Agenda 22 maart 2012

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
22-03-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Op voorstel van de fractie van Stem van Krimpen wordt het agendapunt 14 (budgetautorisatie) besproken; dit gebeurt na punt 5 op de agenda.

 2. Mededelingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Wethouder Hofstra deelt mede dat Koudijs Bouw en Koudijs Project failliet is. Zodra er meer nieuws is wordt de raad op de hoogte gesteld.

 3. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 9 februari 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Evenementen. (bespreekpunt)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Notitie evenementenbeleid Krimpen aan den IJssel 2012 vast te stellen.


   download 2012001028.doc

  Beslissing:

  De raad bespreekt het voorstel. Er is breed gedragen waardering voor de totstandkoming van het voorstel, wat als evenwichtig wordt beschouwd. Er is behoefte aan een evaluatie. Er worden kritische vragen gesteld over de geluidsnormen, met name over de open geluidsnorm bij kleinschalige evenementen. De SGP fractie dient hierover een motie (M1) in en stelt voor de DCMR uit te nodigen om in een informatieve commissie een presentatie te geven over geluidsnormering. De fractie van de SGP dient daarnaast een amendement  (A1) in over vergunningsplichtige evenementen. Op de vraag van de fractie van Stem van Krimpen of spontane evenementen mogelijk blijven antwoord de burgemeester bevestigend en licht toe dat de formele procedure in sommige gevallen te lang duurt. Zij zegt ook een evaluatie toe, en stelt voor deze eind 2013 te houden en begin 2014 te bespreken. Met betrekking amendement A1 heeft de burgemeester een voorkeur naar zorgvuldig handelen naar de praktijk in plaats van het verder vastleggen. Met betrekking tot motie M1 stelt zij voor te bezien of er in overleg met de DCMR normen kunnen worden vastgelegd. De fractie van de SGP stelt voor om van motie M1 de laatste 2 bullets uit het dictum te schrappen. De motie wordt door de overige fracties niet gesteund, en omdat het doel van de motie is behaald door toezeggingen van de burgemeester, trekt de SGP fractie de motie in .  Amendement A1 wordt gesteund door de fracties van de SGP en VVD, en is daarmee afgewezen. Het voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

 5. Rekenkamerfunctie (bespreekpunt)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Akkoord te gaan met een pilot rekenkamercommissie tot uiterlijk 7 juli 2013 om vervolgens na evaluatie een definitieve keuze te maken over de rekenkamerfunctie;2. Onder intrekking van de Verordening op de Rekenkamercommissie 2005 vast te stellen de Verordening op de Rekenkamercommissie 2012.;3. De huidige leden van de rekenkamercommissie mevrouw C. Snel en de heren C. Vogelaar en A.J.C. Neeleman op eigen verzoek met te-rugwerkende kracht met ingang van 1 maart 2012 eervol te ontheffen van de functie van lid van de rekenkamercommissie;4. Ingaande 1 maart 2012 te benoemen als lid van de rekenkamer-commissie mevrouw drs. N.H. Schuring (lid) en de heren Dr. J.L.M. Hakvort (lid) en mr. P. de Vries (voorzitter);5. Een vaste vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamercommissie vast te stellen van € 5.000, - per kalenderjaar, gelijkelijk te verdelen onder de 3 leden.


   download 2012001024.doc

  Beslissing:

  De raad bespreekt het voorstel. De fractie van D66 dient een motie (M2) in waarin wordt verzocht om de Capelse rekenkamerleden in Krimpen aan den IJssel in de rekenkamercommissie te benoemen. De overige fracties hebben procedureel moeite met het voorstel, al wordt het gemis van de Krimpense inbreng breder gevoeld. De voorzitter van de raad benadrukt dat het een voorstel namens het presidium is, en geeft in de rol van presidiumvoorzitter aan dat het onderwerp regelmatig in het presidium aan bod is geweest met als resultaat dit voorstel voor een pilot. Overigens kan de Krimpense inbreng worden toegevoegd via bijvoorbeeld een auditcommissie. De overige fracties steunen de motie niet. D66 geeft aan de motie niet in stemming te willen brengen. Het raadsvoorstel wordt vervolgens unaniem aangenomen, met vermelding dat de datum van inwerkingtreding van de verordening 1 april 2012 is. Het instellen van een auditcommissie zal in het presidium worden besproken.

 6. Tweede wijziging legesverordening 2012 (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De tarieventabel behorende bij de legesverordening 2012 te wijzigen conform de aangeleverde wijzigingsverordening.


   download 2012001025.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stelt het voorstel zonder verdere discussie vast.

 7. Verlenging beleidsnota Sport & Bewegen (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De doorlooptijd van de beleidsnota Sport & Bewegen met 2 jaar te ver-lengen tot 2015


   download 2012001023.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stelt het voorstel zonder verdere discussie vast.

 8. Werkgeverschap griffie (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. in te trekken het delegatiebesluit griffie van 3 april 20032. vast te stellen de arbeidsvoorwaardenregeling griffie3. de werkgeverscommissie voor de griffie in te stellen, de werkgevers- taken griffie aan deze commissie te delegeren en de Verordening Werkgeverscommissie vast te stellen 4. vast te stellen de Organisatieverordening griffie5. dit besluit met ingang van 1 april 2012 in werking te laten treden


   download 2012001379.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stelt het voorstel zonder verdere discussie vast.

 9. Benoeming griffiemedewerker
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Mevrouw J.A.J. (Josanne) van Aalst - van der Linden, geboren op 22 juli 1981te Woerden en woonachtig te Woerden met ingang van 1 april 2012 aan te stellen als griffiemedewerker voor 18 uur per week.2. Te bepalen dat de aanstelling tijdelijk geschiedt bij wijze van proef voor de duur van 1 jaar op grond van de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie ge-meente Krimpen aan den IJssel.3. In te stemmen met de overige gemaakte arbeidsvoorwaardelijke afspra-ken.4. Mevrouw J.A.J. (Josanne) van Aalst te benoemen als commissiegriffier


   download 2012001579.doc

  Beslissing: Er wordt een stemcommissie gevormd; de voorzitter benoemd hiertoe de leden Versnel en Luijendijk. Er worden 21 stemmen uitgebracht; alle stemmen zijn geldig en alle stemmen zijn uitgebracht op de voorgestelde. Hiermee stelt de gemeenteraad het voorstel zonder verdere discussie vast. De voorzitter feliciteert mevrouw van Aalst met haar benoeming.

 10. Wijzigingen in de Bouwverordening (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:vast te stellen de volgende verordening: ""Bouwverordening 2003, bijgewerkt tot en met de 6e wijziging"".


   download 2012001026.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stelt het voorstel zonder verdere discussie vast.

 11. Herontwikkeling locatie Van Duijvendijk (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. vast te stellen het coo¨rdinatiebesluit ex artikel 3.30 van de Wet Ruimtelij-ke Ordening ten behoeve van de realisatie van het project 'Werf aan den IJssel';2. als besluiten waarop de coo¨rdinatie betrekking heeft aan te wijzen: het bestemmingsplan 'Werf aan den IJssel', de omgevingsvergunningen voor de bouw van 54 appartementen, de verplaatsing en herbestemming van een rijksmonumentale loods en de herbestemming van een rijksmonumentale loods en het besluit hogere waarden op de grond van de Wet geluidhinder; 3. als coo¨rdinerend bestuursorgaan aan te wijzen het college van burge-meester en wethouders;4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die waarop het besluit openbaar bekend is gemaakt.


   download 2012001367.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stelt het voorstel zonder verdere discussie vast.

 12. Advisering toewijzing zendtijd LOK (hamerstuk)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de toewijzing van zendtijd aan de Stichting Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel


   download 2012001366.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stelt het voorstel zonder verdere discussie vast.

 13. Begroting 2012 OPOCK
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De begroting 2012 van de stichting OPOCK goed te keuren.


   download 2012001363.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stelt het voorstel zonder verdere discussie vast.

 14. Budgetautorisatie (hamerstuk)

  Beslissing: De fractie van de Stem van Krimpen informeert met betrekking tot de herinrichting van de Ouverturelaan of de bezwaren zoals geuit op de informatieavond tot aanpassingen kan leiden. Wethouder Prins geeft aan dat de opmerkingen worden meegenomen en er met de bewonersoverleggroep wordt een nabeschouwing gehouden wordt. De gemeenteraad stelt het voorstel vervolgens vast.

 15. Vragenhalfuur actualiteit
  Samenvatting:

  Beslissing: Op de vraag van de heer van Geelen (PvdA) wat de wethouder vindt van de in een ingezonden brief in het Kontakt gedane suggestie dat in de gemeente in de jaren zeventig illegaal is gebouwd, antwoord wethouder Blankenberg dat dit niet zo is. Naar aanleiding van de discussie over de initiatiefnotitie over de Algerabrug geeft de heer Boudesteijn (Leefbaar Krimpen) aan het jammer te vinden dat dit geen vervolg krijgt, maar blij is met de toezegging van de wethouder om op gezette tijden een update te geven. Mevrouw van ’t Hoogerhuijs (VVD) informeert naar aanleiding van de stremming van de Algerabrug een week eerder naar de staat van het onderhoud en de inzet van de storingsdienst. Wethouder Prins geeft aan dat de slagbomen eigendom zijn van Rijkswaterstaat en dat hij uitgaat van goed onderhoud. Overigens gaan de drie partijen gezamenlijk optreden bij calamiteiten. De wethouder geeft na een gesprek met Rijkswaterstaat na volgende week meer informatie over het onderhoud.