Agenda 10 februari 2011

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
10-02-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: L.M. Huizer. Griffier: mr. A.F. Braams. Aanwezig de raadsleden: G. Boudesteijn, J. Butter, C. van Geelen, E.H.J. Hofs-van Wensveen, A. Hofstra, I.S. Hoogerhuijs-Buitenhuis, A.T. Kamsteeg, drs. A.J. de Leeuw, W.J. van Leeuwen - Broere, H. Luijendijk, C.A. Oosterwijk, drs. A.H. Poelman, ing. J.S. Ponsen, ir.H.J.A. Ruissen, C. van der Velden, R.J.F. van der Ven, T.B. Versnel en C.A. Vogelaar en A.M.H. Zweers. Afwezig de raadsleden: P.J. Moerland en A.J.C. Neeleman. Voorts zijn aanwezig: A.A. Aeyelts Averink-Winsemius; wethouder, J.H. Blankenberg; wethouder en A. Prins; wethouder.

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Actualiteit
  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Luijendijk (SvK) refereert aan de afgelopen periode waarin hij noodgedwongen enige afstand tot zijn raadswerkzaamheden heeft moeten nemen. Hij bedankt iedereen voor de getoonde belangstelling tijdens deze periode. De heer Zweers (GL) dient een motie in, waarbij het college wordt verzocht de jaarlijkse verbranding van kerstbomen direct te stoppen en de kerstbomen voortaan georganiseerd aan te bieden voor de Biomassa Energie Centrale. Na enige discussie wordt besloten de motie voor de eerstvolgende vergadering van de Raad te agenderen. De heer Ruissen (SGP) stelt vragen over de huisvestingsproblematiek van muziekvereniging Concordia en Big Band Krimpen. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de gestelde vragen. De heer Oosterwijk (SGP) stelt vragen over de problemen in de navigatiesystemen van het ambulancevervoer in onze gemeente. Burgemeester Huizer geeft aan dat deze problematiek inmiddels bekend is. Zij zegt toe de gestelde vragen binnen 1 week schriftelijk te zullen beantwoorden. De heer Hofstra (VVD) complimenteert het college met de bereikte resultaten in het overleg met Rijkswaterstaat rondom de openings- en sluitingstijden van de Algerabrug. Wethouder Prins neemt deze complimenten graag in ontvangst.

 3. Besluitenlijst gemeenteraad
  Samenvatting:

  Vaststellen van de besluitenlijst van de gemeenteraad van 16 december 2010.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Lijst van stukken
  Samenvatting:

  Lijst van stukken nr. 1 van 2011.

  Beslissing: Van de lijst van stukken wordt zonder verdere discussie kennisgenomen.

 5. GGD Begroting 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om 1. In te stemmen met de GGD begroting 2011.2. In te stemmen met het voorstel voor verrekening decentrale huisvestings kosten CJG Rijnmond.


   download 2011000893.doc

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

 6. Gemeenschappelijke regeling Oliver
  • Samenvatting:

   Te besluiten om ons college toestemming te verlenen om vanaf 1 januari 2011 een nieuwe gemeenschappelijke regeling OLIVER vast te stellen.


   download 2011000900.doc

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten.

 7. Aanpassing verordening Wmo
  • Samenvatting:

   Te besluiten om de Verordening WMO aan te passen conform het ontwerp-besluit.


   download 2011000896.doc

  Beslissing: De dames van 't Hoogerhuijs (VVD), van Leeuwen (LK) en de heren Kamsteeg (CU), Oosterwijk (SGP), de Leeuw (CDA), Butter (PvdA) en Zweers (GL) stellen vragen betreffende de communicatie met de gebruikers, de verhuisplicht, het Wmo beraad, de scootmobielen, de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, trapliften in relatie met woningaanpassingen, de beschikbaarheid van aangepaste woningen en het leveren van maatwerk. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de gestelde vragen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten.

 8. Aanschaf extra zoutsilo
  • Samenvatting:

   Te besluiten om Een tweede opslagsilo voor strooizout aan te schaffen, zodat 's winters over een grotere voorraad strooizout kan worden beschikt.


   download 2011000956.doc

  Beslissing: De heren Zweers (GL), Poelman (CU), Oosterwijk (SGP), Ponsen (VVD) en Butter (PvdA) stellen vragen over de aanbesteding, de regionale samenwerking en het gebruik van de silo. Wethouder Prins beantwoordt de gestelde vragen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

 9. Comptabiliteit

  Beslissing: Zonder hoofdelijke stemming wordt met de voorstellen ingestemd.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/Home-Vergaderingen-Gemeenteraad/Agenda-10-februari-2011/Lijst-van-stukken-10-februari-2011.html