Agenda 2 juli 2012

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
02-07-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter opent de vergadering, en geeft aan dat op 2 juli de heren Moerland en Kamsteeg verhinderd zijn.

 2. Mededelingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen

 3. Kadernota 2013 (Algemene Beschouwingen)

  Beslissing:

  raadsinformatiebrief collegeprogramma

  raadsinformatiebrief voorzieningendiscussie

  De fracties geven in eerste termijn hun Algemene Beschouwingen. De onderstaande teksten/presentaties vormen een weergave hiervan, maar bij afwijking geldt het gesproken woord.

  De vergadering wordt vervolgens geschorst tot 5 juli, 13.30 uur.

  Op 5 juli om 13.30 uur heropent de voorzitter de vergadering. De heren Moerland en Kamsteeg die op 2 juli afwezig waren zijn nu aanwezig. Mevrouw van ‘t Hoogerhuijs is daarentegen afwezig. De TV uitzending wordt vanwege slechte kwaliteit gedurende de vergadering gestopt. De fracties reageren op de Algemene Beschouwingen. Zij gaan daarbij vooral in op het accomodatiebeleid, bezuinigen door te snijden in interne kosten en overheadkosten, een regionale benadering van voorzieningen, en (versobering van) de buitenruimte. De betrokkenheid van burgers bij uitvoering van beleid – bijvoorbeeld door in eigen beheer geven – komt meerdere malen aan de orde. De fractie van Stem van Krimpen merkt op dat de bijdragen van de coalitiepartijen op elementen flink uit elkaar lopen. De PvdA benadrukt tegenstander te zijn van het op afstand zetten van voorzieningen. Leefbaar Krimpen stelt een overkoepelend orgaan voor alle voorzieningen (waaronder het zwembad) voor, en informeert of de Brede School een rol kan spelen bij het leerlingenvervoer. CDA en ChristenUnie benadrukken dat eerst de uitgangspunten moeten worden vastgesteld voordat er keuzes worden gemaakt. Er is weinig enthousiasme voor het voorstel van Stem van Krimpen om kerkelijke instellingen te onthouden van subsidie. De PvdA benadrukt het belang van muziekonderwijs en stelt dat de er meer afnemers zijn dan de genoemde leerlingaantallen. De fractie is bereid om naar de exploitatie van voorzieningen te kijken maar stelt dat verzelfstandiging van bijvoorbeeld het zwembad geen oplossing vormt. De VVD wil nagaan of een andere beheersconstructie mogelijk is met als uitgangspunt dat de voorziening intact blijft. Vervolgens geeft het college in een eerste termijn zijn reactie. Onderstaande documenten vormen daar een weergave van, maar bij afwijking geldt het gesproken woord.

  bijdrage burgemeester Huizer

  bijdrage wethouder Blankenberg

  bijdrage wethouder Prins

  Burgemeester Huizer vat de kernpunten van de bijdragen van de fracties samen en gaat vervolgens in op nieuwbouw van het raadhuis en de voorzieningendiscussie en constateert een breed draagvlak voor een principiële discussie over exploitatie en het betrekken van de samenleving. Zij ziet het op de schop nemen van het voorzieningenstelsel als de voornaamste manier om kosten te reduceren. Er zullen voorbeelden uit andere gemeenten worden verzameld ter onderbouwing van te maken keuzes.

  Wethouder Prins benadrukt in zijn bijdrage onder andere dat de besparing op de buitenruimte moet worden gezocht in bijvoorbeeld temporisering van de herstrating en niet in versobering van het groen. Verhoging van de OZB ziet hij als laatste redmiddel en enkel inzetbaar als de totale lastendruk niet stijgt. Hij adviseert negatief over een proef met Blipverts.

  Wethouder Blankenberg gaat onder meer in op het op afstand zetten van het zwembad. Hij stelt voor dat na de zomer de rol van de raad bij vaststellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt geëvalueerd en zegt toe om na te gaan of in de toekomst bij initiatieven zoals vestiging van een Rabobank in het kosten kunnen worden doorberekend.

  Wethouder Hofstra gaat in op de herijking van het jeugd-en jongerenwerk en de actualisering van de onderwijshuisvesting die mogelijk lijdt tot andere prioritering en fasering van nieuwbouw. Voor leerlingenvervoer stelt hij hogere betrokkenheid van verzorgers voor. Ook gaat hij in op de functie en huisvesting van de bibliotheek en benadrukt belang van regionale afstemming bij het vaststellen van een leeftijdsgrens volgens de drank-en horecawet. Het gezondheidscentrum fungeert als spil waardoor de inzet van wijkverpleging minder logisch is dan elders. Hij geeft een stand van zaken betreffende het monumentenbeleid; de pilot zou inventariseren welke gebouwen ook de monumentenstatus zouden kunnen krijgen.

  Op aangenomen ordevoorstel van de heer Zweers leveren de fracties in tweede termijn hun bijdragen in omgekeerde volgorde. Er wordt gesproken over het al dan niet uitvoeren van (meerdere) onderzoeken, nieuwbouw van het raadhuis, de (principiële) voorzieningendiscussie versus de bezuinigingsdoelstelling, particulier initiatief bij groenbeheer, en de mogelijkheden om het exploitatietekort van het zwembad terug te dringen. Er wordt daarnaast gediscussieerd over de bestemming van de Big Bear, het alcoholbeleid, duurzaamheid, de Algeracorridor en de bouw van de sporthal. Er wordt geïnformeerd naar de implicaties van de heroverweging schoollokalen voor het leerlingenvervoer. De heer Poelman dient namens de ChristenUnie en SGP een amendement amendement (A1) in waarin wordt voorgesteld om de pilot voor het momumentenbeleid te beëindigen te schrappen. De heer Zweers dient namens GroenLinks een motie (M1) in waarin wordt opgeroepen om enkele Blipverts te plaatsen.

  Het college reageert in tweede termijn. Burgemeester Huizer licht met betrekking tot de voorzieningendiscussie toe dat alle voorzieningen worden betrekken en de verdere uitwerking na de zomer gebeurt, waarna opties aan de raad worden voorgelegd. Wethouder Prins adviseert negatief over de motie Blipvert. Wethouder Blankenberg licht toe dat het zwembad niet is uitgesloten van discussie, en hij regionalisering meeneemt in de overwegingen. Hij benadrukt dat het lastig is om een exploitant te vinden. Wethouder Hofstra neemt in de discussie over de heroriëntatie op de onderwijshuisvesting mee of een voorziening kan worden getroffen voor passend onderwijs. Hij adviseert negatief over de Amendement 1 (schrappen passage beëindiging pilot momumentenbeleid). De gesprekken over de bestemming van de Big Bear zijn nog gaande; de raad wordt van ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op fondsen voor een wijkverpleegkundige; via het Gezondheidscentrum is het proces echter goed georganiseerd. In het najaar of begin 2013 volgen nadere voorstellen over het alcoholbeleid.

  Er wordt gestemd:

  - Amendement A1: De heer Butter geeft in een stemverklaring aan tegen te stemmen vanwege de financiële situatie. Voor zijn de fracties van de CU, SGP, Svk, VVD (3), CDA, en GL (13 leden), en tegen de fracties van PvdA, LK en D66 (7 leden). Het amendement is hiermee aangenomen.

  - Motie M1: De heer Zweers licht voorafgaand aan de stemming toe wat de toegevoegde waarde is en hoe de kosten gedekt kunnen worden. De heer Moerland geeft aan voor de motie te stemmen met de aantekening dat hij voorstander is van een proef met een kleiner aantal Blipverts. Voor zijn de fracties van het CDA, GL, D66, PvdA (10 leden) en tegen de fracties van VVD (3), SGP, CU en Svk (10 leden). Daarmee staken de stemmen en wordt de motie in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.

  - Kadernota: de kadernota wordt met algemene stemmen aangenomen.

  De heren Butter en Versnel verlaten vervolgens de vergadering.

 4. Vaststelling bestemmingsplan IJsseldijk
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. het bestemmingsplan IJsseldijk 330 vast te stellen;2. op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening, af te zien van het vaststellen van een grondexploitatieplan omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is.


   download 2012002700.doc

  Beslissing: De raad bespreekt het voorstel. De heer Moerland gaat in op de stedenbouwkundige randvoorwaarden waarbij breedte en lengte zijn vastgelegd en waar voor de hoogte alleen de goothoogte en het aantal verdiepingen is geregeld en dat het passend moet zijn met de omliggende bouw. De heer Boudesteijn onderstreept het betoog van de heer Moerland. Wethouder Blankenberg geeft aan dat eventueel archeologisch vooronderzoek nog moet plaatsvinden en het rapport daarvan bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet worden overlegd. Hij geeft verder een toelichting op de afmetingen in het huidige plan en begrijpt de wens van de raad tot standaardisatie. Dit wordt meegenomen in de evaluatie die voor het najaar staat gepland. De raad stemt vervolgens in met het voorstel van het college. Alleen de fractie van het CDA stemt tegen het voorstel.

 5. VVGB nieuwbouw Krimpenerwaard College
  • Samenvatting:

   Te besluiten om: een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning van HEVO b.v. , ingediend op 27 maart 2012 (UV2012035), voor de nieuwbouw van het Krimpenerwaard College met inpandige sporthal en sportclubgebouw ten zuid-oosten van de huidige school aan de Driekamp 4 te Krimpen aan den IJssel, dit aangezien het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en omdat aan het ontwerp-besluit tot afgifte van de omgevingsvergunning een goede ruimtelijke onderbouwing ten grondslag kan worden gelegd.


   download 2012002705.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel van het college.

 6. Opname apparatuur Raadzaal
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Akkoord te gaan met het vervangen van de audio- en aanpassing video apparatuur raadzaal en budget beschikbaar te stellen, te dekken uit de post onvoorzien 2012.


   download 2012002704.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel van het college.

 7. Convenant samenwerken
  Samenvatting:

  Raadsinformatiebrief 2012002664

  Eindrapportage vooronderzoek

  Samen aan de IJssel

  Concept convenant Samenwerken aan de IJssel

  Beslissing: De heer Ruissen geeft aan dat er binnenkort een zienswijze wordt ingediend, waarschijnlijk gezamenlijk met enkele andere fracties. Belangrijke punten zijn aangegeven in de motie uit 2010. Hij benadrukt dat bij samenwerking de nadruk op het vlak van de bedrijfsvoering moet liggen en hecht aan eigen beleidsvrijheid en een eigen frontoffice. Daarnaast wil hij ook naar samenwerking met andere gemeente kijken en stelt dat de kostenverdeling in het convenant onduidelijk is. De heer Kamsteeg hecht aan een brede zienswijze, en is voorstander van intensivering van de samenwerking met behoud van zelfstandigheid en borging van de frontoffice. De heer Moerland kan zich vinden in het convenant maar wil graag uitbreiding van samenwerkingsterreinen en vraagt om initiatief van de raad hierop. De heer Neeleman geeft aan dat D66 een eigen zienswijze in zal dienen en is voor bredere samenwerking. De heer Boudesteijn meldt dat de fractie van Leefbaar Krimpen al een zienswijze heeft ingediend. De heer Luijendijk benadrukt dat de kostenverdeling de gemeentesamenstelling moet weerspiegelen. Mevrouw Hofs geeft aan dat samenwerking op het vlak van de sociale dienst goed is, maar niet op het terrein van de WMO. De PvdA hecht aan een lokale frontoffice. In reactie geeft wethouder Prins aan medio augustus te reageren op de zienswijzen door middel van een raadsinformatiebrief.

 8. Budgetautorisatie

  Beslissing: De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel van het college.

 9. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 26 april 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 10. Beleidsplan schulphulpverlening
  Samenvatting:

  Te besluiten om
  1. De Raad voor te stellen het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012 - 2015 Krimpen aan den IJssel
  vast te stellen
  2. Het WWB Platform om advies te vragen
  3. Een conferentie Schuldhulpverlening in het derde kwartaal 2012 te organiseren met alle lokale en
  regionale ketenpartners

  Concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

  Raadsvoorstel Beleidsplan Schuldhulpverlening

  Beslissing: De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel van het college.