Agenda 8 maart 2012

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Locatie:
Raadzaal
Datum:
08-03-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Burgemeester Huizer, wethouder Prins en wethouder Blankenberg zijn verhinderd.

 3. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst van 23 februari 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst van 23-2-2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Herontwikkeling locatie Van Duijvendijk

  Samenvatting: Te besluiten om:1. vast te stellen het coo¨rdinatiebesluit ex artikel 3.30 van de Wet Ruimtelij-ke Ordening ten behoeve van de realisatie van het project 'Werf aan den IJssel';2. als besluiten waarop de coo¨rdinatie betrekking heeft aan te wijzen: het bestemmingsplan 'Werf aan den IJssel', de omgevingsvergunningen voor de bouw van 54 appartementen, de verplaatsing en herbestemming van een rijksmonumentale loods en de herbestemming van een rijksmonumentale loods en het besluit hogere waarden op de grond van de Wet geluidhinder; 3. als coo¨rdinerend bestuursorgaan aan te wijzen het college van burge-meester en wethouders;4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die waarop het besluit openbaar bekend is gemaakt.

  download 2012001367.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het stuk, waarbij er onder meer vragen worden gesteld over het verkooppercentage, de geluidshinder en het oprekken van de begrenzing van de geluidsnorm, de bezwaar-en beroepsprocedure, het coördinatiebesluit en de consequenties die dit heeft, de inspraak en de communicatie met burgers, rol en positie van Rijkswaterstaat en het effect van de buitendijkse ligging. Wethouder Hofstra beantwoordt de vragen. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 5. Begroting 2012 OPOCK

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De begroting 2012 van de stichting OPOCK goed te keuren.

  download 2012001363.doc

  Beslissing: De commissieleden tonen zich positief over de begroting en de vooruitgang die daarmee is geboekt. Er worden enkele vragen gesteld over onder meer de leerlingenaantallen en de risicoparagraaf. Wethouder Hofstra beantwoordt de vragen en zegt meer inzicht in de risicoparagraaf toe.

 6. Advisering toewijzing zendtijd LOK

  Samenvatting: Te besluiten om:Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de toewijzing van zendtijd aan de Stichting Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel

  download 2012001366.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel en stelt vragen over de luister-en kijkdichtheid en de omvang van de subsidierelatie. Wethouder Hofstra zegt toe de gegevens over de subsidierelatie te verstrekken.

 7. Afspraken/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Over dit punt wordt geen discussie gevoerd.

 8. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.