Agenda 10 mei 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
10-05-2011 12:00
Nummer:
20
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Contract verlenging bestratings- en kabel onderhoud

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met het bezuinigingsvoorstel m.b.t. het bestratings- en kabelonderhoud.2. Hiertoe een nieuw contract aan te gaan met M.Hage BV te Almkerk.

  download 2011004612.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Beleidsvoorstel en ontwerp plannen OV 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. te reageren op het beleidsvoorstel en de ontwerp-plannen OV 2012

  download 2011004613.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande dat de adviesnota aan de commissie Grondgebied, wordt omgezet in een adviesnota aan de raad.

 3. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissing, genummerd 1.

 4. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 5. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. De burgemeester meldt hoe de leden van het presidium hebben gereageerd op de voorgestelde wijze van behandeling van het voorstel met betrekking tot nieuwbouw van het Krimpenerwaardcollege. B&W vinden het belangrijk dat het uitgebrachte voorstel integraal in behandeling wordt genomen. De burgemeester gaat dit beargumenteerd onder de aandacht van het presidium brengen. 2. De wethouders Blankenberg en Aeyelts Averink doen verslag van de gesprekken met achtereenvolgens KOAG en het Krimpenerwaardcollege, over de besluitvorming van B&W van 3 mei jl. 3. Wethouder Prins meldt dat op 11 mei a.s. een discussie binnen stadsregionaal verband plaatsvindt over het concept voor de Structuurvisie Rotterdam Vooruit. Het concept wijkt in essentie niet af van hetgeen voordien reeds aangekondigd is. 4. Wethouder Aeyelts Averink deelt met het college haar zorgen over de acties die vanuit Concordia richting gemeenteraad ondernomen worden, om te komen tot een passende vervangende huisvesting na de nieuwbouw van het Krimpenerwaardcollege. Het college ziet in de huidige stand van zaken geen enkele aanleiding voor een breed samengestelde werkgroep onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

 6. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 10 tot en met maandag 16 mei 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Besproken wordt de agenda van het AB van de Stadsregio, dd. 11 mei a.s. Wethouder Prins woont de vergadering bij.

 8. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.

 9. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 april en 3 mei 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.