Agenda 24 mei 2012

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Locatie:
Raadzaal
Datum:
24-05-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter licht toe dat het presidium heeft besloten om de raadsinformatiebrief te agenderen voor bespreking.

 2. Mededelingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen.

 3. Bespreking raadsinformatiebrief Jongerenwerk
  Samenvatting:

  Raadsinformatiebrief

  Beslissing: De commissie bespreekt de raadsinformatiebrief uitgebreid. Er is ontevredenheid over het late moment van informeren van de fracties, en vanuit enkele fracties is tevens kritiek op het functioneren van de wethouder. Er is waardering voor het gedane onderzoek en de analyse, al wordt over de voorstellen verschillend gedacht. De discussie spitst zich toe op de vraag of er al dan geen sprake is van nieuw beleid. De fracties informeren onder meer over de gang van zaken in de afgelopen jaren, de concrete plannen voor alternatief jeugd-en jongerenwerk en voor de Big Bear, de relatie tussen het jongerenwerk en de functie van het CJG, de positie van het onderzoeksbureau bij de genoemde evaluatie. De fracties van Leefbaar Krimpen en GroenLinks pleiten voor behoud van de Big Bear als locatie voor jongerenwerk, en, evenals D66 pleiten zij voor een bredere (leeftijds)focus. Meerdere fracties vinden de aanpak voor 18+ jeugd onderbelicht. In zijn reactie benadrukt wethouder Hofstra dat hij uitvoering geeft aan het door de raad vastgestelde beleid voor jeugd van 0-23 jaar, en er geen sprake is van wijziging van beleid. In 2013 wordt een nieuw beleidskader opgesteld. De wethouder geeft aan dat ook de (landelijke) transitie jeugdzorg een rol speelt bij de aangekondigde wijzigingen. Op dit moment wordt de jeugd van 12-17 jaar onvoldoende bereikt. Hij geeft eveneens aan dat de Big Bear niet wordt gesloten, maar dat het contract op initiatief van JJMH wordt opgezegd met ingang van september; de gemeentelijke activiteiten stoppen in juni. Wel wordt nog nagedacht over invulling van het Huttendorp. Er moet worden nagedacht over andere plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Ook wordt gekeken naar andere gebruikers voor de Big Bear – bijvoorbeeld Concordia en Big Band Krimpen. Hij informeert de commissie nader naar aanleiding van de voortgangsrapportage, die voor juli is voorzien. In de afsluiting discussieert de commissie over vervolg van agendering. Er is behoefte om nader over het jeugdbeleid te spreken; op voorstel van de voorzitter wordt besloten om het onderwerp te agenderen in de informatieve commissie na de zomer.

 4. Afspraken/toezeggingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen afspraken / toezeggingen.

 5. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.