Agenda 14 juni 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
14-06-2011 12:00
Nummer:
25
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Vaststelling erkeningssubsidies 2010

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De erkenningsubsidies 2010 vast te stellen conform de in bijlage 1 bijgevoegde lijst met bedragen.2. In te stemmen met de afwijking ten aanzien van de bepalingen uit de ASV door toepassing van de hardheidsclausule.

  download 2011005769.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 14 tot en met maandag 20 juni 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 3. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Het college blikt terug op het VNG-congres van 7 en 8 juni jl., in het bijzonder wat betreft het proces en de besluitvorming rondom het onderhandelingsakkoord tussen VNG en Rijk. 2. De gemeentesecretaris doet verslag van het bezoek van de secretarissen van Capelle en Krimpen aan de heer V.G.M. van den Berg, die voor de Leidse regio een shared servicecentrum heeft gebouwd. Het is de bedoeling dat nog vóór de vakantieperiode de colleges van beide gemeente een intentie uitspreken en een onderzoeksopdracht formuleren op het punt van aanstaande samenwerking. Direct na het zomerreces zullen de colleges elkaar ontmoeten.

 4. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Besproken worden de agenda’s van het Portefeuillehoudersoverleg voor Wonen op 15 juni a.s. alsmede voor Groen, Ruimtelijke Ordening en Milieu op 16 juni a.s. De vergaderingen worden bijgewoond door achtereenvolgens wethouder Blankenberg en wethouder Aeyelts Averink.

 5. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 3.

 6. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 7. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 8. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 5, met dien verstande, dat: Punt 3.2: Gelet op het advies van de Bezwarencommissie en in aanmerking nemende hetgeen ter vergadering van de zijde van de gemeentesecretaris wordt toegelicht, besluit het college het ingangstijdstip van de waardering van de functies van bezwaarmakers te bepalen op 1 april 2007.