Agenda 8 mei 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
08-05-2012 10:00
Nummer:
20
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Hofstra doet verslag van zijn gesprek met het bestuur van het Protestants Christelijk Primair Onderwijs, dat een forse daling van het leerlingenaantal ziet aankomen. Over de gevolgen daarvan komt hij binnenkort met een notitie. 2. Wethouder Blankenberg meldt dat het bestuur van het gezondheidscentrum zich, nu ook met juridische bijstand, verzet tegen de nieuwbouwlocatie van het Krimpenerwaardcollege. Afgesproken wordt dat hij het college een notitie voorlegt over de vraag hoe hier verder mee om te gaan. 3. De gemeentesecretaris meldt de stand van zaken in de voorbereiding voor de collegeretraite over de Kadernota op 14 en 15 mei a.s. Uiterlijk donderdagmiddag worden de stukken aangereikt. 4. Voorts doet hij mededeling van de voortgang van het proces om te komen tot samenwerking met Capelle aan den IJssel: op 22 mei a.s. komt hierover een concept voor een intentieovereenkomst in de colleges van beide gemeenten. 5. De burgemeester zegt behoefte te hebben aan een open discussie over de bestaande organisatie van het fenomeen “spreekuur”. In een van de volgende vergaderingen zal dit worden geagendeerd.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 en 2.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 8 mei tot en met maandag 14 mei 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Besproken wordt de agenda van het portefeuillehoudersoverleg BOC&M van 9 mei a.s. Wethouder Blankenberg zal, als plaatsvervanger van wethouder Prins, deze vergadering bijwonen.

 8. Bevolkingsprognose 2012-2016
  • Samenvatting:

   Te besluiten om in te stemmen met de geactualiseerde bevolkingsprognose 2012-2016 en die te hanteren als uitgangspunt voor de begroting 2013 en volgende jaren.


   download 2012002326.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 9. Genotmiddelen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de inhoud van de raadsinformatiebrief 2. De raadsinformatiebrief te versturen aan de leden van de raad


   download 2012002270.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Voorjaarsnota 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De Voorjaarsnota 2012 vast te stellen.2. Kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingsvoorstellen.3. In te stemmen met de financie¨le gevolgen voor de jaren 2012-2015.4. De uitkomsten te laten dienen als uitgangspunt voor de Kadernota 2013.


   download 2012002323.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Jongerenwerk in Krimpen aan den IJssel
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Het rapport “Onderzoek Jeugd en jongerenwerk Krimpen aan den IJssel” opgesteld door NOORDAenCO en het plan van aanpak, alsmede het werkplan 2012 opgesteld door Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland, op basis van het rapport, voor kennisgeving aan te nemen.In te zetten op modern buurtgericht jongerenwerk met ruimte voor ontmoeting, sport, vorming, voorlichting en dialoog met de omgeving.De doelgroep van het jongerenwerk te bepalen op jongeren met relatief meer risico op maatschappelijke jeugdproblemen in de leeftijdsgroep 12-17 jaar.Aan JJMH de opdracht mee te geven om oog en oor te blijven houden voor mensen buiten de doelgroep die tussen wal en schip dreigen te vallen.De gemeenteraad te informeren over het jongerenwerk door middel van een raadsinformatiebrief, deze brief in afschrift aan het Wmo beraad te zenden.Stichting Jeugd- en jongerenwerk Midden Holland, conform bijgevoegde beschikking en toepassing van de hardheidsclausule i.v.m. art. 10, 15, 19 (aanvraagtermijn, subsidieovereenkomst en beslistermijn) ASV2007, een subsidie voor 2012 a` € 369.795 te verlenen voor modern buurtgericht jongerenwerk.Voor 2013 een nieuw beleidsregelsubsidie¨ring jongerenwerk vast te gaan stellen op basis van het rapport, genoemd onder 1 en de ervaringen in 2012.


   download 2012002327.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Decentralisaties begeleiding, jeugd, werken naar vermogen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De raad te informeren over de ""Drie Decentralisaties"" in Krimpen aan den IJsselDe voorbereidingen in verband met de “Drie Decentralisaties” te continueren.


   download 2012002318.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 13. Naar een toekomstvast openbaar vervoer
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:de Stadsregio Rotterdam laten weten dat in grote lijnen wordt ingestemd met het ontwerp-programma Naar een toekomstvast openbaar vervoer met dien verstande dat de route en het aantal haltes van de buslijnen 97 en 98 ongewijzigd zouden moeten blijven;de gemeenteraad over een en ander te informeren door middel van een raadsinformatiebrief


   download 2012002319.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 14. Rioleren/herstraten Van ostadelaan
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met het ontwerpplan voor het aanpassen van de riolering in en het ophogen en herstraten van de Van Ostadelaan, inclusief aanpassing van beplanting en verlichting, voor een bedrag van Euro 1.644.112. Hiervoor kunnen de Voorzieningen Herstraten en Rioleringen worden aangewend voor een bedrag van respectievelijk Euro 781.610 en Euro 862.502.


   download 2012002320.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-8-mei-2012/Lijst-van-stukken-8-mei-2012.html