Agenda 19 mei 2011

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
19-05-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: L.M. Huizer. Griffier: Drs. M.J. van der Ham Bartels. Aanwezig de raadsleden: G. Boudesteijn, J. Butter, C. van Geelen, E.H.J. Hofs-van Wensveen, A. Hofstra, I.S. Hoogerhuijs-Buitenhuis, A.T. Kamsteeg, drs. A.J. de Leeuw, W.J. van Leeuwen - Broere, H. Luijendijk, P.J. Moerland, A.J.C. Neeleman, C.A. Oosterwijk, drs. A.H. Poelman, ing. J.S. Ponsen, ir.H.J.A. Ruissen, C. van der Velden, T.B. Versnel en A.M.H. Zweers. Afwezig de raadsleden: A.J.C. Neeleman, R.J.F. van der Ven en C.A. Vogelaar. Voorts zijn aanwezig: A.A. Aeyelts Averink-Winsemius; wethouder, J.H. Blankenberg; wethouder en A. Prins; wethouder.

 1. Beleidsverantwoording 2010 (is reeds toegezonden)

  Samenvatting: Te besluiten om1. In te stemmen met de beleidsverantwoording over 2010 en de toelichting daarop.2. De beleidsverantwoording 2010 te betrekken bij het opstellen van de kadernota en begroting 2012.

  download 2011004430.doc

  Beslissing: De raad bespreekt de beleidsverantwoording. De heer Ruissen (SGP) uit zijn zorgen over de langere aanrijtijden van de ambulances en is benieuwd naar het effect van de motorambulances. Tevens verzoekt hij om de gegevens hierover van het eerste kwartaal in de volgende commissie Bestuur/Middelen te bespreken. Wethouder Aeyelts Averink zegt bespreking toe, mogelijk na de zomer. De raad stemt vervolgens in met het voorstel.

 2. Voorjaarsnota 2011 (is reeds toegezonden)

  Samenvatting: Voorjaarsnota 2011

  download 2011004456.doc

  Beslissing: De raad bespreekt de Voorjaarsnota en onderkent daarbij zowel de goede uitgangspositie van de gemeente als de noodzaak van verdere bezuinigingen en constateert dat deze al zijn ingezet. De heer Hofstra (VVD) doet de suggestie om het beleidskader WMO te verscherpen om op die manier de kosten voor woningaanpassingen terug te dringen. Hij informeert tevens of de uitstroom uit de bijstand toe kan nemen. De heer Ruissen (SGP) doet de suggestie om bij de behandeling van de kadernota 2012 een takendiscussie te voeren. Er worden diverse opmerkingen gemaakt over het kritisch kijken naar beïnvloedbare kosten. Wethouder Prins geeft aan een takendiscussie bij de behandeling van de kadernota 2012 te vroeg te vinden. Wethouder Aeyelts Averink geeft aan dat de uitgaven voor woningaanpassing mede in de geest van de raadsgedachte zijn gedaan. Wethouder Blankenberg zegt dat er een plan van aanpak voor de bijstand komt, maar legt zich niet vast op uitstroomcijfers. De raad stemt vervolgens in met het voorstel van het college.

 3. Concept-begroting 2012 Stadsregio

  Samenvatting: Te besluiten om:1. gebruik te maken van de mogelijkheid te reageren op de begroting 2012 van de Stadsregio Rotterdam

  download 2011004446.doc

  Beslissing: De raad stemt in met het voorstel van het college.

 4. Nieuwbouw en renovatie riooleindgemalen

  Samenvatting: Te besluiten om1. In te stemmen met de nieuwbouw van het riooleindgemaal Lansing en renovatie riooleindgemaal Moderato2. Garant te staan voor de benodigde bouwkosten voor nieuwbouw gemaal Lansing in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard3. Het benodigde krediet van in totaal € 1.577.000 middels een comptabili- teitsbesluit door de raad beschikbaar te stellen en af te schrijven in res-pectievelijk 40 en 25 jaar en de afschrijvingslasten daarvan vanaf 2013 ten laste te brengen van de rioleringsexploitatie.

  download 2011004431.doc

  Beslissing: De raad stemt in met het voorstel van het college.

 5. Financiering aanleg kunstgras hockeyveld

  Samenvatting: Te besluiten om1. de gemeentelijke bijdrage van in totaal € 88.000 te dekken uit het resul-taat van de jaarrekening 2010 op de post combinatiefuncties.

  download 2011004423.doc

  Beslissing: De raad spreekt waardering uit voor de manier waarop het proces is verlopen en stemt in met het voorstel van het college.

 6. Afwerkingsplan Gezondheidscentrum

  Samenvatting: Te besluiten om1. een krediet van € 696.000 excl. BTW beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van het afwerkingsplan voor het nieuwe Gezondheidscentrum aan de Groenendaal;2. Dit bedrag ten laste te brengen van de Niet In Exploitatie Genomen Grond Gezondheidscentrum binnen de Bouwgrondexploitatie.

  download 2011004389.doc

  Beslissing: De fractie van Stem van Krimpen benadrukt het belang van groenbehoud tussen de flats en het Gezondheidscentrum en uit zorgen over de parkeerstromen na de bouw van het Krimpenerwaardcollege. Wethouder Aeyelts Averink geeft aan dat het inspraakresultaat wordt meegenomen, er een voorstel voor extra groen komt, en er aandacht is voor (toegang tot) de parkeerplaatsen.

 7. Afvalstoffenverordening

  Samenvatting: Te besluiten om1. De Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel 2011 vast te stellen

  download 2011004428.doc

  Beslissing: De raad stemt in met het voorstel van het college.

 8. Bezuinigingen leerlingenvervoer

  Samenvatting: Te besluiten om1. Kennis te nemen van de rapportage van het onderzoek naar bezuinigingen in het leerlingenvervoer.2. In te stemmen met het pakket aan maatregelen dat nodig is om de bezuinigingstaakstelling te behalen namelijk:a Het optrekken van de kilometergrens naar 6 kilometer;b Stoppen met het vervoer naar het Medisch Kinderdagverblijf;c Het invoeren van een onderzoek door een onafhankelijke instantie bij aanvragen voor aangepast vervoer;d Het stopzetten van vervoer naar het praktijkonderwijs;e Het opheffen van het principe 1e gehaald is 1e thuisgebracht;f Het invoeren van een eigen bijdrage van de ouders bij vervoer over meer dan 20 kilometer.3. Al dan niet in te stemmen met een onderzoek naar het invoeren van e´e´n centrale opstapplaats voor het leerlingenvervoer.4. Voorgestelde financie¨le gevolgen comptabel te verwerken.5. De verordening leerlingenvervoer 2011 vast te stellen.

  download 2011004425.doc

  Beslissing:

  De raad bespreekt het voorstel van het college. Geen enkele fractie kan zich vinden in een onderzoek naar één centrale opstapplaats. De fractie van de ChristenUnie benadrukt het belang van zoeken naar evenwicht tussen verantwoordelijkheid van de gemeente en verantwoordelijkheid van ouders, en stelt voor een ander stelsel voor leerlingenvervoer waarbij ouders een rol hierin hebben te onderzoeken. De fractie zal niet instemmen met het optrekken van de kilometergrens naar 6 km.  Ook de fractie van het CDA propageert een andere oplossingsrichting in de toekomst, bijvoorbeeld door vestiging van een school in de gemeente en is tegen optrekken van de kilometergrens. De fractie zal niet instemmen met het optrekken van de kilometergrens. Met betrekking tot het laten vervallen van het principe ‘1e gehaald is 1e gebracht’ stelt de fractie een evaluatie voor. De fracties van Leefbaar Krimpen en Groenlinks zullen het optrekken van de kilometergrens niet steunen. De fracties van de VVD en PvdA zijn voor het optrekken van de kilometergrens naar de landelijke norm van 6 km. De fractie van Stem van Krimpen stemt niet in met het optrekken van de kilometergrens, en stelt een onderzoek naar samenwerking met andere gemeenten voor. De fractie dient mede namens het CDA en Leefbaar Krimpen een amendement (A1) in wat bovenstaande voorstellen omvat, en een amendement (A2) wat oproept tot een onderzoek naar samenwerking met andere gemeenten. De fractie van de SGP benadrukt het belang van draagvlak ten aanzien van de indicatiestelling en dient een amendement (A3) in met als kernpunt een gefaseerde invoering van het optrekken van de kilometergrens. Wethouder Aeyelts Averink geeft aan dat beslispunt 3 (over het onderzoek naar één centrale opstapplaats) niet voorligt voor besluitvorming. Samenwerking met andere gemeenten is ingewikkeld en belastend voor kinderen. Vervoer over een kortere afstand dan 6 km blijft bestaan voor kinderen voor wie dit noodzakelijk is. Na beraad adviseert het college positief over amendement A3 (ingediend door de SGP), waaraan op suggestie van de indiener achter het laatste gedachtenstreepje bij beslispunt 2 de frase ‘ en de ervaringen hiermee na een jaar te evalueren en aan de raad te rapporteren’ wordt toegevoegd.

  • Amandement A1 wordt in stemming gebracht: voor zijn de fracties van Stem van Krimpen (1), Leefbaar Krimpen (2), CDA (2), ChristenUnie (2) en GroenLinks (1). Tegen zijn de fracties van PvdA (3), SGP (3), VVD (4) (18 leden aanwezig). Daarmee is het amendement met 10 stemmen tegen en 8 stemmen voor verworpen.
  • Amandement A3 wordt gesteund door de fracties van PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP (samen 15 leden). De Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen (samen 3 leden) steunen het amendement niet. Het amendement is aangenomen, waarmee het oorspronkelijke besluit wordt gewijzigd in het in het amendement geformuleerde besluit.
  • Amandement A2 is overbodig geworden en wordt niet in stemming gebracht. De voorzitter geeft aan dat in een preambule bij de verordening wordt aangegeven hoe het aangenomen amendement effect heeft op de uitvoering van de verordening.

 9. ASV en subsidiebeleidskader 2012

  Samenvatting: Te besluiten om1. Kennis te nemen van de concept Algemene Subsidieverordening 2012 en het concept Algemene Subsidiebeleidskader 2012.2. Beide documenten, vooruitlopend op definitieve vaststelling in uw raad van 22 september 2011, voor inspraak aan het maatschappelijk veld vrij te geven.

  download 2011004422.doc

  Beslissing: De raad bespreekt het voorstel van het college kort en stemt hiermee in. De SGP geeft wel aan twijfel te hebben over de aangegeven rolverdeling tussen raad en college. De fractie van Stem van Krimpen verzoekt om het ter kennis brengen aan de raad van de subsidiebeleidsregels en het geven van bredere bekendheid aan de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Wethouder Aeyelts Averink zegt dit toe .

 10. Internetfilter bibliotheek

  Samenvatting: Te besluiten om1. Bibliotheek aan den IJssel te verzoeken om een pc aan te schaffen en daarop een internetfilter te plaatsen voor jeugd van onder de 14 jaar in de Krimpense vestiging van Bibliotheek aan den IJssel.2. Hiervoor extra middelen (waarvan € 5.000,- incidenteel in 2011 en vanaf 2012 € 3.000,- structureel) beschikbaar te stellen.

  download 2011004417.doc

  Beslissing: De raad bespreekt het voorstel. De fractie van de ChristenUnie geeft aan dat zij het voorstel niet zullen steunen, en wijkt daarmee af van het eerder ingenomen standpunt. Ook de fractie van Leefbaar Krimpen steunt het voorstel niet langer. Het voorstel wordt daarmee verworpen (voor zijn de fracties van het CDA en de SGP – samen 5 leden, en tegen de fracties van de ChristenUnie, VVD, Leefbaar Krimpen, GroenLinks, Stem van Krimpen en PvdA – samen 13 leden).

 11. Beëindiging lidmaatschap rekenkamercommissie de heer dr. H.J. van der Molen

  Samenvatting: Te besluiten om1. De heer dr. H.J. van der Molen op diens verzoek met terugwerkende kracht met ingang van 1-1-2011 te ontheffen van zijn functie als extern lid, tevens voorzitter van de rekenkamercommissie.

  download 2011004373.doc

  Beslissing: De raad stemt in met het voorstel van het presidium.

 12. Krimpenerwaard College / CKV KOAG

  Samenvatting: Te besluiten om 1. In te stemmen met opname van de onderwijshuisvestingsvoorziening vervangende nieuwbouw van het Krimpenerwaard College en 3 gymzalen in het door het college vast te stellen onderwijshuisvestingsprogramma 2012. 2. De stedenbouwkundige kaders vast te stellen. 3. Zich te committeren aan het beschikbaar stellen van de bij de voorziening behorende middelen in de door uw raad vast te stellen begroting 2012. (progamma van eisen) Beslispunt 2 ligt niet voor voor besluitvorming tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 mei 2011.

  download 2011004611.doc

  Beslissing: De voorzitter geeft voorafgaand aan de behandeling aan dat enkel de beslispunten 1 en 3 voor behandeling voorliggen. De meerderheid van de raad stemt met deze beslispunten in. Vanuit diverse fracties wordt aangedrongen op betrekken van de huisvestingsproblematiek van Concordia bij de verdere plannen en de ontwikkeling van een multifunctioneel gebouw. De fractie van Stem van Krimpen zet vraagtekens bij het vasthouden aan de centrumvisie. De fractie van de ChristenUnie dient een motie (M1) in die het college oproept om samen met Concordia te zoeken naar vervangende repeteerruimte binnen de bebouwde kom. Wethouder Aeyelts Averink geeft in een reactie aan de motie voorbarig te vinden. Het overleg met Concordia en de zoektocht naar passende huisvesting gaat door. De financiële positie van de vereniging kan hierbij niet het enige uitgangspunt zijn. De betreffende zinsnede uit de motie (“en de financiele postitie van de vereniging”) wordt op suggestie van de indiener geschrapt. De gewijzigde motie wordt vervolgens unaniem aangenomen.

 13. Invulling vacatures in Gemeenschappelijke Regelingen

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De heer A.M.H. Zweers te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Technisch Bureau Krimpenerwaard.2. De heer J.H. Blankenberg te benoemen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Ge-zondheidszorg Rotterdam Rijnmond.

  download 2011004817.doc

  Beslissing: De raad stemt in met het voorstel van het presidium.

 14. Verkoop boerderij IJsseldijk 134

  Samenvatting: Kennis te nemen van: 1. verkoop van de boerderij met opstallen en grond aan de IJsseldijk 134 voor een koopsom van ¿ 510.500,- aan de heer A.F. Willebrands;

  download 2011004826.doc

  Beslissing: De raad stemt in met het voorstel van het college.

 15. Vestiging Rabo-bank

  Samenvatting: Te besluiten om1. in te stemmen met het door burgemeester en wethouders aanvragen van een ontheffing ex artikel 15, lid 1 van de Verordening Ruimte voor de vesti-ging van een kantoor ('back office') van de Rabobank Krimpenerwaard aan de Krimpenerbosweg (tussen Big Bear en de nieuwe rotonde).

  download 2011004730.doc

  Beslissing: De raad discussieert over het voorstel. Er is steun voor het doen van de aanvraag en er worden vragen gesteld over de verdere invulling van de omliggende grond en de mogelijkheid voor evenementen op de locatie in de toekomst. De SGP stelt voor om op voorhand duidelijkheid te scheppen de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van de verfraaiing van de directe omgeving. GroenLinks zal met kritisch oog afwijkingen ten opzichte van het Groenstructuurplan beoordelen. Wethouder Blankenberg geeft aan dat indien de ontheffing wordt verleend de vragen en opmerkingen op een later moment concreet aan de orde zullen komen. De raad stemt vervolgens in met het voorstel van het college.

  Ontheffingsverzoek

 16. Comptabiliteit

  Samenvatting: Dit zijn de noodzakelijke aanpassingen van de begroting 2011.

  download 2011004857.doc

  Beslissing: De heer van der Velden (SGP) informeert naar aanleiding van de vraag om middelen beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar huisvesting van de gemeentelijke organisatie (bovenaan pagina 2) of dit niet apart aan de raad zou moeten worden voorgelegd. Burgemeester Huizer licht toe er een voorstel ligt om de huidige werkwijze te wijzigen zodat indien de raad beslissingsbevoegd is het bij het agendapunt wordt betrokken en bij beslissingsbevoegdheid van het college het via een begrotingswijziging wordt voorgelegd. Eén en ander komt in een raadsbijeenkomst op 23 juni aan de orde. De raad stemt vervolgens in met het voorstel van het college.

 17. Lijst van stukken

  Samenvatting:

  Lijst van stukken nr. 3 van 2011.

  Beslissing: De heer Ruissen (SGP) refereert aan punt 2 van de lijst (motie gemeente Capelle aan den IJssel) en dringt er op aan om zoals in de motie is verwoord de ontwikkelingen actief te volgen en in Stadsregioverband te ondersteunen. Burgemeester Huizer zegt dit toe en wijst op de Metropooldag op 25 mei.

 18. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heren Vogelaar (SGP), van der Ven (LK) en Neeleman (D66) afwezig zijn. Ze licht verder toe dat de conferentie Veilig Krimpen die woensdag 25 mei in de Tuyter plaatsvindt openstaat voor raadsleden als waarnemers. Naar aanleiding van een vraag van de heer Poelman geeft ze aan dat problematiek rondom de huisvesting van Concordia betrokken kan worden bij agendapunt 14 (Krimpenerwaardcollege). Het Bestuursakkoord kan bij het agendapunt Actualiteit aan de orde komen.

 19. Actualiteit

  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Hofstra (VVD) bedankt de initiatiefnemers van het Bevrijdingsfestival en hoopt dat deze eerste editie het begin van een lange traditie is. De heer Butter (PvdA) geeft aan blij te zijn dat de buitenspeeldag toch doorgaat en doet een beroep op leden van de raad om zich voor deze dag in te zetten. Burgemeester Huizer geeft aan dat de eerder voorgenomen afsluiting van de hele straat problematisch was in verband met de vrije doorgang van hulpdiensten en hoopt in het vervolg eerder met initiatiefnemers om de tafel te zitten. De heer Zweers (GL) dient de eerder verspreide motie over het Bestuursakkoord niet in, en roept op om de inzet van het college in de verspreide raadsinformatiebrief (‘Nee, mits’) te steunen. De overige fracties scharen zich eveneens achter de mening van het college waarmee het stemgedrag van de gemeente op het VNG congres over het Bestuursakkoord is bepaald.

 20. Besluitenlijst gemeenteraad

  Samenvatting:

  Vaststellen van de besluitenlijst van de gemeenteraad van 31 maart 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst van 31 maart 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.