Agenda 21 juni 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
21-06-2011 09:00
Nummer:
26
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van het portefeuillehoudersoverleg Wonen van 15 juni jl. Van de 15 gemeenten staan er 13 van gesteld om het Uitvoeringsconvenant voor de woningbouwtaakstelling te ondertekenen. 2. Wethouder Blankenberg meldt dat de organisatieonderdelen die de uitvoering van de WWB, WIJ en Wajong tot hun taak hebben, gisteren bijeen geweest zijn om te komen tot een concrete aanpak voor de afgesproken financiële ombuigingen in deze sector. 3. Wethouder Aeyelts Averink brengt naar voren, dat de overdracht van de jeugdgezondheidstaken (0 tot 4 jaar) van Vierstroom naar CJG – anders dan oorspronkelijk de bedoeling was – frictiekosten met zich meebrengt. Er wordt bezien in samenspraak tussen de portefeuillehouders van Krimpen en Lansingerland hoe dat kan worden opgelost met het CJG. 4. De secretaris meldt dat het MT op 15 juni jl. zich heeft beraden op de uitkomsten van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Tijdens een personeelsbijeenkomst op 28 juni a.s. wordt daarvan verslag gedaan. Met het oog daarop vangt het wijkbezoek van het college op die middag aan om 14.30 uur. 5. De burgemeester brengt ter sprake het besluit van Minister Donner om aan de provincie een verbeterd herindelingadvies voor de Krimpenerwaard te vragen. Zij heeft reeds gisteren dit besluit ter vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen gebracht. De ontwikkelen worden afgewacht. 6. De burgemeester doet verslag van de vergadering van het Regionaal College en van het AB Veiligheidsregio van 20 juni jl.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 3, met dien verstande, dat: Punt 2.3: De burgemeester spreekt de bereidheid uit om de verleende vergunning voor Skateland aan te vullen met een bepaling, dat – indien de weersgesteldheid daartoe noopt – het evenement kan worden verplaatst naar het terrein onder de aanbrug van de Algerabrug. Omwonenden zullen daarvan op de hoogte worden gesteld.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staten 4a en 4b vermelde beslissingen.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 21 tot en met maandag 27 juni 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Besproken wordt de agenda van het AB van de Stadsregio van 22 juni a.s. De wethouders Aeyelts Averink en Prins wonen deze vergadering bij.

 8. Evaluatie commissieronde
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de commissieronde. 

  Beslissing: De commissieronde wordt geëvalueerd.

 9. Concept-agenda raad
  Samenvatting:

  De burgemeester legt ter kennisneming voor de agenda en lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van  30 juni 2011

  Beslissing: Van de concept-agenda wordt kennis genomen.

 10. AB Stadsregio 22 juni 2011
  Samenvatting:

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Afwijzing partycentrum Schelvenaer
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. in te stemmen met het besluit van de burgemeester tot afwijzing van het verzoek om uitbreiding van de exploitatie met een partycentrum. 2. in te stemmen met de inhoud van bijgaande conceptbrieven aan de exploitant van Restaurant De Schelvenaer en de omwonenden.


   download 2011005983.doc

  Beslissing: Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester tot afwijzing van het verzoek om uitbreiding van de exploitatie van De Schelvenaer met een partycentrum.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/College-van-Burgemeester-en-wethouders-Agenda-21-juni-2011/Lijst-van-stukken-21-juni-2011.html