Agenda 22 september 2011

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
22-09-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: L.M. Huizer. Griffier: A.F. Braams. Aanwezig de raadsleden: G. Boudesteijn, J. Butter, C. van Geelen, E.H.J. Hofs-van Wensveen, A. Hofstra, I.S. Hoogerhuijs-Buitenhuis, A.T. Kamsteeg, drs. A.J. de Leeuw, W.J. van Leeuwen - Broere, H. Luijendijk, P.J. Moerland, A.J.C. Neeleman, C.A. Oosterwijk, drs. A.H. Poelman, ing. J.S. Ponsen, ir.H.J.A. Ruissen, P.C. Schultink (vanaf agendapunt 7, C. van der Velden (tot en met agendapunt 6), R.J.F. van der Ven en A.M.H. Zweers. Afwezig de raadsleden: T.B. Versnel en C.A. Vogelaar Voorts zijn aanwezig: A.A. Aeyelts Averink-Winsemius; wethouder, J.H. Blankenberg; wethouder en A. Prins; wethouder.

 1. Comptabiliteit

  Samenvatting: Dit zijn de noodzakelijke begrotingswijzigingen van de begroting 2011.

  download 2011008173.doc

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt met de voorstellen ingestemd.

 2. Wijziging Reglement van Orde gemeenteraad

  Samenvatting: Te besluiten om het reglement van Orde van de gemeenteraad gewijzigd vast te stellen

  download 2011008090.doc

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het Presidium besloten.

 3. Ontslag en benoeming burgerraadslid

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de heer P.C. (Paul) Schultink te ontslaan als burgerraadslid voor de SGP-fractie;2. de heer L. (Leendert) Pols te benoemen als burgerraadslid voor de SGP-fractie.

  download 2011008097.doc

  Beslissing: Na door de burgemeester te zijn toegesproken legt het nieuw benoemd burgerlid de heer L. Pols de eed af.

 4. Wijziging verordening raadscommissies

  Samenvatting: Te besluiten om de verordening op de raadscommissies gewijzigd vast te stellen

  download 2011008103.doc

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het Presidium besloten.

 5. Benoeming intern lid rekenkamercommissie

  Samenvatting: Te besluiten om de heer C.A. (Corne´) Vogelaar te benoemen als intern lid van de rekenkamercommissie.

  download 2011008104.doc

  Beslissing: De voorzitter benoemt de heren Poelman en Zweers tot stembureau. Na schriftelijke stemming wordt de heer Vogelaar (SGP) benoemd tot intern lid van de rekenkamercommissie.

 6. Benoeming plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting: Te besluiten om de heer A. Hofstra te benoemen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Rotterdam.

  download 2011008105.doc

  Beslissing: De voorzitter benoemt de heren Poelman en Zweers tot stembureau. Na schriftelijke stemming wordt de heer Hofstra (VVD) benoemd tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Rotterdam.

 7. Benoeming presidiumleden

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de leden van het huidige presidium (de heer P.J. Moerland en de heer A. Hofstra) onder dankzegging te ontslaan als lid van het presidium;2. te benoemen als leden van het presidium: de heer G. Boudestein, de heer J. Butter, de heer A . Hofstra, de heer P.J. Moerland, de heer J.S. Ponsen, en de heer H.J.A. Ruissen.

  download 2011008106.doc

  Beslissing: Onder dankzegging voor de inzet van de afgelopen jaren worden de heren Moerland en Hofstra eervol ontslagen als lid van het Presidium. De voorzitter benoemt vervolgens de heren Poelman en Zweers tot stembureau. Na schriftelijke stemming worden de heren Boudesteijn (LK), Butter (PvdA), Hofstra (VVD), Moerland (CDA), Ponsen (VVD) en Ruissen (SGP) benoemd tot lid van het Presidium.

 8. 1e begrotingswijziging 2011 en conceptbegroting 2012 DCMR

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2011 van de Gemeen-schappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond.2. In te stemmen met de concept begroting 2012 van de Gemeenschappe-lijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond.

  download 2011007353.doc

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van het college van burgemeester en wethouders besloten.

 9. Financiële informatie Promen 2010-2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met het jaarverslag 2010, het Addendum Ondernemingsplan 2011 en de Begroting 2012 van het werkvoorzieningschap Promen .2. De gemeentelijke bijdrage aan Promen in 2011 met € 56.635 te verhogen en dit comptabel te verwerken in de begroting 2011 ten laste van het rekeningsaldo 2011.

  download 2011007366.doc

  Beslissing: De dames Hofs (PvdA) en Van Leeuwen (LK) en de heren Poelman (CU), Oosterwijk (SGP), De Leeuw (CDA) en Neeleman (D66) stellen vragen over het genoemde omslagpunt, de kwetsbaarheid van de doelgroep, het VNG-advies en de zorgelijke financiele situatie. Wethouder Blankenberg beantwoordt de verschillende vragen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van het college van burgemeester en wethouders besloten.

 10. Jaarrekening 2010 + begroting 2011 OPOCK

  Samenvatting: Te besluiten om:1.De jaarrekening 2010 met tekort van € 432.751 en de gewijzigde begroting 2011 met een tekort van € 880.636 van de Stichting OPOCK goed te keuren;2.Kennis te nemen van de door de stichting OPOCK aangeboden no-ta ""Eindadvies Herstel van balans"" inclusief erratum.3.Kennis te nemen van de brieven die door het bestuur van OPOCK zijn verzonden aan het personeel van OPOCK en aan de ouders van de leerlingen

  download 2011007362.doc

  Beslissing: De heren Poelman (CU), Van der Ven (LK), Oosterwijk (SGP) en Luijendijk (SvK) stellen vragen over de uitleg van het bestuur, enkele aspecten uit de voorliggende nota "Herstel van Balans"en de wijze van rapporteren van het bestuur aan de gemeente. Wethouder Blankenberg beantwoordt de gestelde vragen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van het college van burgemeester en wethouders besloten.

 11. Digitaal werken voor de gemeenteraad

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Extra krediet te verlenen ter hoogte van € 30.279 voor het digitaal werken van de gemeentera

  download 2011007354.doc

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van het college van burgemeester en wethouders besloten.

 12. Subsidiebeleid 2012 e.v.

  Samenvatting: Te besluiten om1.De Algemene Subsidieverordening 2012 en het subsidiebeleidskader 2012 definitief vast te stellen.

  download 2011007363.doc

  Beslissing: De heer Schultink (SGP) spreekt zijn waardering uit over het voorliggende advies van het college van burgemeester en wethouders. Deze als "maidenspeech" betitelde waardering wordt door het college in dank aanvaard. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van het college van burgemeester en wethouders besloten.

 13. Verandertraject Werk en Inkomen

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het Plan van aanpak Verandertraject Werk en Inkomen 2011-2012;2. Een budget ad Euro 20.400 (inclusief niet compensabele Btw.) beschikbaar te stellen voor de inhuur van een sociaal rechercheur ten behoeve van de pilot controle op maat en genoemd bedrag te dekken uit de algemene reserve.

  download 2011007360.doc

  Beslissing: De heren Van der Ven (LK), Butter (PvdA), Kamsteeg (CU) en Schultink (SGP) stellen enkele vragen over werkwijze van de pilot sociale recherche, de monitoring van de pilot en de mate van realisme in het voorliggende Plan van Aanpak. Wethouder Blankenberg beantwoordt de gestelde vragen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van het college van burgemeester en wethouders besloten.

 14. WEB: begroting OLIVER 2011-2012

  Samenvatting: Te besluiten om1. In te stemmen met de ontwerpbegroting voor het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) voor het schooljaar 2011-2012.2. In te stemmen met de ontwerpbegroting voor de financie¨le bijdrage van de deelnemende gemeenten aan het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER) voor 2011.

  download 2011007478.doc

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van het college van burgemeester en wethouders besloten.

 15. Aanvullende vergoeding dakrenovatie Jac. Koelmanschool

  Samenvatting: Te besluiten om1. Aan het schoolbestuur van de VVOGG, ten behoeve van de Jacobus Koelmanschool, een extra investeringsbedrag van € 5.840,32 beschikbaar te stellen en dit comptabel in de begroting te verwerken.

  download 2011007355.doc

  Beslissing: De heer Van der Ven stelt een technische vraag. De voorzitter stelt voor deze vraag schriftelijk door het college van burgemeester en wethouders te laten beantwoorden. Dit voorstel wordt aangenomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van het college van burgemeester en wethouders besloten.

 16. Afstemmingsverordening 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De Afstemmingsverordening 2011 en de Maatregelenverordening WIJ 2011 opnieuw vast te stellen.

  download 2011007371.doc

  Beslissing: De heer Poelman (CU) informeert naar de kritische succesfactoren en de beoogde effecten in het voorstel. Wethouder Blankenberg beantwoordt de gestelde vragen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van het college van burgemeester en wethouders besloten.

 17. Grondwaterzorg

  Samenvatting: Te besluiten om1. een visie en beleidsdoelen vast te stellen ter uitvoering van de wettelijke inspanningsverplichting die de gemeente heeft om de grondwaterstanden zoveel mogelijk te beheersen.

  download 2011007346.doc

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van het college van burgemeester en wethouders besloten.

 18. Multifunctionaliteit gymzalen Krimpenerwaard College en korfbalvelden KOAG

  Samenvatting: Te besluiten om1.Middelen ter beschikking te stellen om in het kader van de nieuwbouw van het Krimpenerwaard College in plaats van 3 gymzalen een sporthal te realiseren voor multifunctioneel gebruik;2.Middelen ter beschikking te stellen om in plaats van drie schoolsportvelden drie vervangende korfbalvelden ( 2 kunst- en 1 natuurgras) te realiseren voor multifunctioneel gebruik (ckv KOAG en Krimpenerwaard College) en voor ckv KOAG een nieuwe kantine en een (buiten)berging te realiseren en deze gebouwdelen te integreren in de vervangende nieuwbouw van het Krimpenerwaard College;3.In overleg met het Krimpenerwaard College en ckv KOAG nadere afspraken vast te leggen over het bouwheerschap, de eigendom en het beheer van de sporthal, de onder 2 genoemde gebouwdelen en de aan te leggen velden;4.Kennis te nemen van het feit dat na realisering van de sporthal voor multifunctioneel gebruik de capaciteit aan gymzalen, sportzalen en sporthallen voor het onderwijsgebruik toereikend is. Voor het gebruik door de sportverenigingen wordt de capaciteit vooralsnog ook toereikend geacht, dit is een punt van nader overleg;5.Kennis te nemen van de financiele consequenties zoals verwoord in de financie¨le paragraaf.

  download 2011007484.doc

  Beslissing: Mevrouw I.S. van 't Hoogerhuijs (VVD) en de heren Kamsteeg (CU), Oosterwijk (SGP), Butter (PvdA), Luijendijk (SvK), Zweers (GL), De Leeuw (CDA), Neeleman (D66) en Van der Ven (LK) stellen vragen over de algemene financiele onderbouwing, de verhuur van de nieuwe accommodatie, de rol van de Sportraad, de buitenruimte in relatie tot de architectuur, het multifunctioneel gebruik, de verdeling van de speeluren, het voorkeursrecht van KOAG, de financiele bijdrage van het Krimpenerwaardcollege, de herontwikkeling van de KOAG accommodatie, de huurvergoeding van KOAG, de toereikendheid van de urencapaciteit en de situatie rond MHC Krimpen en de muziekverenigingen. Wethouder Blankenberg beantwoordt de gestelde vragen. Na discussie wordt hoofdelijk gestemd. Na stemming wordt conform het advies van het college van burgemeester en wethouders besloten met 16 stemmen voor (PvdA, LK, VVD, CDA, CU en SGP) en 3 tegen (SvK, GL en D66).

 19. Invulling theaterprogramma

  Samenvatting:

  Bespreking raadsinformatiebrief invulling theaterprogramma

  Beslissing: Vervallen.

 20. Beëdiging van het nieuwe raadslid P.C. Schultink

  Samenvatting:

  Beslissing: Na door de burgemeester te zijn toegesproken legt de heer P.C. Schultink als nieuw benoemd raadslid de eed af.

 21. Actualiteit

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Poelman (CU) vraagt aandacht voor de huidige situatie rondom de procedure van de herindeling van de Krimpenerwaard. Nu Minister Donner al geruime tijd geleden aan PS van Zuid-Holland heeft verzocht het voorliggende advies nader te onderbouwen en er op dit moment geen enkel zicht lijkt te bestaan waneer er een definitief besluit zal worden genomen, is er geen enkele inhoudelijke reden meer voor een blijvende participatie van onze gemeente in de Arhi procedure. Om die reden dient de heer Poelman een motie in, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht de Minister van Binnenlandse Zaken te vragen de deelname van Krimpen aan den IJssel in de Arhi procedure te beeindigen. De motie is ondertekend door de fracties van LK, PvdA, GL, CU en SGP. Na een korte discussie wordt geconcludeerd dat de motie unaniem is aangenomen (19 stemmen voor, 0 tegen). Het college zal de brief voordat deze zal worden verzonden nog eerst aan alle raadsleden doen toekomen.

 22. Vaststellen vergaderschema gemeenteraad

  Samenvatting:

  Vergaderschema  gemeenteraad oktober 2011 - juli 2012

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het Presidium besloten.

 23. Besluitenlijst gemeenteraad

  Samenvatting:

  Vaststellen van de besluitenlijst van de gemeenteraad van 30 juni 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 24. Afscheid raadslid C. van der Velden

  Samenvatting:

  Beslissing: Het vertrekkend raadslid C. van der Velden wordt toegesproken door de heren Ponsen (nestor van de raad) en Ruissen (fractievoorzitter SGP en door de burgemeester. Namens de raad en de fractie van de SGP worden bloemen en cadeau's overhandigd. Vervolgens ontvangt de heer Van der Velden uit handen van de burgemeester de burgemeester W. van Waningpenning. Daarnaast ontvangt hij een koninklijke onderscheiding; hij wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Tot slot spreekt de heer Van der Velden een dankwoord uit.

 25. Onderzoek van geloofsbrief en toelating nieuw raadslid

  Samenvatting:

  Beslissing: De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven, bestaande uit mevrouw Hofs-Van Wensveen en de heren Ponsen en Van der Ven heeft de stukken die betrekking hebben op het nieuw te installeren raadslid de heer P.C. Schultink onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

 26. Schorsing voor het nemen van afscheid en felicitaties

  Samenvatting:

  Gelegenheid tot het nemen van afscheid van de heer van der Velden en het feliciteren van de heer Schultink en de heer Pols in de hal van het raadhuis (± 20:45 - 21:15)

  Beslissing: De vergadering wordt kort geschorst om iedereen in de gelegenheid te stellen het vertrekkend raadslid en het nieuw benoemde raadslid en burgerlid de hand te kunnen schudden.

 27. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, in die zin dat agendapunt 28 (invulling Theaterprogramma) komt te vervallen. Bespreking is niet meer nodig na het verschijnen van de laatste raadsinformatiebrief over dit onderwerp.

 28. Lijst van stukken

  Samenvatting:

  Lijst van stukken nr. 5 van 2011.

  Beslissing: Van de lijst van stukken wordt zonder verdere discussie kennisgenomen.