Agenda 6 september 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
06-09-2011 10:00
Nummer:
37
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Strategisch communicatiebeleid

  Samenvatting: Te besluiten om:1. akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak om te komen tot een strategisch communicatiebeleid2. de kosten van € 5550,00 ten laste te brengen van het budget 5510002 (organisatieontwikkeling)

  download 2011007865.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 3. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins presenteert aan het college de derde tussenstand van de voorbereidingen voor de meerjarenbegroting 2012-2015. Afspraken worden gemaakt over hoe te komen tot een sluitend perspectief voor het einde van de meerjaren termijn. 2. Wethouder Aeyelts Averink doet het college verslag van haar onderhoud van hedenmorgen met vertegenwoordigers van Concordia over een vervangende huisvesting na het gereedkomen van een nieuw Krimpenerwaardcollege. 3. De gemeentesecretaris inventariseert bij het college de gespreksonderwerpen voor het gesprek met het college van B&W van Ridderkerk, op 13 september a.s. 4. De gemeentesecretaris meldt dat de problematiek rondom Diginotar de digitale dienstverlening van onze organisatie niet benadeelt. Op de gemeentelijke website is daarvan inmiddels mededeling gedaan. 5. De burgemeester brengt naar voren dat het voor het voorjaar 2012 geplande digitale aangifteloket bij de Krimpense politie vervroegd wordt gerealiseerd: medio december a.s. Hierover wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

 4. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 5. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 7. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 6 tot en met maandag 12 september 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 8. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissing, genummerd 1.