Agenda 28 juni 2012

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Locatie:
Waalzaal
Datum:
28-06-2012 20:00

 1. Kadernota 2013

  Beslissing: De commissie bespreekt de kadernota. Alle fracties refereren aan de nog te verwachten effecten naar aanleiding van de junicirculaire, waarover de volgende dag nog een raadsinformatiebrief zal worden verspreid. De VVD roept op om zelf actief richting te geven, en ook de CU draagt suggesties aan om bijvoorbeeld naar bestaande leegstand te kijken. Er worden verder onder meer vragen gesteld over de reserve riolering, de gemeentelijke huisvestingsproblematiek en rentelasten. Wethouder Prins geeft toelichting op de gemeentelijke huisvestingssituatie en de totstandkoming van de rentelasten en licht toe dat niet reserve riolering vrijvalt, maar de voorziening riolering intact blijft. De kadernota vormt de basis voor de Algemene Beschouwingen in de raadsvergadering van 2 en 5 juli, en vormt hiermee een bespreekpunt voor die vergadering.

 2. Vaststelling bestemmingsplan IJsseldijk
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. het bestemmingsplan IJsseldijk 330 vast te stellen;2. op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening, af te zien van het vaststellen van een grondexploitatieplan omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is.


   download 2012002700.doc

  Beslissing: De heer de Jager is woonachtig aan de Ijsseldijk 324 en spreekt in over het bestemmingsplan Ijsseldijk 330 en geeft aan dat hij bebouwing van 10 meter hoogte niet passend vindt. Ook de heer Cupedo spreekt in, en vindt de voorgenomen hoofte niet reeel. In de bespreking toont een deel van de commissie zich kritisch over de noodzaak tot archelogisch onderzoek. De heer Oosterwijk (SGP) benadrukt dat indien het bestemmingsplan in lijn is met de randvoorwaarden de raad consistent dient te zijn. Andere fracties beamen dit, waarbij er wordt aangegeven dat het van belang is bij de evaluatie van vaststellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden te bezien of er elementen zijn waar te weinig rekening mee is gehouden. De VVD fractie informeert of de wethouder aan de ontwikkelaar wil vragen om rekening te houden met de bezwaren van omwonenden. Wethouder Blankenberg zegt toe om dit te bespreken met de ontwikkelaar en gaat na of er archeologisch vooronderzoek is gedaan. Met betrekking tot de richting van de verplaatsing van de bebouwing, geeft de wethouder aan dat de bebouwing naar links is verplaatst (van het pand op nummer 328 af). De commissie geeft aan het stuk in de gemeenteraad te willen bespreken.

 3. VVGB nieuwbouw Krimpenerwaard College
  • Samenvatting:

   Te besluiten om: een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning van HEVO b.v. , ingediend op 27 maart 2012 (UV2012035), voor de nieuwbouw van het Krimpenerwaard College met inpandige sporthal en sportclubgebouw ten zuid-oosten van de huidige school aan de Driekamp 4 te Krimpen aan den IJssel, dit aangezien het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en omdat aan het ontwerp-besluit tot afgifte van de omgevingsvergunning een goede ruimtelijke onderbouwing ten grondslag kan worden gelegd.


   download 2012002705.doc

  Beslissing: De heer de Vries is voorzitter van het bestuur van Stichting Gezondheidscentrum en spreekt in over eerder verzonden brieven. In de daarop volgende bespreking geven de commissieleden aan te hechten aan goede en transparante communicatie en informeren naar het proces rondom de VVGB. Er wordt geinformeerd of er grond is voor weigering van de VVGB, en of verwerking van zienswijzen daar nog implicaties op kan hebben. Wethouder Blankenberg verduidelijkt dat het afgeven van de VVGB een verplichting is volgende de WABO. Hij bespreekt in de collegevergadering op welke manier de raad wordt geinformeerd over de brief die verstuurd gaat worden aan het Gezondheidscentrum en benadrukt dat het afgeven van de VVGB in principe los staat van de bezwaren van het Gezondheidscentrum. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten en als hamerstuk voor besluitvorming te agenderen.

 4. Opname apparatuur Raadzaal
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Akkoord te gaan met het vervangen van de audio- en aanpassing video apparatuur raadzaal en budget beschikbaar te stellen, te dekken uit de post onvoorzien 2012.


   download 2012002704.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel. Er wordt geinformeerd of de microfoons in de raadzaal worden vervangen. Wethouder Prins zegt toe dat het antwoord hierop schriftelijk wordt gegeven. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten en als hamerstuk voor besluitvorming te agenderen.

 5. Beleidsplan Schuldhulpverlening
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2015 Krimpen aan den IJssel vast te stellen


   download 2012002703.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel.Er worden vragen gesteld over wat als ‘tegenprestatie’ wordt gevraagd en of er aantallen bekend zijn. Ook worden er vragen gesteld over de draagkracht van de gemeente en preventie-maatregelen. Ook wordt geinformeerd naar de verschillen met het huidige beleid, voorlichitng op scholen, criteria die aan hulpverleners worden gesteld, het risicoprofiel en het gebruik van de hardheidsclausule. De PvdA fractie uit twijfels over de workshops. In zijn reactie geeft wethouder Blankenberg aan de suggestie om bijvoorbeeld NUTS-bedrijven en QuaWonen te betrekken bij de informatie over schuldhulpverlening over te willen nemen. De wethouder beantwoordt de overige gestelde vragen en onderschrijft daarbij het belang van voorlichting en preventie en benadrukt dat schuldhulpverlening om maatwerk vraagt. Hij zegt een evaluatie toe voor over 2 jaar. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten en als hamerstuk voor besluitvorming te agenderen.

 6. Concept begroting Promen 2013
  Samenvatting:

  Beslissing: Dit agendapunt wordt afgevoerd voor bespreking. Wethouder Blankenberg ligt toe dat het voorliggende stuk is achterhaald door de actualiteit van de val van het kabinet en het Lenteakkoord. Er is een nieuwe begroting toegezegd voor 1 oktober.

 7. Afspraken/toezeggingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen afspraken / toezeggingen

 8. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: Mevrouw Broekman informeert of er een beterschapswens naar mevrouw Jaarsma gezonden kan worden. Dit is al gebeurd.

 9. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter opent de vergadering en stelt voor om te beginnen met de bijdrage van de insprekers over onderwerpen die niet op de agenda staan. Vanwege inspreker s bij de agendapunten 5 en 6 worden deze voorafgaand aan agendapunt 4 behandeld. Mevrouw Bakker spreekt in over een brief die zij als inwoonster van Oud-Krimpen op 29 februari kreeg over de parkeersituatie en parkeerdruk. Zij betreurt dat zij nooit een ontvangstbevestiging of inhoudelijke reactie gekregen. Daarnaast vraagt ze de aandacht voor het parkeren op de Rotterdamseweg ter hoogte van de Wethouder Hoogendijktunnel. Mevrouw van Rijthoven spreekt in over de gevaarlijke verkeersituatie Olympiade-Sportsingel waarover zij op 7 juni een e-mail stuurde aan wethouder Prins. Er wordt te hard gereden en bij de kruising met de Korf is de voorrangssituatie onduidelijk. Op de Sportsingel moeten fietsers auto’s ontwijken. Daarnaast is er weinig speelgelegenheid in de omgeving van de Concours.

 10. Mededelingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen.

 11. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst van 7 mei 2012

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.