Lijst van stukken 10 februari 2011

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
10-02-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: L.M. Huizer. Griffier: mr. A.F. Braams. Aanwezig de raadsleden: G. Boudesteijn, J. Butter, C. van Geelen, E.H.J. Hofs-van Wensveen, A. Hofstra, I.S. Hoogerhuijs-Buitenhuis, A.T. Kamsteeg, drs. A.J. de Leeuw, W.J. van Leeuwen - Broere, H. Luijendijk, C.A. Oosterwijk, drs. A.H. Poelman, ing. J.S. Ponsen, ir.H.J.A. Ruissen, C. van der Velden, R.J.F. van der Ven, T.B. Versnel en C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers. Afwezig de raadsleden: P.J. Moerland en A.J.C. Neeleman. Voorts zijn aanwezig: A.A. Aeyelts Averink-Winsemius; wethouder, J.H. Blankenberg; wethouder en A. Prins; wethouder.

 1. Decembercirculaire gemeentefonds 2010

  Samenvatting: Kennis te nemen van de decembercirculaire gemeentefonds 2010

  download 2011000892.doc

  Beslissing: Wordt voor kennisgeving aangenomen.

 2. 1e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (26-11-2010 - 2010010493)

  Samenvatting:

  De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zendt de 1e begrotingswijziging 2011 toe.

  Beslissing: In handen van burgemeester en wethouders ter afdoening.

 3. Nieuwbouw Adm. de ruyterschool (4-1-2011 - 2011000126)

  Samenvatting:

  De Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel verzoekt het oorspronkelijk gevoteerde krediet voor nieuwbouw Adm. de Ruyterschool te handhaven.

  Beslissing: In handen van burgemeester en wethouders ter afdoening.

 4. Informatie evenementenbeleid (129-12-2010 - 2010011024)

  Samenvatting:

  De burgemeester informeert de Media Facility Group BV (H . Scheffer) over het evenementenbeleid in Krimpen aan den IJssel.

  Beslissing: Wordt voor kennisgeving aangenomen.

 5. Gemeentelijke Ombudsman (29-11-2010 - 2010010454)

  Samenvatting:

  De gemeentelijke Ombudsman doet een aantal suggesties om de relatie tussen de raad en de ombudsman te versterken.

  Beslissing: In handen van de burgemeester ter afdoening.

 6. Motie gemeente Leek (15-12-2010)

  Samenvatting:

  De gemeenteraad van de gemeente Leek heeft een motie aangenomen over de voorgenomen rijksbezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de bijstand en de beperking van gemeentelijke armoederegelingen.

  Beslissing: Wordt voor kennisgeving aangenomen.

 7. 1e Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (26-11-201 - 2010010494)

  Samenvatting:

  De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zendt de 1e begrotingswijziging 2010 toe.

  Beslissing: In handen van burgemeester en wethouders ter afdoening.

 8. Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (22-12-2010 - 2011011207)

  Samenvatting:

  Het Algemeen Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond verzoekt in te stemmen met de 19e wijziging gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond.

  Beslissing: In handen van burgemeester en wethouders om advies.

 9. Vragen ex art. 37 reglement van orde (19-1-2011 - 2011000692)

  Samenvatting:

  De fractie van het CDA stelt op grond van artikel 37 reglement van orde van de gemeenteraad vragen over de verkeerssituatie voor de leerlingen van de PCB Het Kompas.

  Beslissing: In handen van burgemeester en wethouders om advies.

 10. Begroting 2011 OPOCK (12-1-2011 - 2011000413)

  Samenvatting:

  De Stichting Openbaar Primair Onderwijs zendt de begroting 2011 toe.

  Beslissing: In handen van burgemeester en wethouders om advies.

 11. Voorontwerp bestemmingsplan Langeland 2010 (2010010327 - 25-11-2010)

  Samenvatting:

  A. van der Weiden verzoekt het plan Krimpenerbosweg-Oost uit het bestemmingsplan Langeland 2010 te verwijderen.

 12. Fietsverkeer (20-4-2010 - 2010004085)

  Samenvatting:

  W. van Houselt vraagt aandacht voor de veiligheid van het fietsverkeer in de gemeente.

 13. Herindeling van de Krimpenerwaard (2010009838 - 11-11-2010)

  Samenvatting:

  M. van Buren spreekt haar verontwaardiging uit over het standpunt van de gemeente Krimpen aan den IJssel met betrekking tot de herindeling van de Krimpenerwaard en verzoekt de burgers te informeren over de stand van zaken inzake de herindeling.

 14. Vrijbit 2010004841 Uitvoering Paspoortwet

  Samenvatting:

  Het bestuur van Vrijbit schrijft een brief over de gemeentelijke verantwoordelijkheid uitvoering Paspoortwet.

 15. Jaarrekening 2009 Stichting Openbaar Primair Onderwijs (4-6-2010 - 2010005338)

  Samenvatting:

  De stichting OPOCK zendt de jaarrekening 2009 toe