Agenda 8 november 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
08-11-2011 10:00
Nummer:
46
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Aanpassing beleid gladheidbestrijding

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Geen zakjes of emmertjes strooizout meer ter beschikking te stellen.2. Dit besluit als bijlage bij het gladheidbestrijdingsplan 2008-2013 te voegen.

  download 2011009736.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Beantwoording vragen Stem van Krimpen

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen, die gesteld zijn door de gemeenteraadsfractie van de Stem van Krimpen over het sneller slopen van leegstaande gebouwen.

  download 2011009737.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Uitbreiding convenant combinatiefuncties

  Samenvatting: Te besluiten om:Kennis te nemen van de mutaties in en de uitbreiding van deelnemers aan het lokaal convenant ""Impuls brede school, sport en cultuur""Het aangepaste lokaal convenant ""Impuls brede school, sport en cultuur"" te ondertekenen.

  download 2011009744.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Detailhandelsvisie agenda

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de detailhandelsvisie als input voor de nieuwe bestemmingsplannen en als toetsingskader met betrekking tot detailhandelsontwikkelingen2. De Raad volgens bijgaande raadsvoorstel voor te stellen in te stemmen met de Detailhandelsvisie.

  download 2011009824.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Beantwoording vragen raadsfracties

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennisnemen van de beantwoording, ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling.

  download 2011009825.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Het college complimenteert de organisatie voor de snelle en adequate beantwoording van een groot aantal vragen over de gemeentebegroting 2012.

 6. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet mededeling van de AB-vergadering van Promen van 3 november jl.: de financiën ontwikkelen zich voorzichtig in positieve zin. 2. Wethouder Aeyelts Averink meldt dat – anders dan aanvankelijk de bedoeling was – het voorstel over de OPOCK-statuten eerst volgende week in het college aan de orde komt. De geplande raadsbehandeling op 8 december a.s. blijft gehandhaafd. 3. Wethouder Aeyelts Averink zegt dat het concert in een van de loodsen van de voormalige Werf Van Duyvendijk op 5 november jl. een groot succes is geworden. Aan de sponsoren zal een bedankbrief worden verstuurd. 4. De burgemeester doet verslag van haar gesprek met bestuurders van de Rabobank, op 7 november jl., over de nieuwbouwplannen aan de Krimpenerbosweg en de rol die in het bijzonder de Provincie in het proces speelt. 5. Zij doet vervolgens verslag van de vergadering van het Regionaal College van 7 november jl. over de invoering van de Nationale Politie: nog veel is onduidelijk als het gaat om de concretisering van een en ander. 6. Op voorstel van de burgemeester wordt besloten de nieuwjaarsreceptie te houden op 5 januari a.s. Voorafgaand aan de receptie wordt een korte raadsvergadering gehouden om te voorzien in de vervulling van de vacature van een wethouder.

 7. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband plaats.

 9. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 10. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld. Aanvullend op de lijst wordt besloten dat de wethouders aanwezig zullen zijn bij de presentatie van het boek van wijlen de heer J. de Jong, op 16 november a.s., over de historie van de scheepsbouw in de Krimpenerwaard.

 11. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 8 november tot en met maandag 14 november 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 12. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 7.