Agenda 12 april 2012

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Locatie:
Raadzaal
Datum:
12-04-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter stelt voor om de agendapunt 5 voorafgaand aan agendapunt 4 te behandelen. De commissie stemt hiermee in en de agenda wordt vervolgens vastgesteld.

 2. Mededelingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen mededelingen.

 3. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst van 8 maart 2012

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Afscheid plaatsvervangend voorzitter en interne leden van de rekenkamercommissie
  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter spreekt de scheidende leden toe en bedankt hen voor hun inzet.

 5. Onderzoek van de rekenkamercommissie naar de aanbesteding en realisatie thuiszorg Krimpen aan den IJssel
  Samenvatting:

  Beslissing: De commissie bespreekt de rapportage en geeft complimenten aan zowel de rkc voor de rapportage als aan het college voor diens reactie erop. De commissieleden stellen enkele vragen over de conclusies en aanbevelingen over onder meer de betrokkenheid van de clientenvertegenwoordiging, de manier van omgaan met aanbieders, de klachtenrapportage, het boetebeleid, en over continuiteit. Zowel de heer van der Leest (plv. Voorzitter van de rekenkamercommissie) als wethouder Hofstra beantwoorden de vragen, waarbij wethouder Hofstra aangeeft meer aandacht te gaan schenken aan de controle van rapportages en streeft naar regelarme beleidsafspraken volgens het principe 'high trust, high penalty’. Er zijn geen problemen met wachtlijsten bekend.

 6. Tarieven Gemeentelijke Muziekschool
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De 'Verordening regelende de tarieven voor de Gemeentelijke Muziek-school Krimpen aan den IJssel' voor het jaar lopend van 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2013 vast te stellen.


   download 2012001724.doc

  Beslissing: De commissie bespreekt het voorstel, en stelt vragen over de mogelijkheden tot lesgeldrestitutie, vervangende lessen/docenten, de jaarcontracten en de invloed hiervan op ledenaantallen en de administratieve lastendruk. De SGP fractie verzoekt om meer informatie ter onderbouwing van het voorstel. Wethouder Hofstra beantwoordt de vragen en gaat in op de lastendruk en het belang om docenten te committeren. De voorzitter constateert dat er nog de nodige aarzelingen zijn en diverse fracties zich nog op het voorstel zullen beraden. Nadat wethouder Hofstra heeft aangegeven dat het voorliggende voorstel zal worden aangescherpt stelt de voorzitter voor het (aangepaste) voorstel als bespreekstuk in de gemeenteraadsvergadering van 26 april te behandelen.

 7. Aanpassing regelgeving Wmo
  • Samenvatting:

   Te besluiten om: De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-meente Krimpen aan den IJssel 2007 aan te passen conform bijgaand ont-werp besluit.


   download 2012001726.doc

  Beslissing:

  De heer Bok geeft namens het college een presentatie. De commissieleden stellen vervolgens enkele vragen over onder meer de toepassing van de vermogensgrens, en de geplande voorlichting. Wethouder Hofstra beantwoordt de vragen en zegt toe dat de presentatie en het advies van de WMO adviesraad worden verspreid. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de gemeenteraad om overeenkomstig te besluiten. De voorzitter stelt voor om het als hamerstuk voor de raadsvergadering van 26 april te agenderen.

 8. Afspraken/toezeggingen
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn geen opmerkingen bij dit agendapunt.

 9. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.