Agenda 7 juni 2012

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Locatie:
Raadzaal
Datum:
07-06-2012 20:00

 1. Behandeling jaarrekening
  Samenvatting:

  Beslissing: De commissie bespreekt de jaarrekening. Er worden algemene vragen gesteld over onder andere de rek in de begroting en de verschillenanalyse. Wethouder Prins beantwoordt de vragen en geeft daarbij aan dat het overschot incidentele baten betreft. Met betrekking tot de verschillende programma’s worden vragen gesteld over onder meer de vandalismemonitor en verhalen van schade, het schooladoptieplan, autodiefstal, samenwerking met de VRR, het betrekken van jongeren bij beleid, de jongerenwebsite, en de nieuwbouw van de Rudolf Steinerschool. Andere vragen hebben betrekking op de combinatiefunctionaris, minder uren inzet vanwege ziekte, gebruik van ledverlichting, al dan niet ingevulde prestatieindicatoren, verrommeling van groen, parkmanagement in de Stormpolder, slagingskansen op de woningmarkt, en de kwaliteit van zwemwater. Met betrekking tot de paragrafen worden vragen gesteld over de vergelijkingsmogelijkheid met omliggende gemeenten, het weerstandsvermogen, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de rol van Capelle aan den Ijssel, verwerking van resultaten uit grondexploitaties en energiebesparing bij het zwembad. De wethouders beantwoorden de gestelde vragen en lichten onduidelijkheden toe. Zij zeggen toe dat nog openstaande vragen schriftelijk worden beantwoord. De jaarrekening wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering.

 2. Voorjaarsnota 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De Voorjaarsnota 2012 vast te stellen.2. Kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingsvoorstellen.3. In te stemmen met de financie¨le gevolgen voor de jaren 2012-2015.4. De uitkomsten te laten dienen als uitgangspunt voor de Kadernota 2013


   download 2012002415.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt de voorjaarsnota, waarbij vragen worden gesteld over het behalen van taakstellingen zoals verwoord in het coalitieakkoord, schoolzwemmen, en marktconforme huren. De wethouders beantwoorden de vragen. De voorjaarsnota wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering geagendeerd.

 3. Afspraken/toezeggingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen afspraken/toezeggingen.

 4. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: Mevrouw Jaarsma informeert naar de bezuinigingen bij PCPO. Wethouder Hofstra licht de stand van zaken toe en benadrukt dat de gemeente geen directe verantwoordelijkheid draagt voor het bijzonder onderwijs. Hij zegt toe de raad op de hoogte te houden.

 5. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. Mededelingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen.

 7. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst van 31 mei 2012

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.