Agenda 19 januari 2012

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Locatie:
Raadzaal
Datum:
19-01-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als laatste te behandelen omdat de burgemeester pas later aanwezig kan zijn. Vragen voor de rondvraag kunnen ook aan het einde van de vergadering worden gesteld.

 2. Mededelingen
  Samenvatting:

  Beslissing: De heer Zweers deelt mede dat het weer beter gaat met de heer van den Bor. Wethouder Blankenberg deelt mede dat Provinciale Staten akkoord is met de ontheffing die nodig was voor de vestiging van de Rabobank. De gemeente en de Rabobank hebben daarmee de ruimte om tot overeenstemming te komen.

 3. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst van 24 november 2011 en 1 december 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst van 24-11-2011 is op 1-12-2011 al vastgesteld. De besluitenlijst van 1-12-2011 wordt bij deze ongewijzigd vastgesteld.

 4. Benoeming nieuwe leden Stichting DSL
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De gemeenteraad conform bijgevoegde stukken te adviseren over te gaan tot benoeming van de leden van de commissie ruimtelijke kwali-teit (welstand).


   download 2011011231.doc

  Beslissing: De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 5. Vaststelling bestemmingsplan Memlinghof
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Met inachtneming van de beantwoording van de zienswijzen van de he-ren Van der Velden en Colijn, zoals verwoord in de nota beantwoording zienswijzen van 20 december 2011, het bestemmingsplan Memlinghof vast te stellen.2. Geen exploitatieplan vast te stellen.


   download 2011011229.doc

  Beslissing: De in het besluit foutief vermelde datum van 20 december 2012 wordt aangepast. Vervolgens stemt de commissie in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten.

 6. Vaststelling archeologische beleidskaart
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. de archeologische verwachtingen- en beleidskaart van de gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen.


   download 2011011230.doc

  Beslissing: De heer Vogelaar stelt enkele vragen over het effect op burgers en projectontwikkelaars, waarop wethouder Hofstra antwoordt. De antwoord op de vraag of het om vaststaand beleid gaat wordt via de griffier nagezonden.

 7. Sociaal-maatschappelijke voorzieningen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. het proces vast te stellen voor het voeren van een politieke discussie over het gewenste en financieel solide aanbod van sociaal-maatschappelijke (basis)voorzieningen in onze gemeente.


   download 2011011308.doc

  Beslissing: De commissie debatteert over het voorstel. De behoefte om de samenleving te raadplegen en draagvlak te zoeken voor de voorstellen wordt breed gevoeld. Het CDA verzoekt om referentiemateriaal om de kosten te kunnen duiden. Diverse fracties zijn echter kritisch over de volgorde van het proces waarbij de raad reeds bij stap 3 – voorafgaand aan de maatschappelijke raadpleging - wordt gevraagd om inhoudelijke kaders te stellen. De burgemeester beargumenteert dat het beter is om de burgerraadpleging te starten met een voorstel, en beaamt dat deze raadpleging professioneel begeleid dient te worden. Zij benadrukt dat het de bedoeling om na de maatschappelijke discussie nogmaals een raadsdebat te voeren waarin kan worden meegenomen hoe wordt omgegaan met de resultaten van de inspraak. Dit is nu niet opgenomen in het voorstel en zal alsnog worden toegevoegd. Op de vraag of de discussie enkel de vastgoedvoorzieningen betreft wordt ontkennend geantwoord; het gaat om voorzieningen in de brede zin. Dit wordt duidelijker verwoord in het uiteindelijke voorstel. Over het koppelen van de discussie over het voorzieningenniveau aan Algemene Beschouwingen bij de bespreking van de kadernota moet nog nader besloten worden; het is ook mogelijk om een aparte raadsvergadering te wijden aan de discussie over voorzieningen. De commissie onderstreept het belang van zorgvuldigheid boven snelheid.

 8. Raadsbesluit Tijdelijke regels aanscherping WWB 2012

  Beslissing: De fracties van het CDA en van de ChristenUnie informeren naar de tijdelijkheid van de maatregelen en naar de ‘speelruimte’ die in de verordening zit. Wethouder Blankenberg licht toe dat de maatregel streng is en een grote administratieve lastendruk met zich meebrengt. De ‘tegenprestatie’ mag vrij worden ingevuld. Hierover wordt de raad later dit jaar een voorstel gedaan, indien mogelijk voor de zomer. Het Platform WWB heeft ingestemd met de maatregel.

 9. Afspraken/toezeggingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen discussie gevoerd bij dit punt.