Agenda 31 maart 2011

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
31-03-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: L.M. Huizer. Griffier: Drs. M.J. van der Ham Bartels. Aanwezig de raadsleden: G. Boudesteijn, C. van Geelen, E.H.J. Hofs-van Wensveen, A. Hofstra, I.S. Hoogerhuijs-Buitenhuis, A.T. Kamsteeg, drs. A.J. de Leeuw, W.J. van Leeuwen - Broere, H. Luijendijk, P.J. Moerland, A.J.C. Neeleman, C.A. Oosterwijk, drs. A.H. Poelman, ing. J.S. Ponsen, R.J.F. van der Ven, T.B. Versnel en C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers. Afwezig de raadsleden: J. Butter, ir.H.J.A. Ruissen en C. van der Velden. Voorts zijn aanwezig: A.A. Aeyelts Averink-Winsemius; wethouder, J.H. Blankenberg; wethouder en A. Prins; wethouder.

 1. Voortzetting Impulsregeling "Brede School, Sport en Cultuur"

  Samenvatting: Te besluiten om1. de deelname aan de Impulsregeling ""Brede School, Sport en Cultuur"" te continueren;2. in te stemmen met bijgaande notitie Combinatiefuncties;3. de voorgestelde budgettair neutrale financie¨le gevolgen comptabel te ver- werken.

  download 2011002859.doc

  Beslissing: Er worden enkele vragen gesteld over de rol van de Tuyter, natuur-en milieu-educatie, de verhouding tot het bedrijfsleven, het vervoer van leerlingen. De fractie van de Christenunie licht de aarzeling over de investering toe en vraagt om na 2 jaar een evaluatie te houden en bij wijzigend rijksbeleid de inzet van combinatiefunctionarissen opnieuw te bespreken. De fractie van de SGP licht haar reserves over met name de invulling van de cultuurfunctie toe en vraagt meer aandacht voor output in de evaluatie en vraagt om bespreking van de invulling van maatschappelijke stages en het amateurprogramma. Wethouders Aeyelts Averink en Blankenberg zeggen bovenstaande toe. Wethouder Blankenberg licht verder toe dat het werkgeverschap niet door de gemeente wordt ingevuld en het financiële risico daardoor beperkt is tot 1 jaar. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

 2. Peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie

  Samenvatting: Te besluiten om1. Het ""Uitvoeringsprogramma Het jonge kind"" vast te stellen.2. De verordening ""Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel 2011"" vast te stellen.

  download 2011002862.doc

  Beslissing: Mevrouw Hofs (PvdA) pleit voor vrijblijvendheid van ouders om zelf te kiezen om wel of geen gebruik te maken van voorzieningen. Vanuit diverse fracties wordt het belang van het kind en de rol van de ouders benadrukt. De heer Oosterwijk (SGP) vraagt om een toelichting over de financiële positie van CJG Rijnmond. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de gestelde vragen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

 3. Gemeenschappelijke regeling DCMR

  Samenvatting: Te besluiten om in te stemmen met de 19e wijziging van de gemeenschap-pelijke regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

  download 2011002871.doc

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

 4. Woningmarktafspraken 2010-2020 Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting: Te besluiten om in te stemmen met de geformuleerde bijdrage (het 'bod') van Krimpen aan den IJssel aan de Woningmarktafspraken 2010-2020 Stadsre-gio Rotterdam.

  download 2011002894.doc

  Beslissing: De raad bespreekt het voorstel en stellen hierbij enkele vragen over de haalbaarheid van de te bouwen aantallen, de afwezigheid van een boeteclausule, de relatie van het Krimpense bod tot de overige biedingen in de regio, de betrokkenheid van lokale makelaars en de voorgenomen bouwlocaties. Wethouder Blankenberg beantwoordt de gestelde vragen, waarbij hij onder meer beaamt dat er geen sprake is van een boeteclausule, en aangeeft dat hij vertrouwen heeft in de te behalen aantallen te bouwen woningen, een wijziging van het bod om een aantal redenen niet voor de hand ligt, makelaars betrokken worden en goedkeuring van bouwlocaties op de gebruikelijke wijze aan de raad voorgelegd wordt. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

 5. Tarieven Muziekschool

  Samenvatting: Te besluiten om de 'Verordening regelende de tarieven voor de Gemeentelij-ke Muziekschool Krimpen aan den IJssel' voor het jaar lopend van 1 augus-tus 2011 tot 1 augustus 2012 vast te stellen.

  download 2011002898.doc

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

 6. Jaarstukken Stichting OPOCK

  Samenvatting: Te besluiten om1. kennis te nemen van de door de Stichting OPOCK aangeboden nota ""Herstel van balans"";2. de jaarrekening 2009 en de begrotingen 2010 en 2011 van de Stichting OPOCK goed te keuren;3. aan de Stichting OPOCK de verplichting op te leggen om direct na afloop van ieder kwartaal een marap inclusief herstelmonitor in te dienen bij het college.

  download 2011002901.doc

  Beslissing: Raadsbreed wordt de afwezigheid van het OPOCK bestuur bij de bespreking betreurd. Er worden verder enkele vragen gesteld over onder meer monitoring van het herstelproces, leerpunten, beheer van gebouwen, leerlingenprognoses en benoemen van risico’s. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de vragen en spreekt de geruchten over faillissement tegen. Ze zegt toe OPOCK dringend voor te leggen om risico’s in maraps en begrotingen te benoemen, en leerlingenprognoses aan te bieden voor commissiebespreking. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten, waarbij de Stem van Krimpen aantekent de jaarrekening 2009 en begrotingen 2010 en 2011 met gemengde gevoelens goed te keuren.

 7. Comptabiliteit

  Samenvatting: Dit zijn de noodzakelijke aanpassingen van de begroting 2011.

  download 2011003219.doc

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt met de voorstellen ingestemd.

 8. Actualiteit

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Zweers (GroenLinks) informeert naar de effecten voor de gemeente bij het wegvallen van nog 180 agenten. Burgemeester Huizer geeft aan dat de precieze verdeling nog niet bekend is. De heer Poelman (ChristenUnie) informeert of er actie wordt ondernomen naar aanleiding van de publicatie over agressie tegen politieke ambtsdragers. Burgemeester Huizer antwoordt dat bespreking in het college nog volgt, en het ook graag in de commissie Bestuur/Middelen wil bespreken. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 9. Bespreking motie GroenLinks over kerstboomverbranding

  Samenvatting:

  Motie GroenLinks 

  Beslissing: De heer Zweers (GroenLinks) leidt de bespreking van de motie, die licht is gewijzigd ten opzichte van de versie van 10 februari, in waarbij hij benadrukt dat de kern van de motie het opwekken van duurzame energie is, en de verbranding haaks staat op het beleid om snoeiafval duurzaam te verwerken. In de bespreking geven de andere fracties aan sympathiek tegenover de motie te staan, maar benadrukken daarnaast het gemeenschapsgevoel, de rol van de jeugdbrandweer. De fractie van Stem van Krimpen stelt voor de verbranding te vervangen door een ander winters evenement. De motie wordt uiteindelijk verworpen met 7 stemmen voor (GroenLinks, SGP, Stem van Krimpen, D66 en CDA) en 11 stemmen tegen (PvdA, ChristenUnie, VVD, Leefbaar Krimpen) (18 leden aanwezig).

 10. Besluitenlijst gemeenteraad

  Samenvatting:

  Vaststellen van de besluitenlijst van de gemeenteraad van 10 februari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst van de vergadering van 10-2-2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 11. Lijst van stukken

  Samenvatting:

  Lijst van stukken nr. 2 van 2011.

  Beslissing: De heer Versnel (VVD) voert het woord over punt 4 op de lijst van stukken, en pleit ervoor dat er geen internetfilter op een pc in de bibliotheek wordt geplaatst. De heer Oosterwijk (SGP) spreekt goedkeuring uit voor het voorstel één pc van een internetfilter te voorzien. De heer Moerland (CDA) is voorstander van plaatsing op vrijwillige basis, maar verbaasd zich over de bijkomende kosten. Burgemeester Huizer beaamt dat indien er initiatief voor een internetfilter wordt genomen, dit als voorstel aan de raad voorgelegd zal worden. Van de overige stukken op de lijst wordt zonder verdere discussie kennisgenomen.

 12. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter opent de vergadering, en geeft aan dat bij hoofdelijk stemmen de heer van Geelen begint. Ze meldt de afwezigheid van de heren Butter, Ruissen en van der Velden.