Agenda 31 mei 2012

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Locatie:
Raadzaal
Datum:
31-05-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Boudesteijn is verhinderd. De heer Ponsen zit de vergadering in diens afwezigheid voor.

 2. Mededelingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen.

 3. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst van 12 april 2012

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Bespreking Stand van Zaken Metropoolregio
  Samenvatting:

  Presentatie door dhr. Luc Boot (procesmanager Metropoolregio)

  Beslissing:

  De heer Boot geeft een presentatie over de ontwikkelingen en stand van zaken. Hoewel de afschaffing van de WGR+ is uitgesteld zijn de ambities ongewijzigd. Na afloop van de presentatie worden door de commissieleden vragen gesteld over onder meer de wijze van besluitvorming binnen de Metropoolregio, de afbakening van taken en bevoegdheden, de huisvestingsverordening en bronnen van inkomsten. De heer Boot beantwoordt de vragen en geeft tevens aan dat de in te dienen zienswijze belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de Metropoolregio. Wethouder Prins deelt mede dat vaststelling van de Krimpense zienswijze voorzien is voor de raadsvergadering in september.

 5. Decentralisatie Jeugdzorg
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. in te stemmen met het Programmaplan Decentralisatie Jeugdzorg, samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam 2012-2015


   download 2012002416.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel en stelt onder meer vragen over het al dan niet controversieel verklaard zijn van het onderwerp, zorginkoopmodellen, de (mogelijke) samenwerking met de K5 gemeenten, de risico’s, de manier waarop de financien geregeld worden, de werkwijze bij niet nakomen van verplichtingen, risico op versnippering van de zorg, wachtlijsten en het EKD. Burgemeester Huizer beantwoordt de vragen. De vraag over het EKD wordt schriftelijk beantwoordt. De commissie stemt vervolgens in het het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten. Het onderwerp wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering.

 6. Verordening BRP
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. de verordening Basisregistratie Personen (BRP) vast te stellen;2. de huidige verordening GBA in te trekken.


   download 2012002417.doc

  Beslissing: Zonder verdere discussie stemt de commissie in met het voorstel en stelt de gemeenteraad voor overeenkomstig te besluiten. Het onderwerp wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering.

 7. Begroting OGZRR
  Samenvatting:

  Beslissing: De commissie heeft geen behoefte om het stuk te bespreken. Er wordt geen zienswijze voorbereid.

 8. Begroting Groene Hart Archieven
  Samenvatting:

  Beslissing: De commissie heeft geen behoefte om het stuk te bespreken. Er wordt geen zienswijze voorbereid.

 9. Begroting Koepelschap Buitenstedelijk Groen
  Samenvatting:

  Beslissing: De commissie heeft geen behoefte om het stuk te bespreken. Er wordt geen zienswijze voorbereid.

 10. Afspraken/toezeggingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen afspraken en toezeggingen.

 11. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.