Agenda 23 februari 2012

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Locatie:
Raadzaal
Datum:
23-02-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Mededelingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er is bericht van verhindering binnengekomen van de heren J. Butter, J.S. Ponsen en A. van den Bor.

 3. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst van 19 februari 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Evenementen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Notitie evenementenbeleid Krimpen aan den IJssel 2012 vast te stellen.


   download 2012001028.doc

  Beslissing: Mevrouw Jaarsma (SvK) en de heren Van der Ven (LK), Versnel (VVD), Poelman (CU), Neeleman (D66), Geelen (PvdA), Ruissen (SGP), De Leeuw (CDA) en Zweers (GL) stellen vragen en maken opmerkingen over de duidelijkheid en transparantie van het voorstel, de verruiming van de horecauren, het voordeel van 1 aanspreekpunt, verduidelijking van de zondagswet, de verhouding tussen het evenementenbeleid en het alcoholbeleid, het evenwicht in het beleid, de wenselijkheid van het concreter invullen van de gestelde kaders, het stellen van concrete plafonds bij grote evenementen, het concreet invullen van de geluidsniveau's (DBA's), het evaluatiemoment, het maken van risicoanalyses door de DCMR, de specifieke bevoegdheden van de burgemeester binnen het beleid en het leveren van maatwerk. Burgemeester Huizer beantwoordt de gestelde vragen en gaat in op de gemaakte opmerkingen. Na discussie in twee termijnen stemt de commissie (nog) niet in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om na bespreking in de de raad te besluiten. (Bespreekstuk)

 5. Rekenkamerfunctie
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Akkoord te gaan met een pilot rekenkamercommissie tot uiterlijk 7 juli 2013 om vervolgens na evaluatie een definitieve keuze te maken over de rekenkamerfunctie;2. Onder intrekking van de Verordening op de Rekenkamercommissie 2005 vast te stellen de Verordening op de Rekenkamercommissie 2012.;3. De huidige leden van de rekenkamercommissie mevrouw C. Snel en de heren C. Vogelaar en A.J.C. Neeleman op eigen verzoek met te-rugwerkende kracht met ingang van 1 maart 2012 eervol te ontheffen van de functie van lid van de rekenkamercommissie;4. Ingaande 1 maart 2012 te benoemen als lid van de rekenkamer-commissie mevrouw drs. N.H. Schuring (lid) en de heren Dr. J.L.M. Hakvort (lid) en mr. P. de Vries (voorzitter);5. Een vaste vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamercommissie vast te stellen van € 5.000, - per kalenderjaar, gelijkelijk te verdelen onder de 3 leden.


   download 2012001024.doc

  Beslissing: De dames Broekman (PvdA) en De Rooij (CU) alsmede de heren Oosterwijk (SGP), Moerland (CDA), Versnel (VVD), Neeleman (D66) en Zweers (GL) stellen vragen en maken opmerkingen over de Krimpense relevantie van de gezamenlijke onderzoeksonderwerpen, de wenselijkheid van een auditcommissie, het voordeel van deze pragmatische aanpak, het aantal onderzoeken, de mogelijkheid om later nog een definitieve keuze te kunnen maken en de stand van zaken van het lopende onderzoek. Burgemeester Huizer beantwoordt de gestelde vragen en gaat in op de gemaakte opmerkingen. De commissie stemt (nog) niet in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om na bespreking in de raad te besluiten (Bespreekstuk).

 6. Tweede wijziging legesverordening 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De tarieventabel behorende bij de legesverordening 2012 te wijzigen conform de aangeleverde wijzigingsverordening.


   download 2012001025.doc

  Beslissing: De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de Raad om overeenkomstig te besluiten (Hamerstuk).

 7. Verlenging beleidsnota Sport & Bewegen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De doorlooptijd van de beleidsnota Sport & Bewegen met 2 jaar te ver-lengen tot 2015


   download 2012001023.doc

  Beslissing: De dames Van 't Hoogerhuijs (VVD) en Jaarsma (SvK) alsmede de heren De Leeuw (CDA), Poelman (CU), Van Geelen (PvdA), Neeleman (D66), Van der Ven (LK), Schultink (SGP) en Zweers (GL) stellen vragen en maken opmerkingen over de relatie tussen het accommodatiebeleid en de voorzieningendiscussie, de voorligggende doelstellingen betreffende de inzet van de combinatiefunctionaris sport, de relatie tussen de financiering en het intensiveren van bestaand beleid en de tussentijdse evaluatie. Wethouder Blankenberg beantwoordt de gestelde vragen en gaat in op de gemaakte opmerkingen. Na discussie stemt de commissie in met het voorstel en adviseert de Raad overeenkomstig te besluiten (Hamerstuk)

 8. Wijzigingen in de Bouwverordening
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:vast te stellen de volgende verordening: ""Bouwverordening 2003, bijgewerkt tot en met de 6e wijziging"".


   download 2012001026.doc

  Beslissing: Mevrouw van 't Hoogerhuijs (VVD) en de heren Neeleman (D66) en Moerland (CDA) maken enkele opmerkingen over de informatie in het stuk, de "technische" leesbaarheid en de wenselijkheid van het opnemen van een "was" - "wordt" tabel. De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de Raad overeenkomstig te besluiten (Hamerstuk).

 9. Afspraken/toezeggingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen discussie gevoerd bij dit punt.

 10. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.