Agenda 15 maart 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
15-03-2011 09:00
Nummer:
11
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder Ayelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Beheerplan gemeentelijk vastgoed

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het bijgaande ""Beheerplan Gemeentelijk Vastgoed"" en deze vast te stellen.

  download 2011002607.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De tekst van de Nota wordt op enkele redactionele punten aangepast.

 2. Bestuursopdracht huisvesting organisatie

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Aan de gemeentesecretaris een bestuursopdracht te geven, inhoudende een onderzoek naar de bestaande huisvesting van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat (zowel bouwkundig, huisvestings-technisch als financieel), een onderzoek naar wat het betekent om de bestaande situatie voor langere termijn te continueren (eveneens: bouwkundig, huisvestings-technisch en financieel), alsmede een (vergelijkend) rekenkundig onderzoek naar nieuwbouw, een en ander zoals nader in deze nota omschreven.

  download 2011002608.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Tennispark Kerkdreef

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het verzoek tot mogelijke aankoop van het tennispark door T.C. Krimpen af te wijzen.

  download 2011002610.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda van het portefeuillehoudersoverleg Wonen, op 16 maart a.s., wordt doorgenomen. Wethouder Blankenberg zal dit overleg bijwonen.

 5. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 5.

 7. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 en 2.

 8. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 9. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Aeyelts Averink meldt, dat vanuit de bibliotheek het idee is geopperd om te komen tot een boekenbal ter gelegenheid van de boekenweek 2012. Het college reageert positief op dit idee. 2. Zij zegt voorts, dat de dag van de leerplicht (17 maart a.s.) zal staan in het teken van het leerrecht van kinderen en jongeren. 3. De gemeentesecretaris deelt mee dat het MT op 24 en 25 mei a.s. in retraite gaat om de reorganisatie te evalueren. Parallel daaraan zal in de organisatie een onderzoek naar de medewerkerstevredenheid worden uitgezet. 4. Hij meldt tevens dat de MT’s van Capelle en Krimpen op 16 maart a.s. elkaar opnieuw ontmoeten in het kader van de beoogde onderlinge samenwerking. 5. Hij doet tenslotte verslag van de secretarissenkring van 10 maart jl. waarin omstandig de initiatieven om te komen tot een bestuurlijke herinrichting van de Randstad zijn besproken.

 10. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 en 2.

 11. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 15 tot en met maandag 21 maart 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.