Agenda 30 juni 2011

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
30-06-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: L.M. Huizer. Griffier: Drs. M.J. van der Ham Bartels. Aanwezig de raadsleden: G. Boudesteijn, J. Butter, C. van Geelen, E.H.J. Hofs-van Wensveen, A. Hofstra, I.S. Hoogerhuijs-Buitenhuis, A.T. Kamsteeg, drs. A.J. de Leeuw, W.J. van Leeuwen - Broere, H. Luijendijk, P.J. Moerland, A.J.C. Neeleman, C.A. Oosterwijk, drs. A.H. Poelman, ing. J.S. Ponsen, ir.H.J.A. Ruissen, C. van der Velden, R.J.F. van der Ven, T.B. Versnel, C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers. Voorts zijn aanwezig: A.A. Aeyelts Averink-Winsemius; wethouder, J.H. Blankenberg; wethouder en A. Prins; wethouder.

 1. Begroting VRR 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting VRR2. De door B&W aangedragen overwegingen op te nemen in de zienswijze

  download 2011005647.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt in met het voorstel van het college.

 2. Comptabiliteit

  Samenvatting: Dit zijn de noodzakelijke aanpassingen van de begroting 2011.

  download 2011006020.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt in met het voorstel van het college.

 3. Vaststellen kadernota 2012

  Samenvatting: Te besluiten omin te stemmen met de kadernota 2012 en een discussie te starten over collectieve en individuele voorzieningen.

  download 2011005942.doc

  Beslissing: De raad bespreekt de kadernota, waarbij door diverse fracties het belang van de discussie over collectieve en individuele voorzieningen wordt aangegeven, en wordt geïnformeerd naar de termijn waarop deze discussie plaats moet vinden. De fracties van de ChristenUnie, CDA, PvdA, SGP, D66, GroenLinks zijn kritisch over bezuinigingen op de minima en moeten nog overtuigd worden van de noodzaak hiertoe. De fracties van VVD, D66 en Leefbaar Krimpen zijn tegen verhoging van de OZB boven de trend. Ook de fracties van de ChristenUnie, CDA, PvdA, SGP, Stem van Krimpen zijn kritisch en willen dat er eerst naar alternatieve dekking wordt gezocht. De fracties van de ChristenUnie is tegen uitbreiding van de belastingcapaciteit. Over het onderzoek naar betaald parkeren wordt verschillend gedacht. De fracties van de ChristenUnie, CDA, SGP zijn voorstander van een onderzoek, de fracties van PvdA, D66, Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen zijn ertegen. De stem van Krimpen is het oneens met de argumentatie en dient een motie in over tolheffing op de wisselstrook (‘Mosie’ 4) om de irreële voorstellen mee te illustreren.. De fractie van het CDA meldt dat het voorstel voor laadpunten voor electrische auto’s een CDA voorstel is. De VVD fractie informeert naar de dotatie aan de bestemmingsreserve Centrum, en geeft aan niets te zien in een bereikbaarheidsmakelaar en een fietsveer. De fractie mist een voorstel over de verkeersafwikkeling onderaan de Algerabrug, en gaat in op de betekenis van krimp op het voorzieningenniveau. De fractie dient een motie in over het schrappen van verhoging van de OZB (Motie 1), en een motie over een onderzoek naar de toekomst van eigendom en beheersvorm van zwembad de Lansingh (Motie 2). De PvdA fractie geeft aan tegen private beheervormen te zijn, en wijst erop dat bij problemen er alsnog bij de gemeente aangeklopt zal worden. De SGP fractie maakt een voorbehoud bij het onderdeel Sport en Cultuur vanwege de nog lopende discussie over een sporthal bij het Krimpenerwaardcollege. De fractie stelt vragen over de termijn van besparingen op het jeugd-en jongerenwerk en de jeugdsportsubsidies en is verbaasd over het budget voor het evenementenbeleid. De SGP dient een motie in met betrekking tot de OZB (Motie 3) en vindt het prematuur om een onderzoek te doen naar het zwembad, zoals motie 2 voorstelt. De GroenLinks fractie is voorstander van een onderzoek naar een fietsveer, evenals Leefbaar Krimpen. De Stem van Krimpen ziet niets in een bereikbaarheidsmakelaar en stelt voor om voor onderzoeken betrokken bedrijven en universiteiten te betrekken. De fractie is sceptisch over het afschaffen van de jeugdsportsubsidies en stelt voor te kijken of er bezuinigd kan worden op het schoolzwemmen. De wethouders beantwoorden de gestelde vragen. Wethouder Prins licht toe dat de totale lastendruk voor de meesten lager uit zal vallen. Dit geldt niet voor ondernemers, en er wordt nog gekeken hoe dit voorkomen kan worden. De wethouder conformeert zich naar de mening van de raad. Wethouder Aeyelts Averink geeft aan dat de overschotten op het programma Jeugd en Onderwijs incidenteel zijn, met uitzondering van de besparing op de peuterspeelzalen. Deze besparing is echter meegenomen in de kadernota. Wethouder Blankenberg geeft een toelichting over de dotatie aan de bestemmingsreserve Centrum. De motie over het zwembad acht hij voorbarig. De jeugdsportsubsidies worden gefaseerd afgebouwd. In de tweede termijn trekt de VVD motie 2 in, maar geeft het college de strekking ervan mee, en verbindt zich aan motie 3 over hetzelfde onderwerp. De fractie trekt motie 2 in. De fractie van Stem van Krimpen wilde een signaal afgeven, en trekt motie 4 in. Motie 3 wordt door alle fracties gesteund. Het college ontraadt motie 3 niet. De motie wordt vervolgens raadsbreed aangenomen. De gemeenteraad stemt vervolgens in met de kadernota 2012.

 4. Beleidsvoorstel en ontwerpplannen openbaar vervoer 2012

  Samenvatting: Te besluiten om in te stemmen met de reactie van B&W op het beleidsvoorstel en de ontwerpplannen OV 2012.

  download 2011004973.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt in met de reactie van B&W op het beleidsvoorstel en de ontwerpplannen OV 2012.

 5. Stedenbouwkundige kaders Krimpenerwaard College

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de stedenbouwkundige kaders voor de bouw van een nieuw Krimpener-waard College vast te stellen.

  download 2011005294.doc

  Beslissing: De heer Moerland neemt vanwege zijn betrokkenheid bij dit onderwerp als omwonende voor de duur van de discussie en stemming plaats op de publieke tribune. De gemeenteraad bespreekt het voorstel. Raadsbreed wordt aangegeven dat de inspraak van omwonenden veel discussie heeft teweeg gebracht. Er is een voorkeur voor 3-laagse bouw, maar de raad wil de mogelijkheid voor een vierde laag niet blokkeren. De fractie van de VVD kan instemmen met de stedenbouwkundige kaders en is voor de bouw van een sporthal. De fractie verzoekt om afspraken met de leverancier voor het bijvullen van de LPG tank. De Leefbaar Krimpen fractie verzoekt nogmaals te kijken naar de mogelijkheid van de fietsenstalling buiten. D66 wijst op het belang van goede communicatie. De SGP fractie benadrukt het belang van de veiligheid en wijst op bereikbaarheid en een groene omgeving. De CU fractie benadrukt de wens voor ene groene zone, en merkt op dat de noodzaak voor een sporthal nog goed onderbouwd moet worden. De Stem van Krimpen is kritisch en kan zich aanvankelijk niet vinden in de stedenbouwkundige kaders en verzoekt om de architect mee te geven rekening te houden met inpandige containers. De CDA fractie vindt het proces onbevredigend en twijfelt of de snelheid uiteindelijk gediend is bij huidige goedkeuring. De fractie is voor de bouw van een sporthal. Wethouder Blankenberg geeft aan dat de DCMR adviseert over de veiligheid, en de VRR adviseert indien dit nodig is. Er volgt nog nadere advisering over de veiligheid bij wijziging van het bestemmingsplan. Over de vultijden zullen afspraken moeten worden gemaakt. De gemeente is niet verzekerd tegen procedures. Inpandig fietsparkeren is een kwaliteitsverhoging. De groenstrook moet goed bereikbaar zijn. Er komen sportvelden. De architect gaat een zo mooi mogelijk ontwerp maken; alle voorstellen tot nu toe zijn in drie lagen. De gemeenteraad stelt vervolgens de stedenbouwkundige kaders voor de bouw van een nieuw Krimpenerwaard College vast. De heer Moerland neemt niet aan de stemming deel.

 6. Stedenbouwkundige randvoorwaarden IJsseldijk 330

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de stedenbouwkundige randvoorwaarden van het bouwplan IJsseldijk 330 vast te stellen.

  download 2011005104.doc

  Beslissing:

  Ruimtelijke onderbouwing IJsseldijk 330

  De gemeenteraad stemt in met het voorstel van het college.

 7. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter opent de vergadering. De heer Bosker vervangt de heer Boele vanavond als gemeentesecretaris. Bij hoofdelijk stemmen begint de heer Neeleman. De voorzitter informeert verder dat het presidium voorstelt om de nieuwe werkwijze met ingang van de oktoberronde in te laten gaan zodat in september de benodigde besluitvorming hierover kan plaatsvinden. Bovendien kunnen de nieuwe formats dan tijdig in gebruik genomen worden. Het vergaderschema wordt ook in september vastgesteld; een concept wordt uitgedeeld.

 8. Lijst van stukken

  Samenvatting:

  Lijst van stukken nr. 4 van 2011.

  Beslissing: Met betrekking tot punt 6 van de lijst van stukken (motie gemeente Capelle aan den IJssel) vraagt de heer Moerland om een termijn (bijvoorbeeld september) te verbinden aan het onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke rekenkamercommissie. De voorzitter stelt voor om hier enige tijd voor te nemen. De heer Hofstra geeft aan voorstander te zijn van een gezamenlijke rekenkamercommissie. De lijst van stukken wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

 9. Jaarstukken 2010

  Samenvatting:

  Te besluiten om in te stemmen met de Jaarstukken 2010.

  Beslissing: De heer Neeleman uit zijn zorg over het forse saldo en merkt op dat het lastig is in te schatten wat de effecten voor volgende jaren zijn. Hij vraagt extra aandacht voor de analyse om de voorspellende waarde te bezien. Wethouder Prins zegt toe na te gaan of de analyse helderder kan worden gemaakt. De raad stemt vervolgens in met de jaarstukken 2010.

 10. Actualiteit

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Zweers bedankt de voorzitter voor haar aandacht voor de Afghaanse vluchtelingen door middel van een advertentie in de krant.

 11. Besluitenlijst gemeenteraad

  Samenvatting:

  Vaststellen van de besluitenlijst van de gemeenteraad van 19 mei 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.