Agenda 26 april 2012

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
26-04-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Mededelingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen.

 3. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 22 maart 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Aanpassing Verordening tarieven Muziekschool (bespreekpunt)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De jaarlijkse verhoging van de tarieven van de gemeentelijke muziek-school in de 'Verordening regelende de tarieven voor de Gemeentelijke Muziekschool Krimpen aan den IJssel' voor het jaar lopend van 1 augus-tus 2012 tot 1 augustus 2013 vast te stellen. 2. De 'Verordening regelende de tarieven voor de Gemeentelijke Muziek-school Krimpen aan den IJssel' voor het jaar lopend van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012 e´n voor het jaar lopend van 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2013 te wijzigen naar aanleiding van wetswijzigingen aangaande het stilzwijgend verlengen van abonnementen.


   download 2012002105.doc

  Beslissing:

  De raad bespreekt het voorstel. Het belang van (de bereikbaarheid) van muziekonderwijs en flexibilisering van de mogelijkheden wordt breed gedragen. Een aantal fracties geeft aan er moeite mee te hebben dat er niet tussentijds kan worden opgezegd. De heer Kamsteeg (CU) dient mede namens de fracties van de SGP en VVD een motie in die oproept tot de mogelijkheid om het lidmaatschap tussentijds te beëindigen. De VVD fractie roept op tot compensatie bij lesuitval en bepleit monitoring van opzegging door financiële problemen. De PvdA fractie wijst op de financiële risico’s bij tussentijdse opzeggingen en wil een financiële onderbouwing. Wethouder Hofstra geeft aan dat hij het verzoek uit de motie verder wil onderzoeken in samenwerking met de muziekschool, maar dat de genoemde termijn niet haalbaar is. Burgemeester Huizer benadrukt dat eventuele aanpassingen eventueel gedurende het cursusjaar kunnen worden ingevoerd en dat indien het onderzoek naar de mogelijkheden uitwijst dat tussentijds opzeggen onverantwoord is, dit als zodanig aan de raad wordt voorgelegd. De gemeenteraad stemt vervolgens in met het voorstel. Ook de motie wordt aangenomen; de fracties van de VVD, CU, SGP, GroenLinks, Stem van Krimpen en CDA stemmen voor, de fracties van Leefbaar Krimpen, PvdA en D66 stemmen tegen.

 5. Aanpassing regelgeving Wmo (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om: De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-meente Krimpen aan den IJssel 2007 aan te passen conform bijgaand ont-werp besluit.


   download 2012001726.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt in met het voorstel.

 6. Vragenhalfuur actualiteit
  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Boudesteijn (Leefbaar Krimpen) informeert naar de toegezegde parkeernorm. Wethouder Prins geeft aan dat het voorstel door de winkeliers wordt bekeken en verzoekt om enig geduld.

 7. Afscheid burgerlid A. van den Bor
  Samenvatting:

  Beslissing: De heer van den Bor is zelf verhinderd. De heer Zweers (GroenLinks) memoreert de inzet van de heer van den Bor en merkt op dat zijn vertrek een gemis voor de fractie en de raad zal zijn. De burgemeester onderstreept dit en wenst de heer van den Bor veel sterkte en gezondheid in de toekomst.