Agenda 24 november 2011

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Locatie:
Raadzaal
Datum:
24-11-2011 20:00
Aanwezig:
Voorzitter: drs. A. Hofstra. Griffier: Mr. A.F. Braams. Aanwezig M.C. Bac-Engels, A. van den Bor, G. Boudesteijn, W.J. de Bruijn, C. van Geelen, E.H.J. Hofs-van Wensveen, I.S. Hoogerhuijs-Buitenhuis, drs. A.T. Kamsteeg, drs. A.J. de Leeuw, H. Luijendijk, A.J.C. Neeleman, C.A. Oosterwijk, drs. A.H. Poelman, L. Pols, ing. J.S. Ponsen, Ir. H.J.A. Ruissen, T.B. Versnel, C.A. Vogelaar, A.M.H. Zweers. Voorts zijn aanwezig: A.A.Aeyelts Averink-Winsemius (wethouder) en A. Prins (wethouder).

 1. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: Er hebben zich twee insprekers gemeld voor agendapunt 5 Detailhandelvisie. Het betreft de heren G.P.M. van Os en A.M. van Wingerden. Er wordt afgesproken dat beide insprekers bij de behandeling van agendapunt 5 zullen inspreken, waarna de beraadslaging in de commissie zal plaatsvinden.

 3. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 27 oktober 2011

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Rechtspositie bestuurders

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de Verordening Rechtspositie wethouders, raads-, burger- en commissieleden 2012 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de gelijknamige Verordening 2009 2. het gebruik van een i-Pad fiscaal te belasten voor raads- en burger- leden3. dit besluit 1 januari 2012 in werking te laten treden

  download 2011009959.doc

  Beslissing: De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten (Hamerstuk).

 5. Detailhandelsvisie

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de detailhandelsvisie als input voor de nieuwe be-stemmingsplannen en als toetsingskader met betrekking tot detailhandels-ontwikkelingen

  download 2011009960.doc

  Beslissing: De heren Van Os en Van Wingerden spreken in. De heer Van Os pleit voor de mogelijkheden om in de Stormpolder onder voorwaarden detailhandel toe te staan en dit niet via beperkende maatregelen in bestemmingsplannen te verbieden. De heer Van Wingerden spreekt zijn zorg uit betreffende de toekomst van de detailhandel in de oude wijken. Mevrouw Hofs (PvdA) en de heren Poelman (CU) en Oosterwijk (SGP) stellen enkele inhoudelijk verhelderende vragen aan de insprekers. De insprekers beantwoorden de gestelde vragen. De heren De Leeuw (CDA), Oosterwijk (SGP), Luijendijk (SvK), Ponsen (VVD), Van Geelen (PvdA), Boudesteijn (LK), Neeleman (D66) en Poelman (CU) stellen vragen en maken opmerkingen betreffende detailhandel buiten de winkelcentra, een meer actievere rol van de gemeente bij de kleine winkels in de wijken, de marktwerking, de situatie van de detailhandel in Oud Krimpen en aan de IJsseldijk, de vergunningoverdracht bij verkoop, de uiteindelijk consequenties van de voorliggende visie mede in relatie tot de centrumvisie, de relatie tussen detailhandel en woonzorgzonering en de aandacht voor startende ondernemers. De wethouders Prins en Ayelts Averink nemen kennis van de opmerkingen en beantwoorden de gestelde vragen. De commissie stemt (nog) niet in met het voorstel en adviseert de raad om na bespreking in de raad te besluiten (Bespreekstuk)

 6. Najaarsnota 2011

  Samenvatting:

  Document: Najaarsnota 2011

  Beslissing: De heren Versnel (VVD), v.d. Bor (GL), De Leeuw (CDA), Vogelaar (SGP), Neeleman (D66), Luijendijk (SvK), Boudesteijn (LK) maken opmerkingen en stellen vragen over de verbeteringen in de meerjarensaldi, de vorm van de nota, de budgetaanpassingen, werk en inkomen, integratieheffingen, maatschappelijke stages, de leesbaarheid van de nota, het leerlingenvervoer, het werkgeversservicepunt, de duurzaamheidsvisie, budgetoverheveling, jeugdparticipatie, analyse doorstroming, voordelen op het openbaar en bijzonder onderwijs, de OZB, energiekosten sportaccomodaties en cameratoezicht Stormpolder. De wethouders Prins en Ayelst Averink nemen kennis van de gemaakte opmerkingen en beantwoorden de meeste gestelde (technische) vragen. Enkele vragen zijn te technisch van aard en zullen schriftelijk worden beantwoord. De commissie stemt na discussie uiteindelijk in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten. (Hamerstuk)

 7. Tarievenvoorstel

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de belasting- en tariefvoorstellen 2012 en de belastingverordeningen 2012 conform het ontwerp-besluit vast te stellen.

  download 2011010157.doc

  Beslissing: Mevrouw Hofs (PvdA) en de heren Luijendijk (SvK), Van Geelen (PvdA) en Boudesteijn (LK) stellen vragen over de tarieven betreffende gehandicaptenparkeerkaarten, rijbewijzen, huur Tuyter en de lijkbezorgingsrechten (grafruiming). De wethouders Prins en Aeyelts Averink beantwoorden de gestelde vragen. De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten (Hamerstuk).

 8. Controlleprotocol jaarrekening 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het concept-controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarre-kening 2011 vast te stellen

  download 2011009969.doc

  Beslissing: Zonder discussie stemt de commissie in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten (Hamerstuk)

 9. Nota afwijkingenbeleid

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De nota afwijkingenbeleid vast te stellen

  download 2011009966.doc

  Beslissing: Zonder discussie stemt de commissie in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten (Hamerstuk)

 10. Financiële verordening 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De Financie¨le verordening 2012 vast te stellen

  download 2011009961.doc

  Beslissing: De heren Kamsteeg (CU), De Leeuw (CDA) en Neeleman (D66) stellen vragen over de beleidsverantwoording in relatie tot de jaarrekening, diverse lijstjes van uit te brengen nota's, de jaarrekening en al dan niet gemaakte afspraken in de "Studiegroep doorontwikkeling P&C". Wethouder Prins beantwoordt de gestelde vragen. Er wordt afgesproken dat vanuit de "Studiegroep doorontwikkeling P&C" nog eens kritisch zal worden gekeken naar de gehele planning en control cyclus in relatie tot het vergaderschema van de raad in 2012. Na discussie stemt de commissie in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten (Hamerstuk).

 11. Aanleg vrachtwagenparkeerterrein

  Samenvatting: Te besluiten om:1. voor de aanleg van een vrachtwagenparkeerterrein aan de Van Utrecht-weg € 300.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag af te schrijven in 15 jaar.

  download 2011009967.doc

  Beslissing: De heren Ponsen (VVD), Neeleman (D66), Luijendijk (SvK), Pols (SGP), De Leeuw (CDA), v.d. Bor (GL), Kamsteeg (CU), en Boudesteijn (LK) stellen vragen en maken opmerkingen over het kostendekkend maken van het gebruik van de parkeerplaats, de veiligheid, de OGMS, het ECK terrein, deelgebruik van het abonnement, de kosten van de bewaking, diefstalpreventie, verzekering en handhaving van het parkeerverbod voor vrachtauto's in de overige straten van de Stormpolder. Wethouder Prins beantwoordt de gestelde vragen. De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten (Hamerstuk).

 12. Afspraken/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De afsprakenlijst voor deze commissie wordt momenteel opgesteld.