Agenda 1 december 2011

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Locatie:
Raadzaal
Datum:
01-12-2011 20:00

 1. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Mededelingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter verzoekt de leden van de commissie om alle stukken behorende bij de agenda van de besluitvoorbereidende raadscommissies van 24 november als van 1 december te bewaren voor de vergadering van de Raad van 8 december 2011. Er wordt uitsluitend een agenda voor deze raadsvergadering gezonden.

 3. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Vaststellen besluitenlijst 24 november 2011

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Metropoolregio

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter stelt voor om in de eerste termijn alle fracties hun mening te laten geven over alle beschikbare informatie over het onderwerp Metropoolregio. Deze meningen worden door de heren A. Boele (gemeentesecretaris) en A.E Bosker (directeur Ruimte) via een flipover gebundeld en samengevat. Vervolgens kan indien gewenst in de tweede termijn een debat plaatsvinden. De vergadering gaat akkoord met deze aanpak. De heren Ruissen (SGP), Luijendijk (SvK), Moerland (CDA), Kamsteeg (CU), Zweers (GL), Neeleman (D66), Boudesteijn (LK), Versnel (VVD) en mevrouw Hofs (PvdA) geven de meningen van de fracties betreffende de metropoolregio in het algemeen en over de 7 pijlers in het bijzonder. Nadat de heer Bosker op hoofdlijnen de desbetreffende meningen op een flipover heeft gezet, vat de heer Boele de uitgesproken opvattingen samen. In de tweede termijn gaan alle genoemde sprekers in het kort in op de door de heer Boele uitgesproken samenvatting. Met de input van alle fracties zal de heer Bosker een concept brief namens de raad opstellen, die ter bespreking en vaststelling in de raad van 8 december 2011 uiterlijk woensdag 7 december 2011 aan alle raadsleden digitaal zal worden toegezonden.

 5. Speelruimtebeleid

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het speelruimtebeleid vast te stellen conform het bijgevoegde be-leidsplan2. Het bedrag van nieuw beleid voor de ""Uitvoering speelruimtebeleid en speelruimteplan"" (€ 50.000) in 2012 beschikbaar te stellen.

  download 2011009950.doc

  Beslissing: De dames Hofs (PvdA), Bac-Engels (VVD), Van Leeuwen (LK), Mastenbroek (D66), Snel (CDA) en de heren v.d. Bor (GL), Kamsteeg (CU) en Oosterwijk (SGP) stellen vragen en maken opmerkingen over banjerplaatsen, schoolpleinen als speelplaats, ontmoetingsplaatsen, hekken rond schoolpleinen, geluidsoverlast BOJ's, onderhoud jeudeboules banen, bankjes in de Schilderswijk, gebruik van de surfplas, hondenpoep op trapveldjes, vandalisme bij afvalbakken, wijkthema's, oprichten van een speeltuinvereniging, overdekte speelgelegenheid, opzetten van een skeelerbaan, bewonersparticipatie, de openstelling van schoolpleinen, 30km zones, brede c.q smalle stoepen, trapveldjes, de inrichting van de BOJ's, speelfaciliteiten voor 12 tot 17 jarigen, de handtekeningactie voor een skeelerbaan onder de Algerabrug, de in 2009 ingediende motie van de SGP, de financiele speelruimte voor dit onderwerp, de plaats van kinderen met een beperking bij dit beleid mede in relatie tot de toegankelijkheid van de speelpleinen. De wethouders Blankenberg en Aeylets Averink beantwoorden de gestelde vragen. De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten (Hamerstuk).

 6. Nota's Wmo en gezondheidsbeleid

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De inspraaknotitie Wmo en gezondheidsbeleid 2012-2015 voor kennis-geving aan te nemen. 2. De beleidsnota ""Samen verder"" Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel vast te stellen. 3. De Nota Lokaal gezondheidsbeleid ""Samenwerken voor gezondheid"" 2012-2015 vast te stellen.

  download 2011009945.doc

  Beslissing: De dames van 't Hoogerhuijs (VVD), van Leeuwen (LK), Mastenbroek (D66), de Rooij (CDA) en de heren v.d. Bor (GL), Moerland (CDA), Luijendijk (SvK) en Schultink (SGP) stellen vragen en maken opmerkingen over de vermogenstoets in de WMO, opheffen van eenzaamheid, overlastgevende verslaafden, het alcoholbeleid, school en genotmiddelen, verslavingspreventie, vervoer van ouderen, de opmerkingen van het Wmo beraad, de berichtgeving over de Wmo op de gemeentepagina van de IJssel- en Lekstreek, het gebruik van AED's, het appel op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners, het tevredenheidsonderzoek Wmo, de herintreding van de wijkverpleegkundige en de gemeentelijke visie op het jeugdbeleid. Wethouder Aeylets Averink beantwoordt de gestelde vragen en neemt kennis van de opmerkingen. De commissie stemt (nog) niet in met het voorstel en adviseert de raad om na bespreking in de raad te besluiten (Bespreekstuk)

 7. Wijziging verordening tarieven muziekschool

  Samenvatting: Te besluiten om1. De wijzigingen in de 'Verordening regelende de tarieven voor de Ge-meentelijke Muziekschool Krimpen aan den IJssel' voor het jaar lopend van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012 vast te stellen.

  download 2011009956.doc

  Beslissing: De heren Oosterwijk (SGP) en Neeleman (D66) stellen vragen en maken opmerkingen over de wijze waarop met de cursisten zal worden gecommuniceerd en de restitutie van cursusgeld. Wethouder Ayelts Averink beantwoordt de gestelde vragen en neemt kennis van de opmerkingen. Zij stelt de commissie tevens voor de ingangsdatum van de verordening te wijzigen met een terugwerkende kracht per 1 december 2011. De commissie stemt in met het voorstel, inclusief aanpassing van de ingangsdatum en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten (Hamerstuk).

 8. Statuten en benoemingen OPOCK

  Samenvatting: Te besluiten om:1.de gewijzigde statuten van de stichting OPOCK goed te keuren;2.de functieprofielen van de bestuurleden van de stichting OPOCK goed te keuren;3.als bestuursleden van de stichting OPOCK, per 1 januari 2012, voor een periode van vier jaar, te benoemen:""mevrouw C. van Deursen, wonende te Barendrecht;""mevrouw A. van Hemert, wonende te Oud-Beijerland;""de heer C. van den Heuvel, wonende te Rotterdam;""de heer M. Kramer, wonende te Spijkenisse.

  download 2011010154.doc

  Beslissing: De dames Hofs (PvdA) en Jaarsma (SvK) en de heren Neeleman (D66) en Oosterwijk (SGP) stellen vragen en maken opmerkingen over de betrokkenheid van bestuurders, discussies in de Capelse raad, het RvT model, de aanwezige expertise bij de nieuwe bestuursleden en wijzigingen op de voorliggende statuten. Wethouder Aeyelts Averink beantwoordt de gestelde vragen en neemt kennis van de opmerkingen. Zij is vanochtend in kennis gesteld van het feit dat er enige onvolkomenheden in de voorliggende statuten zijn vastgesteld. Zij stelt voor dat de statuten nogmaals nader worden bezien en bijgesteld, zodat deze in de raad van 8 december 2011 definitief kunnen worden vastgesteld. De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten (Hamerstuk).

 9. Afspraken/toezeggingen

  Samenvatting:

  Beslissing: De afsprakenlijst voor deze commissie wordt momenteel opgesteld.