Agenda 14 juni 2012

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
14-06-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De (aangepaste) agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heren Butter, Luijendijk, de Leeuw en Boudesteijn zijn afwezig.

 2. Mededelingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen

 3. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 26 april 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst van 26 april 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Benoeming burgerlid GroenLinks
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Mevrouw G.M.W. (Gerda) van Beek te benoemen als burgerlid voor GroenLinks


   download 2012002653.doc

  Beslissing: Mevrouw van Beek legt in handen van de burgemeester de belofte af en wordt benoemd als burgerlid van de gemeenteraad voor GroenLinks.

 5. Behandeling Jaarrekening 2011
  Samenvatting:

  Beslissing:

  Vanuit enkele fracties worden opmerkingen gemaakt over het weerstandsvermogen, de verschillenanalyse, onkruidbestrijding en en de incidentele baten. Er is waardering voor de werkwijze en de communicatie met de raad. Wethouder Prins komt volgend jaar terug op de genoemde motie Grashoff met betrekking op onkruidbestrijding. De gemeenteraad stemt vervolgens met het voorstel in.

 6. Voorjaarsnota 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De Voorjaarsnota 2012 vast te stellen.2. Kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingsvoorstellen.3. In te stemmen met de financie¨le gevolgen voor de jaren 2012-2015.4. De uitkomsten te laten dienen als uitgangspunt voor de Kadernota 2013


   download 2012002415.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

 7. MeerjarenPerspectief Grondexploitaties
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties vast te stellen als financieel kader voor gebiedsontwikkeling2. de nieuwe werkwijze conform het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties vast te stellen3. in te stemmen met de in het MPG benoemde vervolgacties


   download 2012002414.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

 8. Decentralisatie Jeugdzorg
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. in te stemmen met het Programmaplan Decentralisatie Jeugdzorg, samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam 2012-2015


   download 2012002416.doc

  Beslissing: De raad bespreekt het voorstel waarderend en spreekt de hoop uit dat maatwerk geleverd kan worden. Ook de rol van ouders en het belang van goede ommunicatie komen aan de orde. De SGP en ChristenUnie benadrukken het belang van beschikbaarheid van identiteitsgebonden zorg. De ChristenUnie twijfelt aan een gezamenlijke opvoedvisie. Wethouder Hofstra onderstreept dat identiteitsgebonden zorg en vrije keuze mogelijk blijven, geeft aan te staan voor een gezamenlijke visie en benadrukt mensen de weg kunnen vinden. Hij geeft de voorkeur aan bijvoorbeeld inloopavonden om mensen te informeren. De gemeenteraad stemt vervolgens met het voorstel in.

 9. Verordening BRP
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. de verordening Basisregistratie Personen (BRP) vast te stellen;2. de huidige verordening GBA in te trekken.


   download 2012002417.doc

  Beslissing: De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

 10. Vragenhalfuur actualiteit
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen aanvragen voor het vragenhalf uur. Wel meldt wethouder Blankenberg dat er preventief nog actief weinig aan blauwalg-besmetting kan worden gedaan. Hij vermeldt tevens dat in week 25 er weer een weg wordt aangelegd tussen de N210 en de Kerkeloet.