Agenda 27 oktober 2011

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Locatie:
Waalzaal
Datum:
27-10-2011 20:00

 1. Hoorzitting begroting 2012 (20.00 - 21.00 uur)

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter van volkstuindersvereniging "de Amateur" mevrouw L. de Bode spreekt in. Mevrouw Jaarsma (D66) en de heren Moerland (CDA) en Van Geelen (PvdA) stellen enkele verhelderende vragen. Mevrouw De Bode beantwoordt de gestelde vragen.

 2. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Wethouder A.A. Aeyelts Averink Winsemius is vandaag verhinderd.

 4. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst Raadscommissie Samenleving 8-9-2011
  Vaststellen besluitenlijst Raadscommissie Bestuur/Middelen 6-9-2011
  Vaststellen besluitenlijst Raadscommissie Grondgebied 6-9-2011

  Beslissing: De besluitenlijsten van de drie "oude" raadscommissies worden ongewijzigd vastgesteld.

 5. Begroting OGZRR 2012

  Samenvatting:

  Te besluiten om 1. In te stemmen met de Begroting 2012 van de OGZRR (Openbare Ge-zondheidszorg Rotterdam Rijnmond) 2. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2010 van de OGZRR.

  Beslissing: De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten.

 6. Begroting 2012

  Samenvatting:

  Begroting 2012 gemeente Krimpen aan den IJssel

  Beslissing: De voorzitter stelt voor de gehele begroting programmagewijs te behandelen. Hiermee wordt ingestemd. Raadsvoorstel: De heer Vogelaar (SGP) stelt een vraag betreffende de ingeboekte bezuinigingen rondom het bestuur. De burgemeester beantwoordt de gestelde vraag. Programma 1 Bestuur en dienstverlening: De heer Boudesteijn (LK) informeert naar de strekking van het gestelde over het “online” huwelijk. De burgemeester beantwoordt de gestelde vraag. Programma 2 Veiligheid: De heren De Leeuw (CDA), Ponsen (VVD),Van der Ven (LK), Luijendijk (SvK), Oosterwijk (SGP), Poelman (CU), en Moerland ((CDA) stellen vragen over de beleidsnota integrale handhaving, de fysiek sociale infrastructuur, de Mosquitos (zijn ze er nog?), de verantwoordelijkheid van private partijen betreffende veiligheid, drugsgerelateerde criminaliteit, het beleid op verkeersveiligheid en de verplichtingen t.a.v. oefeningen in het kader van de Veiligheidsregio. De burgemeester en de wethouders Prins en Blankenberg beantwoorden de gestelde vragen. Programma 3 Jeugd en onderwijs: Mevrouw van ´t Hoogerhuijs (VVD) en de heren Van der Ven (LK), Kamsteeg (CU) en Oosterwijk (SGP) stellen vragen betreffende de groep meiden 13-15 jaar, het vertrek van de ambulante jongerenwerker, de actieve uitvoering van de leerplicht, de doelgroep kinderen in peuterspeelzalen en de beleidsnota speelvoorzieningen. Wethouder Blankenberg beantwoordt de gestelde vragen. Programma 4 Sport en cultuur: De dames Jaarsma (SvK) en van ´t Hoogerhuijs (VVD) stellen enkele vragen over de tabellen. De vragen worden als technisch aangemerkt en zullen in de schriftelijke ronde worden opgenomen. De heer Vogelaar (SGP) informeert naar het ambitieniveau voor het aantal gebruikers voor het zwembad, muziekschool en bibliotheek mede in relatie tot de inzet van de combinatiefunctionaris. Wethouder Blankenberg beantwoordt de gestelde vraag. Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning: Mevrouw Mastenbroek (D66) en de heer Oosterwijk (SGP) stellen vragen over het onder druk staan van collectieve voorzieningen en het actualiseren van de notitie burgerparticipatie. Wethouder Blankenberg beantwoordt de gestelde vragen. Programma 6 Werk en inkomen: De heer Oosterwijk (SGP) stelt een vraag over de invoering van de nieuwe wet betreffende schuldhulpverlening in relatie tot de financiële consequenties van de stijging van het aantal gebruikers. Wethouder Blankenberg beantwoordt de gestelde vraag. Programma 7 Beheer buitenruimte: De heren Neeleman (D66), Luijendijk (SvK), Butter (PvdA) en Zweers (GL) stellen vragen over het ambitieniveau van de opgenomen streefwaarden, de opzet van de hoorzitting, het openbreken van het lopende huurcontract met de volkstuindervereniging, de compensatieregeling zwakke bodems, de afvalverwerking in relatie tot de inbreng van de burgers. De voorzitter en de wethouders Prins en Blankenberg beantwoorden de gestelde vragen. Programma 8 Duurzaam wonen en werken: De heren Neeleman (D66), Moerland (CDA), Luijendijk (SvK) en Vogelaar (SGP) stellen vragen over de stand van zaken van de centrumvisie, het milieuplatform, de bereikbaarheidsmakelaar, de resultaten van het onderzoek Beter benutten, de doorloopsnelheid algeracorridor, de “Park en Ride” bij de surfplas, de slaagkans op de woningmarkt, nadere informatie over de woningmarkt voor starters en de tabel van woningbouwprojecten. De wethouders Prins en Blankenberg beantwoorden de gestelde vragen. Paragraaf A tot en met G (Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Onderhoud Kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid): De heren Neeleman (D66), De Leeuw (CDA), Kamsteeg (CU) en Vogelaar (SGP) stellen vragen over de voor het college drie belangrijkste speerpunten van deze begroting, de risicoparagraaf betreffende het onderhoud van de G.C. Roosweg, de werkwijze en het vaststellen van het weerstandsvermogen (niet meer van deze tijd), het uitvoeren van een gemeentelijke “stresstest” en het onderzoek naar de bouw van een nieuw raadhuis. De burgemeester en de wethouders Prins en Blankenberg beantwoorden de gestelde vragen. Paragraaf H Nieuw beleid en Intensiveringen: De heer Moerland stelt een vraag over de kwaliteit en geldigheid van de gebruikersvergunningen. De burgemeester beantwoordt de gestelde vraag. Toelichtingen, Budgetautorisatie en Reserves en Voorzieningen: De heer Boudesteijn (LK) complimenteert het college met de huidige gemeentelijke financiële positie en spreekt de wens uit dat dit ook in de toekomst zo zal blijven.

 7. Afspraken/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De afsprakenlijst wordt bijgewerkt.