Agenda 9 augustus 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
09-08-2011 09:00
Nummer:
33
Aanwezig:
Aanwezig: wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en loco-secretaris A.E. Bosker . Afwezig:. burgemeester L.M. Huizer en secretaris A. Boele

 1. Sollicitatieplicht en outplacement

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Raet aan te wijzen als uitvoeringsorganisatie in het kader van de sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers2. zich aan te melden voor het totaalpakket uitkeringen gewezen bestuurders.

  download 2011007113.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Neveninkomsten politieke ambtsdragers

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. de werkwijze bij de opgave van neveninkomsten van politieke ambtsdragers

  download 2011007114.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Jaarrekening 2010 + begroting 2011 OPOCK

  Samenvatting: Te besluiten om:De raad voor te stellende jaarrekening 2010 met een tekort van € 432.751 en de gewijzigde begroting 2011 met een tekort van € 880.636 van de Stichting OPOCK goed te keuren;kennis te nemen van de door de Stichting OPOCK aangeboden nota ""Eindadvies Herstel van balans"" inclusief erratum;kennis te nemen van de brieven die door het bestuur van OPOCK zijn verzonden aan het personeel van OPOCK en aan de ouders van de leerlingen.

  download 2011007119.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Besluitenlijst

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 augustus 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. Uitnodigingen

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 9 augustus tot en met maandag 15 augustus 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Lijst

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 t/m 3.

 8. Rondvraag

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Beslissing: Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 9. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is geen staat aangeboden.

 10. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden in de komende week geen vergaderingen plaats. Op 24 augustus is er een (ingelaste) vergadering van de commissie GROM.