële verordening 2012 (hamerstuk)

  Beslissing: De gemeenteraad stemt in met het voorstel.

 7. Nota afwijkingenbeleid (hamerstuk)

  Beslissing: De gemeenteraad stemt in met het voorstel.

 8. Wijziging verordening tarieven muziekschool (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om1.De wijzigingen in de 'Verordening regelende de tarieven voor de Gemeentelijke Muziekschool Krimpen aan den IJssel' voor het jaar lopend van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012 met terugwerkende kracht per 1 december 2011 vast te stellen.


   download 2011010678.doc

  Beslissing: De heer Butter geeft aan dat het onduidelijk is of de wetswijzigingen die aanleiding zijn tot voorliggende wijziging van de verordening wel op de muziekschool van toepassing zijn. Overigens zijn momenteel de oude contracten nog van toepassing, en geldt het financiële risico vooral de 2e helft van 2012. Wethouder Aeyelts Averink zegt toe nogmaals na te gaan wat wel en niet van toepassing is, en nodigt de heer Butter uit haar aan mee te werken. Eventuele wijzigingen worden tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2012 voorgelegd. De raad stemt vervolgens in met het voorstel.

 9. Speelruimtebeleid (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Het speelruimtebeleid vast te stellen conform het bijgevoegde be-leidsplan2. Het bedrag van nieuw beleid voor de ""Uitvoering speelruimtebeleid en speelruimteplan"" (€ 50.000) in 2012 beschikbaar te stellen.


   download 2011009950.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt in met het voorstel.

 10. Statutenwijziging en benoeming OPOCK (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1.de gewijzigde statuten van de stichting OPOCK goed te keuren;2.de functieprofielen van de bestuurleden van de stichting OPOCK goed te keuren;3.als bestuursleden van de stichting OPOCK, per 1 januari 2012, voor een periode van vier jaar, te benoemen:""mevrouw C. van Deursen, wonende te Barendrecht;""mevrouw A. van Hemert, wonende te Oud-Beijerland;""de heer C. van den Heuvel, wonende te Rotterdam;""de heer M. Kramer, wonende te Spijkenisse.


   download 2011010154.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt in met het voorstel. Statuten

 11. Aanleg vrachtwagenparkeerterrein (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. voor de aanleg van een vrachtwagenparkeerterrein aan de Van Utrecht-weg € 300.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag af te schrijven in 15 jaar.


   download 2011009967.doc

  Beslissing: De fractie van Stem van Krimpen dient mede namens de fractie van D66 een amendement in (A1 – kostendekkende exploitatie vrachtwagenparkeerterrein). De wethouder verzoekt om te vertrouwen op redelijkheid bij het vaststellen van de tarieven. De fractie Stem van Krimpen trekt naar aanleiding van de discussie het amendement in. De gemeenteraad stemt in met het (ongewijzigde) voorstel.

 12. Rechtspositie bestuurders (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. de Verordening Rechtspositie wethouders, raads-, burger- en commissieleden 2012 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de gelijknamige Verordening 2009 2. het gebruik van een i-Pad fiscaal te belasten voor raads- en burger- leden3. dit besluit 1 januari 2012 in werking te laten treden


   download 2011009959.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt in met het voorstel.

 13. Metropoolregio (bespreekpunt)
  Samenvatting:

  Brief vorming metropoolregio

  Beslissing: De gemeenteraad bespreekt de concept-brief, die in grote lijnen akkoord wordt bevonden; met name de passage op pagina 5 over onderwijs, innovatie, arbeidsmarkt en woningmarkt mag scherper worden geformuleerd. Het voorstel van de VVD fractie om de Drechtsteden-gemeenten uit te nodigen voor overleg kan op brede instemming rekenen. Er wordt afgesproken dat er een nieuwe versie van de brief wordt verspreid. Reageren kan tot dinsdagochtend 13 december. Geen reactie betekent akkoord met verzending.

 14. Detailhandelsvisie (bespreekpunt)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met de detailhandelsvisie als input voor de nieuwe be-stemmingsplannen en als toetsingskader met betrekking tot detailhandels-ontwikkelingen


   download 2011009960.doc

  Beslissing: De gemeenteraad bespreekt het voorstel. Diverse fracties gaan daarbij in op de (on)wenselijkheid van het (op termijn en onder voorwaarden) vestigen van detailhandel in de Stormpolder. Hier wordt verschillend over gedacht. Ook wordt aandacht gevraagd voor kleine detaillisten en boodschappen kunnen doen in de woonomgeving. Wethouder Prins benadrukt dat bestaande detaillisten zich geen zorgen hoeven te maken. De gemeenteraad stemt vervolgens in met het voorstel.

 15. Nota's Wmo en gezondheidsbeleid (bespreekpunt)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De inspraaknotitie Wmo en gezondheidsbeleid 2012-2015 voor kennis-geving aan te nemen. 2. De beleidsnota ""Samen verder"" Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel vast te stellen. 3. De Nota Lokaal gezondheidsbeleid ""Samenwerken voor gezondheid"" 2012-2015 vast te stellen.


   download 2011009945.doc

  Beslissing: De gemeenteraad bespreekt de nota’s Wmo en gezondheidsbeleid, en prijst daarbij de inzet van de wethouder. De wijze waarop de inspraak is vormgegeven wordt gewaardeerd. Er worden vragen gesteld over nieuwe taken voor de gemeente. De fractie van Stem van Krimpen dient een amendement in (A2-AED Alert),en de SGP fractie dient de motie ‘inzet wijkverpleegkundigen’ (M1) in. Deze motie is indentiek aan de tijdens de begrotingsraad ingediende motie, maar is aangepast aan de huidige vergadering. De destijds aangehouden motie wordt hierbij ingetrokken.  Wethouder Aeyelts Averink licht toe dat de nieuwe taken nog niet zijn verwoord omdat het nog niet duidelijk is wat deze behelzen. De wethouder staat positief tegenover amendement A2 en motie M1. Wat betreft de motie wacht zij graag af welke middelen vanuit VWS beschikbaar komen. Amendement A2 en motie M1 worden aangenomen. De gemeenteraad stemt vervolgens in met het (geamendeerde) voorstel.

 16. Vragenhalfuur actualiteit
  Samenvatting:

  Beslissing: De fractie van de VVD informeert naar de aangekondigde ontruiming van het DCV terrein. Dit heeft onrust gebracht bij omwonenden. Wethouder Blankenberg heeft geen deel aan de communicatie vanuit DCV maar licht toe dat de gedoogtermijn van 20 jaar binnenkort stuit, waarbij als DCV niets zou doen de rechten van bewoners geldend zouden worden. De fractie van D66 informeert naar de toekomst van de rekenkamercommissie. De voorzitter zegt toe dat er deze maand meer informatie komt. De fractie van D66 informeert eveneens naar de toegezegde antwoorden over de jaarrekening 2011. Wethouder Prins zegt toe dat deze binnen 2 weken schriftelijk worden verstrekt.